GUIDO FASSÒ. Historie de la philosophie du droit. XIXe et XXe siècles. Traduitde l'italien par Catherine Rouffet. Paris 1976. Librairie générale de droit et de jurisprudence (Bibliothèque de philosophie du droit, vol. XX). 312 s.

 

Den italienske rättsfilosofen och idéhistorikern Guido Fassòs verk, framför allt hans stora "Storia della filosofia del diritto" i tre volymer har länge tillhört de arbeten som citerats med respekt i den kontinentala litteraturen. Emellertid har verket varit tillgängligt endast för ett fåtal. Efter Fassòs död 1974 har en grupp franska och italienska forskare ägnat sig åt uppgiften att framställa en franskspråkig version av åtminstone den tredje delen, som avhandlar den moderna rättsfilosofiens utveckling. Det vore fel att påstå, att framställningar saknas på detta område, men det finns ingen uppsjö på sammanfattande historiska analyser, genomförda av en författare som förefaller lika väl orienterad om fransk som om tysk (och naturligtvis italiensk) rättsteori i modern tid. Fassò är en påtagligt beläst författare, skicklig i referat och synteser; formatet medger knappast några mer inträngande analyser. Mest givande är boken ifråga om 1800-talsutvecklingen, där det alltjämt finns dunkla punkter, och ifråga om de totalitära regimernas rättsfilosofiska försök. Som så ofta blir fallet när en lärd historiker för pennan, behandlas det närmaste förflutna och samtiden mer styvmoderligt. Kanske är det motiverat, men för de flesta läsare har de senaste 20—30 åren onekligen en specifik vikt som är högre än för ett motsvarande kort skede 100 eller 200 år tidigare. Fassòs pedagogiska och översiktliga historik är knappast en fullt tillräcklig introduktion till den nyaste rättsteorien. I gengäld är den ett värdefullt tillskott till litteraturen i fråga omtidigare utvecklingsskeden.
 

S. S.

 

 

 

HENRI DESBOIS, ANDRÉ FRANÇN & ANDRÉ KÉREVER. Les conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins. Paris 1976. Librairie Dalloz. 452 s.

 

Den franska immaterialrättens Altmeister, professor Henri Desbois, vars "Droit d'auteur" i årtionden varit det helt dominerande upphovsrättsliga standardverket inte blott i Frankrike utan i många länder med starkt franskt inflytande, har i samarbete med två yngre jurister utarbetat denna ingående och samtidigt överskådliga handbok om det internationella konventionssystemet på upphovsrättens och de angränsande rättigheternas områden. Boken har klart

 

Litteraturnotiser 607praktisk syftning (men innehåller dock kortfattade och upplysande historiska avsnitt) ; den är försedd med textbilagor, bibliografiska översikter och annan nyttig rekvisita. Visserligen har man att göra med ett rättsområde, där de solida handböckerna utgör otacksamt arbete såtillvida som de riskerar att åldras snabbt, men under åtskilliga år bör Desbois-Françon-Kérever höra till de oundgängliga arbetsredskapen för dem som arbetar med internationell upphovsrätt.
 

S. S.