686 NotiserVästra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte 20 mars 1975. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: Adv. Bengt Bergendal, Göteborg, ordf., Robert Romlöv, Göteborg, v. ordf., Bertil Kenne, Skövde, Anders Ljung, Göteborg, Börje Skoglund, Uddevalla, Folke Roseli, Göteborg, Gunnar Kildén, Halmstad, Torsten Leman, Göteborg, med adv. Anders Grönfeldt, Göteborg, Claes Högström, Borås, och Claes Beyer, Göteborg, som suppl. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Anders Grönfeldt och klubbmästare under våren adv. Fredrik Gedda och under hösten adv. Tryggve Wahlin.
    Vid årsmötet förekom förutom stadgeenliga ärenden en paneldebatt överämnet "Advokatsamfundet i framtida perspektiv". I paneldebatten deltog adv. Lars Samzelius, Lennart Reuterwall, Lars Rahmn och Gunnar Kildén samt aukt. revisor Edward Waller. Under våren hölls kursaftnar, dels 16 jan. då erfarenheter av 4 kap. jordabalken behandlades med professor Lennart Vahlén som föreläsare, dels 18 febr. på Polishuset i Göteborg, då kriminaltekniska frågor behandlades med kriminalkommissarierna Kurt Rönn och Gösta Mannerbrant som föreläsare. Höstens verksamhet inleddes med ett informationsmöte, ordnat i samarbete med Trygg Hansa. Ämnet var Livförsäkringsskattekommitténs delbetänkande. Inledningsanföranden hölls av Trygg Hansas chefsombudsman, dir. Sven Hallgren, och chefen för personförsäkringsdivisionen, dir. Åke Unneryd. Avdelningens kursverksamhet har under hösten omfattat två kursaftnar dels 1 okt. då kammarrättspresidenten N.O. Wentz talade om förvaltningsrättsskipningen i huvuddrag och kammarrättslagman Ulf Ankarloo redogjorde för praktiska frågor kring handläggningen av förvaltningsmål, dels 4 dec. då aktiebolagslagstiftningen behandlades med hovrättsassessor Bo Svensson som föreläsare.
    Det inom avdelningen bildade Försvararkollegiet har under året haft regelbundna, väl besökta sammankomster, där gemensamma spörsmål behandlats. En särskild domarträff anordnades av kollegiet den 16 okt. under medverkan av brottmålsdomare vid Göteborgs, Mölndals, Stenungsunds och Alingsås tingsrätter. Vid sammankomsten behandlades frågor rörande förordnande av offentliga försvarare, förhör vid huvudförhandling i brottmål, allmän rättshjälp vid brottmål samt samarbetsfrågor.
    Avdelningen hade 258 ledamöter vid utgången av 1975.

 

 

Personalnotiser

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    9 juli 1976 förordnat doc. Nils Jareborg och chefsåkl. Torsten Jonsson att vara experter samt hovr.ass. Barbro Hegrelius Johnsson att vara sekr. i utredningen för översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott,
    s. d. förordnat riksdagsled. Arne Nygren att vara ordf. i utredningen om isolering inom kriminalvården samt till led. i utredningen förordnat red. Per Garthon, generaldir. Bo Martinsson, riksdagsled. Lars Schött och ombudsmannen Sven Selin,
    22 juli 1976 förordnat distr.åkl. Sven-Erik Alhem att biträda som sakkunnig i dep:t,
    4 aug. 1976 förordnat hovr.ass. Torbjörn Nilsson att vara sekr. och hovr.fisk. Bengt Sjögren att vara bitr. sekr. i utredningen om översyn av lagstiftningen om personorienterad ADB-information m. m.,
    9 aug. 1976 förordnat hovr.fisk. Göran Regner att biträda i dep:t,
    10 aug. 1976 förordnat byråchefen Jan Freese och hovr.ass. Bo Broomé att ingå som svenska ledamöter i en nordisk arbetsgrupp för frågor om integritetsskydd i samband med databehandling av personinformation,
    24 aug. 1976 förordnat hovr.fisk. Lars Ola Schönning att biträda i dep:t samt
    8 sept. 1976 förordnat byråchefen Vilhelm Karlström att vara sekr. i utredningen om kriminalvårdsstyrelsens organisation, m. m.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 19 aug. 1976 förordnat reg.råden Voldmar Körlof och Gunnar Cars att vara ordf. på avd. i reg.rätten, Körlof under sin

 

Personalnotiser 687återstående tjänstetid och Cars t. o. m. 31 dec. 1976.