JAN KROPHOLLER. Internationales Einheitsrecht; allgemeine Lehren. Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht 39. Tübingen 1975. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 386 s.

 

I detta arbete behandlas internationell harmonisering av rättsregler på det privaträttsliga området.
    Inledningsvis tar förf. upp olika grader av harmonisering, helt överensstämmande rättsregler (internationales Einheitsrecht) och rättsregler som har i viss mån olika innehåll i olika stater men vilka ligger inom en viss ram (Einheitsrahmenrecht). Vidare ges en översikt över olika internationella organisationer, både mellanstatliga och icke statliga, som sysslar med harmonisering av rättsregler. En redogörelse ges också för dessa organisationers arbetsformer och de resultat som hittills har uppnåtts.
    Förf. gör en noggrann genomgång av de olika metoder som kan användas för att få till stånd överensstämmande eller likartade rättsregler i flera stater. Han tar därvid upp bl. a. antagande av konventioner, gemensamt utarbetande av nationell lagstiftning, genomförande av överstatlig lagstiftning av det slag som förekommer inom EG, utarbetande av standardiserade avtalsvillkor inom internationell handel, rättsbildning genom domstolspraxis och skiljedomar samt tillämpning av allmänna rättsgrundsatser. Fördelar och nackdelar med dessa olika metoder diskuteras. Vidare anför förf. synpunkter på lämpligheten av dessa metoder på olika rättsområden och i olika lägen. Slutligen behandlas vissa problem vid tillämpning av rättsregler som är gemensamma för flera stater, t. ex. vid tolkning av konventionstexter.
    Som bekant pågår f. n. omfattande harmoniseringsarbete på det rättsliga området inom internationella organisationer i vilka Sverige är medlem. Boken bör därför vara av intresse för svenska jurister.


M. J.