Carl Hemström 211KNUT RODHE. Aktiebolagsrätt enligt 1975 års aktiebolagslag. Åttonde omarbetade upplagan. Sthlm 1976. Norstedts. 259 s.

 

Professor Knut Rodhes välkända framställning om aktiebolagsrätten föreligger nu i en åttonde, med utgångspunkt från 1975 års aktiebolagslag omarbetad upplaga. Boken, som omfattar drygt 250 sidor, är ett utomordentligt prov på författarens pedagogiska förmåga till hjälp för förståelsen av aktiebolagslagens invecklade regelsystem till skydd för såväl aktieägare, aktieköpare, borgenärer och arbetstagare som det allmänna. Framställningen börjar med en kort inledning där, till hjälp för den juridiskt obevandrade, olika typer av rättsregler och skilda slag av sammanslutningar kortfattat behandlas. Rodhe beskriver därefter vissa av aktiebolagsrättens huvudproblem: bolagsförmögenheten och det begränsade ansvaret, minoritetens behov av skydd mot övergrepp från majoritetens sida, o. s. v. Framställningen övergår därefter i en beskrivning av hur bildande av aktiebolag tillgår, vilka krav som den nya lagen ställer på tillskottskapital och dess betalning, hur kapitaltillskott göres, etc. Hänvisningar lämnas kontinuerligt till aktuella paragrafer. — Det är för den som sysslar med undervisning på associationsrättens område ett nöje att få ta del av denna nyttiga och dessutom lättlästa framställning. Men inte bara den som vill lära sig förstå hur aktiebolagen fungerar har glädje av boken. Den är av stort värde också för den praktiskt verksamme juristen med praktiska råd för olika situationer. Tyvärr saknar man dock en framställning såväl om innehållet i aktiebolagens årsredovisning som om de anställdas och det allmännas rätt att utse styrelseledamöter. Varken den nya bokföringslag, som kompletterar aktiebolagslagens specialregler på detta område, eller de nya styrelserepresentationslagarna var antagna då boken skrevs. Författaren har därför inte ägnat mer än två sidor åt det mycket centrala område, som redovisningen utgör, och styrelserepresentationen för de anställda och det allmänna nämns bara en passant vid ett par tillfällen. Den i ett aktiebolag verksamme kan inte gå förbi dessa centrala områden, och även den som studerar aktiebolagsrätt måste lära sig delar av dessa områden. Man kan vidare beklaga, attf örfattaren — med något undantag — inte heller i denna upplaga har tagiti n hänvisningar till vare sig litteratur, som behandlar skilda problem inom aktiebolagsrätten, eller centrala rättsfall. Alldeles speciellt saknar man rättsfallshänvisningar då författaren — som på s. 203 — direkt hänvisar till ett av HD avdömt mål. En hänvisning i slutet av varje kapitel till aktuell litteratur och några centrala rättsfall skulle vara av stort värde förden läsare, som måste gå djupare i en aktuell fråga. Kunde därtill framställningen kompletteras med den aktuella lagtexten skulle boken bli änvärdefullare.


Carl Hemström

 

JOHAN LIND. Aktiebolagslagen. Kommentar till 1975 års lagstiftning. Sthlm 1976. Publica/Rätt och samhälle. LiberFörlag och Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB. 309 s. Kr. 60,00.

 

1975 års aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 1977. Hovrättslagmannen Johan Lind, som har varit chef för den enhet i justitiedepartementet,

 

212 Anm. av Johan Lind: Aktiebolagslagendär den nya lagstiftningen har utarbetats, har skrivit en kommentar till denna lagstiftning, som enligt sitt förord har till syfte främst att lämna redogörelser för de praktiskt mera väsentliga nyheterna i de reformer som genomfördes på aktiebolagsrättens område åren 1973 (i fråga om låneförbud m. m.) och 1975. — Boken inleds med lagtexterna till den nya aktiebolagslagen och dess promulgationslag, aktiebolagsförordningen, den nya bokföringslagen och 1973 års övergångsbestämmelser i anledning av beslutet att höja minimikapitalet till 50 000 kronor. Däremot saknas lagreglerna om styrelserepresentation för de anställda och det allmänna. Önskemålet om en snabbt utgiven kommentar har fått gå före önskemålet om komplettering med dessa något senare under 1976 antagna lagar. Den härpå följande kommentaren, som omfattar drygt 210 sidor, följer lagen kapitel för kapitel och med ett undantag nära nog samma kapitelrubriker. En kommentar paragraf för paragraf är det alltså inte fråga om. Emellanåt är förf. dock så kortfattad, att inte ens centrala nyheter får tillbörlig beskrivning. Sålunda nöjer han sig med att i fråga om bestämmelsen i 9: 15 —som behandlar de fall då bolagsordningsändring kräver förstärkt majoritet— hänvisa till förutom lagtexten fyra sidor i propositionen. Att ganska få av kommentarens läsare har tillgång till denna får man väl ändå anta. Också i vissa andra avsnitt har man en känsla av att förf. haft bråttom att få sin framställning befordrad till trycket. Han hänvisar emellanåt utan närmare kommentarer till lagregler, som innebär nyheter. Att förf. lämnaren redogörelse för de nya reglerna om årsbokslut är åter mycket värdefullt. Av nyss angivet skäl kommenteras däremot inte speciallagstiftningen om styrelserepresentation för de anställda och samhället.
    Linds framställning är mycket lättläst. Språkbehandlingen är föredömlig, framställningen i regel klar. På s. 98 anger dock Lind att återbetalning kanske till aktietecknarna då frågan om bolagets bildande förfallit. I sådant fall skall dock återbetalning ske. Vidare saknar man — med några få undantag— hänvisningar i texten till de paragrafer som behandlas. Även om man oftast vet i vilket kapitel en viss fråga är lagreglerad, kan det vara tidsödande att behöva läsa kanske flera sidor lagtext för att finna den lagregel, som förf. behandlar. Härutöver saknar man vid några tillfällen sidhänvisningar, där förf. hänvisar till sin egen framställning i en viss fråga. Så hade det varit värdefullt, om förf. på s. 255 hade angivit, att frågan om styrelsensrätt att motsätta sig bolagsstämmas önskemål om utdelning behandlas på s. 162 f. En och annan rättsfallshänvisning till ledning för den intresserade läsaren förekommer.
    Linds kommentar får, som framgår av det ovan sagda, i första hand anses vända sig till den, som redan förut har vissa kunskaper om aktiebolag och aktiebolagsrätt. Den ger också en god ledning för bolagsstyrelser och deras rådgivare i flertalet frågor, som den nya lagstiftningen aktualiserar, bl. a. i fråga om de ändringar i gällande bolagsordningar, som nu blir aktuella. I stora delar är emellertid framställningen sådan, att också andra läsare torde ha stort utbyte av kommentaren.


Carl Hemström