TORSTEN ERIKSSON. The reformers. An historical survey of pioneer experiments in the treatment of criminals. New York, Oxford & Amsterdam 1976.Elsevier. 310 s.

 

Framlidne chefen för kriminalvårdsstyrelsen Torsten Eriksson utgav år 1967 boken "Kriminalvård. Idéer och experiment", recenserad i SvJT 1968s. 385 ff. Boken har nu utkommit i engelsk översättning under ovanstående

 

364 Anm. av Torsten Eriksson: The reformerstitel. Den engelska versionen har recenserats mycket erkännsamt i Revuede science criminelle et de droit pénal comparé av direktören vid l'Institut dedroit comparé de Paris Yvonne Marx. I den engelska upplagan har uteslutits somligt som bedömts såsom mindre intressant för en läsekrets utanför Sverige, medan ett kort kapitel om de nutida förhållandena i vårt landtillagts.
    Man frågar sig, hur förf. mot slutet av en lång verksamhet i kriminalvårdens tjänst såg på möjligheterna till en resocialiserande behandling. Han har givit uttryck åt en viss optimism men samtidigt hävdat uppfattningen, att de som berövas friheten bör behandlas i enlighet med humanitetens fordringar även om sådan behandling inte skulle kunna förväntas leda till minskad brottslighet. I dagens svenska debatt är denna uppfattning inte kontroversiell, men den har varit det. Generaldirektören Torsten Erikson har haft att kämpa mot mycket motstånd under reformarbetet imitten av seklet, då han ivrigt verkade för reformer med syfte att främjade dömdas anpassning i samhället och därvid också betonade humanitetensfordringar. Det kan räknas som en framgång för hans tänkesätt, att den allmänna opinionen nu blivit en annan. För honom har det nog varit enbitter erfarenhet, att åtskilliga i en yngre generation har betraktat honom som en återhållande kraft när det gällt kriminalpolitiska reformer.
    Boken är skriven som en bok om fångvårdsanstalter och går föga in på diskussion av kriminalpolitiken. Den innehåller en mycket detaljrik internationell historik över olika sätt att anordna frihetsberövande. Förf. har vid sidan av sin praktiska verksamhet med outtröttlig energi samlat ett kunskapsstoff, som till sin omfattning sannolikt saknar motstycke på området. Att boken översatts till ett språk med större spridning än vårt vittnar om att hans möda uppskattats.
 

Ivar Strahl