Familjerättskonferens i Uppsala den 5—9 juni 1979
I samarbete med "the International Society on Family Law" ordnar Juridiska fakulteten i Uppsala 5—9 juni 1979 en internationell konferens över temat "Family Living in a Changing Society". Under den intetsägande rubriken döljer sig två huvudämnen. Det ena gäller äktenskapslagstiftningen och dess ideologiska grundvalar med sikte på sambandet mellan grundläggande värderingar och den faktiska utformningen av äktenskapsrätten. Det andra huvudämnet är samlevnad utan äktenskap med inriktning på civilrätt, offentlig rätt i vid mening och på rättsställningen för barn med ogifta men samlevande föräldrar. De två huvudämnena ses samtidigt som delar av ett övergripande problem om hur lagstiftningen om familjen bör utformas. Vid konferensen kommer att förekomma både plenarmöten med allmänna föredrag och en avslutande rättspolitisk diskussion samt sektionsmöten. Redan nu är det klart att rapportörer (främst rättsvetenskapsmän) från åtminstone 25 länder och samtliga världsdelar kommer att medverka.
    The International Society on Family Law är en tämligen ung sammanslutning, som tidigare haft två internationella konferenser, i Berlin 1975 och Montreal 1977. Även icke-medlemmar är i mån av plats välkomna till Uppsalakonferensen, i vilken ett par hundra medlemmar från icke-skandinaviska länder väntas deltaga. Det är naturligtvis önskvärt med en god skandinavisk representation inte minst därför att det finns ett internationellt intresse för skandinavisk familjerätt. Det förekommer inte något officiellt språk inom organisationen, men engelska är dominerande.
    Full information om konferensen kan begäras från "Familjerättskonferensen", Juridiska fakulteten, Box 512, 751 20 Uppsala. Anmälningstiden utgården 1 mars 1979.

 

Personalnotiser

 

Regeringen har 2 nov. 1978 till professor i civilrätt vid Uppsala universitet utnämnt bitr. professorn vid universitetet Torgny Håstad.
    Professor Håstad är född 28 dec. 1943 i Stockholm. Efter studentex. i Uppsala 1962 avlade han jur. kand.ex. i Uppsala 1967. Han blev juris licentiat 1971 samt disputerade för doktorsgraden och förordnades till docent 1973, allt vid Uppsala universitet. 1976 utnämndes han till bitr. professor där. Under perioder 1971 och 1973 var Håstad bitr. jurist på Advokatfirman Chrysander.
    Håstad har av trycket utgivit Tjänster utan uppdrag. Ersättning och behörighet vid s. k. negotiorum gestio (diss. 1973) samt Kompendium i sakrätt (1978). Dessutom har han publicerat artiklar i SvJT, TSA och Norstedts juridiska handbok.