Internationellt ombudsmannainstitut
Efter samråd med världens ombudsmän (JO) har bildats ett internationellt ombudsmannainstitut, knutet till the University of Alberta i Edmonton, Kanada. Institutets uppgift är bl. a. att insamla och katalogisera ämbetsberättelser, lagtexter med förarbeten och annan litteratur härrörande från ombudsmän eller behandlande deras uppgifter och arbete. Materialet skall hållas tillgängligt för forskare och upplysningar lämnas alla intresserade, t. ex. ombudsmän eller representanter för länder som överväger att införa JO-ämbete. Institutet kommer vidare att ta initiativ till och understödja forskning om JO-ämbetet i dess olika former. Institutet finansieras genom privata donationer.
    I institutets styrelse ingår representanter för Edmonton-universitetet, ordföranden i International Bar Association's Ombudsman Committee (f. n. en advokat i USA) och representanter för världens ombudsmän. Av styrelsens elva medlemmar är f. n. fem kanadensare medan de övriga kommer från andra delar av världen, därav tre från Europa. Vid styrelsens konstituerande sammanträde i september 1978 utsågs JO Ulf Lundvik, Sverige, till ordförande i styrelsen och dess verkställande utskott.
    Institutets adress är: The International Ombudsman Institute, The Law Centre, The University of Alberta, Edmonton, Canada, T6G 2H5.
 

Ulf Lundvik
 

Nordiskt juristmöte i Köpenhamn
Det 28:e nordiska juristmötet ägde rum i Köpenhamn den 23—25 augusti 1978. Uppslutningen var stor, inte minst från svensk sida. Den tryckta deltagarförteckningen upptog följande antal personer från de olika länderna
Antal deltagare Därav med ledsagare

 antal deltagaredärav ledsagare
danmark252113
finland9553
island 4525
norge15373
sverige473216
summa1018480


    Juristmötet ägde rum i Bella Center, en kongresslokal på Amager. Lokalernas något opersonliga karaktär uppvägdes av att mötet kunde hållas under ett tak.
    Juristmötet öppnades den 23 augusti i närvaro av drottning Ingrid. Vid öppningsmötet spelade den kongelige Livgardes Musikkorps. Vidare talade Danmarks justitieminister Erling Jensen över ämnet "Den retlige beskyttelse af individet i nutidens samfund".
    Till ordförande för mötet valdes ordföranden i den danska lokalstyrelsen højesteretssagfører Bernt Hjejle. Denne kunde emellertid på grund av sjukdom inte närvara vid mötet och därför utsågs departementschefen i Justitsministe-

 

718 Notiserriet Niels Madsen till ställföreträdande ordförande. Till vice ordförande utsågs ordförandena i de övriga lokalstyrelserna, justitierådet Sakari Sohlberg, haestaréttarpresident Ármann Snaevarr, professorn Johs. Andenæs och hovrättspresidenten Sten Rudholm.
    Mötesprogrammet upptog överläggningar i följande ämnen: 1. Information om den danske deltagelse i lovharmoniseringen inden for EF (introduktion av afdelingschef Niels Pontoppidan, Justitsministeriet, D, samt redogörelser avlandsretssagfører Allan Philip, D, fuldmægtig Chr. Boye Jacobsen, Handelsministeriet, D, och kontorchef T. Melchior, Justitsministeriet, D), 2. Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? (referent haestaréttarlögmaður, lektor Gudrún Erlendsdóttir, I), 3. Inflation og tillempning af aftaler (referent lagstiftningsrådet Leif Sevon, F), 4. Anklagerens og forsvarerens stilling og opgaver (referent høyesterettsdommer Knut Blom, N) 5. Integritetsbeskyttelse i massmedierne (referent professor Stig Strömholm, S), 6. Frihedsstraffens plads i fremtidens strafferet (referent professor Knud Waaben, D), 7.Konkurssurrogater (referent højesteretssagfører Hans Brøchner, D), 8. Menneskerettighederne i dag — internationale forpligtelser og national gennemførelse (referent professor Torkel Opsahl, N), 9. Offentlige forvaltningsorganer som aftalepartnere (referent professor Toivo Holopainen, F), 10. Erstatning — Forsikring: Den nuværende tilstand og udviklingstendenserne (referent professor Esko Hoppu, F) 11. Børns retssikkerhed (referent professor Ulla Jacobsson, S). Diskussionerna var upplagda på sedvanligt sätt — inledningsanföranden av referent och en korreferent, följda av en allmän debatt. Diskussionerna var ganska livliga även om inläggen ibland innebar uppläsning av på förhand skrivna manus.
    Vid sidan av dessa diskussioner anordnades gruppdiskussioner. Som ämnen för dessa hade valts: 1. Arbejdstagerindflydelse i virksomhedsledelse. Deltagelse i beslutninger — delagtighed i ansvar och 2. Forhandling i formueretligetvister. För varje ämne introducerades frågorna av några inledare, varefter deltagarna delades upp i grupper om 10—15 medlemmar med en särskilt utsedd gruppledare. De av inledarna uppställda frågorna diskuterades i fria former inom gruppen, varefter de olika grupperna återsamlades för en gemensam diskussion i varje ämne. Diskussionerna var överlag livliga.
    Sista mötesdagen valdes nya lokalstyrelser för tiden t. o. m. nästa nordiska juristmöte. Till ledamöter i den svenska styrelsen utsågs hovrättsfiskalen Sten Heckscher, professorn Ulla Jacobsson, lagmannen Jan Johnsson, justitierådet Anders Knutsson, riksmarskalken Gunnar Lagergren, hovrättspresidenten Sten Rudholm, advokaten Lars Samzelius, professorn Stig Strömholm, bankdirektören Nils-Erik Svensson och advokaten Bengt Westerling. Vid ett möte samma dag med den nya styrelsen valdes Rudholm till ordförande i styrelsen.
    I samband med mötets avslutning inbjöd den svenska lokalstyrelsens ordförande till det 32:a nordiska juristmötet i Stockholm i augusti 1981.
    Mötesförhandlingarna kommer att ges ut i tryck och tillställas samtliga mötesdeltagare samt övriga medlemmar av juristmötena. Svenska jurister som inte deltog i mötet men som vill förvissa sig om att få de tryckta förhandlingarna och meddelanden om kommande möte bör betala in medlemsavgiften 60 kr. till den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, postgiro 50 4020—9.
    Den sällskapliga delen av mötesprogrammet utgjordes första kvällen av en

 

Notiser 719av Köpenhamns stad anordnad mottagning i Rådhuset, andra kvällen av inbjudningar till danska juristhem för vissa av mötesdeltagarna och en middag med dans på restaurant Nimb vid Tivoli för övriga samt sista kvällen av en avslutningsbankett med dans på Bella Center. För ledsagarna hade anordnats ett omfattande och trivsamt program, innefattande bl. a. utflykter på Själland och besök på museer.
 

Stefan Strömberg