Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid 1975 års utgång till 159 158: 48. Därav var 13 800: — placerade i statsobligationer, 134 453: — i aktier och 10 905: 48 i bank. Nettoavkastningen år 1975 uppgick till 5 998: —. Från fonden utdelades under året 4 000:—.
    Fonden har till ändamål dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller jurisstuderande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens direktion, St. Nygatan2 AIV, 111 27 Stockholm.
H. D-s

 

 

    Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie års sammanträdeden 15 mars 1976. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1975 25 006: 20. Tillgångarna uppgick vid 1975 års utgång till 310 802: 92. Av detta belopp var 198 505: 25 placerade i aktier och förlagslån, 60 000: — i reverslån, 41 353: 91på notariekonto och 10 943: 76 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 215 994: 92 på grundfonden och 34 808: — på dispositionsfonden, var jämte 60 000: — utgör beviljade anslag.
    Under 1975 fattades beslut om utdelning från fonden av 16 800: —.
    Revisionen av 1975 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Beträffande fondens ändamål, se SvJT 1975 s. 397.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.
H. D-s

 

Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid utgången av 1975 till 70 241:61. Avkastningen under året uppgick till 5 434: —. Från fonden utbetalades bidrag under 1975 med 2 000: —. Fonden har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, särskilt sådan som kan lända till gagn för nordisksamverkan på rättslivets område.
H. D-s

 

Regeringen. I samband med att regeringen Palme efterträddes av regeringen Fälldin utsågs 8 okt. 1976 f. d. justitierådet och ordföranden i högsta domstolen Sven Romanus till justitieminister (se om honom i SvJT 1951 s. 79, 1966 s.728 och 1969 s. 1002).

 

Nytt justitieråd. Regeringen har 2 dec. 1976 utnämnt rättschefen i justitiedepartementet Staffan Vängby till justitieråd.
    Justitierådet Vängby är född i Vallentuna 1930. Han avlade stud.ex. i Stockholm 1948 och blev jur. kand. där 1952. Efter tingstjänstgöring i Södra Roslags domsaga inträdde han i Svea hovrätt, därhan blev fiskal 1957, assessor 1964 och hovrättsråd 1976. Sedan 1970 har han tjänstgjort i justitiedepartementet, där han blev kansliråd 1971, departementsråd 1972, t.f. rättschef 1973 och rättschef 1974.
    Vängby har varit sekreterare i familjerättskommittén, utredningen om internationell adoptionsrätt och radionämnden.