Ny professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

 

Dr. jur. Asbjørn Kjønstad er fra 1. august 1978 utnevnt til professor i rettsvitenskap med Universitetet i Oslo. Kjønstad er født i 1943 og tok juridiskembetseksamen i 1970. Efter eksamen var han i 1 1/2 år ansatt som konsulent i Rikstrygdeverket, og fra 1. august 1972 som universitetslektor, fra 1. januar 1973 som universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har vært sekretær for Tobakkslovkomiteen og for Legelovutvalget og stod som utredningsmann for utredningen om folketrygdens uførebegrep, NOU 1977: 14. Asbjørn Kjønstad ble i 1978 dr. jur.på avhandlingen "Om rett til økonomisk kompensasjon ved uførhet". Hanhar også utgitt "Trygd og uførhet ved personskade" (Oslo 1977).
 

P. L.

 

 

 

Ny professor i rettsvitenskap ved Norges Landbrukshøgskole
Førsteamanuensis dr. juris Torgeir Austenå er utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Norges Landbrukshøgskole, Ås. Austenå er født i 1928 og tok juridisk embetseksamen i 1962. Efter å ha vært sekretær for Sivillovbokutvalet i ett år var Austenå dommerfullmektig, og han har siden 1965 vært ansatt ved Norges Landbrukshøgskole som lektor og amanuensis. Han tok den juridiske doktorgrad på avhandlingen "Løsningsrettigheter" ved Universitetet i Oslo i 1975. Han har også utgitt "Konsesjonsreglane for fast eigedom"(Oslo 1978). Austenå er sekretær for Tinglysningslovutvalget.
 

P. L.

 

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    8 maj 1978 förordnat hovr.ass. Göran Ewerlöf att vara bitr. sekr. i utredn.om barnens rätt,
    s. d. förordnat polismäst. Bengt Erlandsson, kanslichefen Ove Lindh och dep.rådet Nils Magnusson att vara experter samt förordnat tingsfisk. Frank Orton att vara sekr. i utredn. m. uppdrag att göra en utvärdering av tillämpningen av lagen om tillfälligt omhändertagande och lagen om omhändertagande av berusade personer m. m.
    s. d. förordnat hovr.rådet Sigvard Mejegård att vara särskild utredare och hovr.ass. Torgil Melin att vara sekr. i utredn. för översyn av lagstiftningen om hittegods samt om bärgning om sjöfynd samt
    s. d. förordnat ställföreträdande konsumentombudsmannen Axel Edling att vara expert i produktansvarskommittén.

 

Domstolsverket. Regeringen har 27 april 1978 förordnat rådm. i Jönköpings tr Nils Ljunggren att vara. byråchef i domstolsverket.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 27 april 1978 förordnat rådm. i Uddevalla tr, t.f. rev.sekr. Bo Widegren att vara e.o. rev.sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har 11 maj 1978 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rättschefen i justitiedep:t, ass. i hovr. Per Jermsten, rättschefen i utbildningsdep:t, ass. i hovr. Arvid Sanmark och rådm. i Huddinge tr Carl-Gustaf Wedin.