Den tredje världskonferensen för familjerätt, anordnad av the International Society on Family Law i samarbete med Juridiska fakulteten i Uppsala, ägde rum den 5 — 9 juni 1979. (Jfr SvJT 1978 s. 719.) I konferensen deltog drygt 250 personer från 36 olika länder, belägna i alla världsdelar. De flesta deltagarna kom dock från västeuropeiska länder samt USA, Kanada och Australien. Av deltagarna var omkring 50 svenskar.
    Under det allmänna temat "Family Living in a Changing Society" behandlades som huvudämnen dels äktenskapsrätten och dess ideologiska grundvalar, dels samlevnad utan äktenskap jämte rättsställningen för barn till samboende men ogifta föräldrar. Även rättsliga frågor angående omgiften och styvbarn berördes. Huvudämnena äktenskap och samboende behandlades som delar av ett övergripande problem om hur lagstiftningen om familjen bör utformas.
    Till konferensen avgavs ett 70-tal skriftliga rapporter om situationen på olika håll i världen. Ett urval av dessa uppsatser kommer att ges ut i bokform av bokförlaget Butterworth's (förlagets kanadensiska bolag).
    I fråga om plenarsammanträdena vid konferensen kan nämnas att föreläsningar med historiskt, sociologiskt och demografiskt perspektiv hölls av prof. D. Schwab, Regensburg, över ämnet "Marriage Law and de facto Marriage in Historical Perspective", av prof. W. Goode, Stanford, om "The Resistance of Family Forces to Industrialization", och av P. Festy, Paris, om "Demographical Aspects on the Formation of Family in Western Europe". Plenarföreläsningar över äktenskapslagstiftning och ideologi hölls av prof. J. Gorecki, Urbana-Champaign, om "The Moral Premises of Contemporary Divorce Laws. Western and Eastern Europe and North-America", av prof. Mary-Ann Glendon, Boston, om "The New Marriage and the New Property" och av teologen, prof. W. Molinski, Wuppertal, om "Marriage. Freedom through Bondage". I fråga om samlevnad utan äktenskap hölls plenarföreläsningar av prof. E. D. Graue, Kiel, senatspresident Marta Katona-Soltesz, Budapest, prof. R. Nerson, Lyon, och prof. W. Weyrauch, Gainesville. I serien av plenarsammanträden ingick även en avslutande generaldebatt vid vilken inledningsanföranden hölls av S. Cretney, medlem av engelska Law Commission, prof. D. MacDougall, Vancouver, och hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordförande för de svenska familjelagssakkunniga. Ang. svenska bidrag i övrigt kan nämnas att rapporter avgavs och presenterades av sociologen, docent J. Trost, Uppsala, som medverkade i en paneldiskussion ang. den demografiska och sociologiska utvecklingen i fråga om äktenskap och samboende, av familjelagssakkunnigas huvudsekreterare, hovrättsrådet L. Tottie, som behandlade den svenska skilsmässolagstiftningen, och av undertecknad såvitt angår samboende utan äktenskap. De senare bidragen lämnades till något av de 8 sektionsmöten, som förekom under konferensen. I en av sektionerna ang. fri samlevnad medverkade även hovrättsfiskalen Göran Lind med ett förhandsbeställt inlägg.
    I samband med konferensen, som ägde rum i universitetets huvudbyggnad, förekom en bankett med underhållning (studentorkester och kvartettsång) i Rikssalen på Uppsala slott, en utflykt med ångbåtsresa från Stadshuskajen i Stockholm till Drottningholmsteatern, där ett divertissement framfördes, och en orgelkonsert i Uppsala domkyrka. Umgänget mellan konferensdeltagarna torde vidare ha befrämjats av en gemensam lunchrestaurant, en särskild "pub", som sköttes av

 

156 Notiserstudenter, samt en värmebölja under konferensen.
    Konferensen möjliggjordes genom anslag från Utbildningsdepartementet, från Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, från Uppsala universitet och från "The Dana Fund for International and Comparative Legal Studies, Toledo, Ohio, USA".
    Vid konferensen efterträddes prof. D. Giesen, Berlin, som ordförande i the International Society on Family Law av prof. R. Hahlo, Toronto. Ny generalsekreterare blev S. Maidment, Keele, som efterträdde J. Eekelaar, Oxford.


Anders Agell