Svensk Förening för Internationell Sjörätt höll ordinarie årsmöte 15 sept. 1978. Mötet hölls traditionellt i anslutning till den s. k. "Sjöfartsriksdagen", som ägde rum i Uddevalla. Vid årsmötet lämnade dispaschören Kaj Pineus och prof. Jan Ramberg orientering angående det aktuella arbete, som försiggår inom Comité Maritime International. Dagens huvudämne var ett anförande av prof. Kurt Grönfors "Hamburgreglerna". Efter föredraget följde diskussion. Föreningen har varit representerad i de kommittéer, som tillsatts för att förbereda olika ämnen, som upptagits till behandling inom CMI och har därvid varit företrädd vid de kommittésammanträden, som förevarit. Man har vidare utarbetat svar på questionnaires. Man har yttrat sig över förslag, som utarbetats inom CMI samt i övrigt bidragit till förberedandet av de frågor, som CMI handlägger.
    CMI har upptagit följande nya ämnen för behandling. Fråga i samband med förebringande av sakkunnig bevisning vid domstolsförhandlingar i sjörättsliga tvister. Fråga om revision av bestämmelserna angående beräkningsenheter i guld (guldfrancs) i de sjörättsliga konventioner, som antagits av sjörättskonferenserna i Bryssel. Begreppet bogsering. Beträffande de två förstnämnda frågorna har föreningen avgivit svar på questionnaires.
    Föreningen har kunnat glädja sig åt ett gott samarbete dels med berörda svenska myndigheter och dels med de nordiska grannländerna.
    Vid årsmötet lämnade justitierådet Erik Hagbergh och dispaschören Kaj Pineus sina platser inom styrelsen, vilka de innehaft under en mycket lång följd av år. Föreningens tack för dessa trogna vänners banbrytande och värdefulla insatser framfördes av chefsrådmannen Mats Hilding. Justitierådet Hagbergh svarade med ett vänligt och av föreningen varmt uppskattat anförande.
    Sedan fyra styrelseplatser blivit lediga, dels efter de bortgångna pres. Sture Petrén och hovrättsrådet Allan Björklund och dels efter de avgångna ledamöterna Erik Hagbergh och Kaj Pineus, förrättades val av styrelse. Till ny ordf. valdes dess v. ordf. chefsrådmannen Mats Hilding. Till ny led. av styrelsen och tillika ny v. ordf. valdes prof. Jan Ramberg. Härutöver nyvaldes dir. jur. kand. Sven H. Salén och dir. Torsten Lundh. Styrelsen har därmed följande sammansättning: chefsrådmannen Mats Hilding, ordf., prof. Jan Ramberg, v. ordf., dir. jur. kand. Sven H. Salén, assuransdir. Niklas Kihlbom, dir. Torsten Lundh, dir. Torsten Andersson, dir. jur. dr Nils Grenander, hovrättslagmannen Christer Rune, adv. Claës Palme, sekr. och kassaförv., hovrättspres. Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, assuransdir. Per-Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, assuransdir. Lorenz Zetterman, adv. Lennart Hagberg och justitierådet Ulf Nordenson.
    Föreningen har 105 medlemmar.

 

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll 7 nov. 1977 årsmöte i Stockholm, varvid prof. Knut Rodhe höll föredrag över ämnet "Aktiebolagsrättsliga frågor ur komparativ synvinkel". Samfundet är anslutet till Association internationale des sciences juridiques. Dess styrelse utgöres av prof. em. Åke Malmström, ordf., ambassadören Hans Danelius, doc. Carl Hemström, justitierådet Torwald Hesser, regeringsrådet Gustaf Petrén, prof. Atle Grahl-Madsen samt prof. Stig Strömholm, sekr. Medlemskap kan vinnas genom hänvändelse till sekr. (N. Rudbecksg. 5, 752 36 Uppsala) eller till skattmäst., doc. Hemström (Juridicum, Box 512, 751 20 Uppsala).
    Föreningen har 58 medlemmar.

 

 

Föreningen för marknadsrätt har under verksamhetsåret 1977 anordnat fem sammankomster. Årets första sammankomst ägnades åt Tobaks- och alkoholutredningens betänkande "Reklamen för alkohol och tobak" (SOU 1976: 63)

 

Notiser 635presenterat av hovrättsass. Staffan Sandström. 9 maj höll den nederländske rättsvetenskapsmannen Ewoud Hondius vid universitetet i Leiden ett föredrag över ämnet "European development in the field of control of standard contracts, specially within the EEC". Programmet anordnades i samverkan med Svenska Föreningen för Europeisk Rätt. Vid årsmötet 25 maj inledde jur. dr Sten Tengelin, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt — NDM, en diskussion om konsumentverkets riktlinjer, deras status, roll och funktion i den fortsatta normbildningsprocessen på konsumentpolitikens område. Ämnesrubriken var "KOVs riktlinjer — lyckad hybrid?". 24 okt. träffades föreningen för att diskutera "Märkesdifferentiering efter Alcro — rättsläge och utvecklingstendenser". Inledningsanförande hölls av prof. Ulf Bernitz och forskningsass. Lars Pehrson. Verksamhetsåret avslutades med en föreläsning av prof. dr Eberhard Günther över ämnet "Competition policy and consumer protection— relations and problems in an international perspective".
    Föreningens styrelse utgörs av prof. Ulf Bernitz, ordf., dir. Sten Tengelin,v. ordf., dir. Jonas Modig, avdelningsdir. Christer Bergman, avdelningsdir. Nils Ringstedt, docent Hans Stenberg och ombudsman Göran Westlund. Sekr. och kassör är dir. Carl Anders Svensson och klubbmäst. är jur. kand. Kerstin Nordin.
    Föreningen, som står obunden av alla intressegrupperingar, hade vid årsskiftet 220 medlemmar.