Nordiskt domarseminarium i sjörätt
Den 27 — 28 september 1979 hölls ett nordiskt domarseminarium vid Svea hovrätt. Det var Nordisk Institutt for Sjørett som för andra gången anordnade ett seminarium för nordiska domare som har att döma i sjörättsmål. Seminariet samlade 41 domare och vetenskapligt verksamma från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Svea hovrätt representerades bl. a. av hovrättspresidenten Sten Rudholm som också öppnade seminariet och hälsade deltagarna välkomna.
    Seminariet inleddes med att hovrättslagmannen Birgitta Blom, Stockholm, och professorn Kurt Grönfors, Göteborg, föreläste över 1978 års Hamburg-konvention om sjötransport av gods. Skillnaden mellan de nu gällande Haag-Visby-reglerna och Hamburg-reglerna belystes men det klargjordes också att Hamburg-reglerna till stor del överensstämmer med sjölagens femte kapitel. För konventionens ikraftträdande fordras ratifikation av 20 stater och den kan därför inte beräknas träda i kraft inom de närmaste åren.
    Justitierådmannen Leif Sevön, Helsingfors, och professorn Erling Selvig, Oslo, talade om lagvals- och jurisdiktionsfrågor i sjörätten, ett ämne som deltagarna senare under seminariet skulle få konfronteras med på ett annat sätt.
    Efter inledande anföranden av hovrättsrådet Erik Linder, Stockholm, och amanuensis Hans Jacob Bull, Oslo, ägnades första dagens eftermiddag åt gruppdiskussioner om dröjsmålsproblem i certepartiförhållanden respektive förhållandet mellan ansvarsreglerna i sjölagen och skadeståndslagen. Bl. a. diskuterades om redaransvar kunde uppkomma vid färd med Harpsundsekan.
    Den andra dagen ägnades åt en — som det uttrycktes i pressen — ovanlig overklig sjörättegång. Inför Nordens Högsta Domstol i sjömål med domare från Danmark, Finland, Norge och Sverige och med professorerna Jan Ramberg, Stockholm, och Allan Philip, Köpenhamn, såsom ombud för parterna — ett försäkringsbolag respektive ett rederi — spelades en fingerad rättegång upp inför seminariedeltagarna.
    Målet gällde ersättning för godsskada under transport. Ett svenskt rederi hade anlitats av ett svenskt företag för att transportera ett parti strumpbyxor från England till Sverige. Konossement utfärdades i England. Lasten skadades under båttransporten på grund av vattenläckage från en rörledning vars koppling ej dragits åt ordentligt. Orsaken härtill var att finna hos de anställda på det engelska varv som strax före transporten till Sverige hade utfört arbeten på fartyget. När rederiet krävdes på ersättning för den skadade lasten uppstod tvist dels om tillämplig lag — engelsk eller svensk — och dels om rederiets ansvar för anlitad självständig företagares fel och försummelse.
    Till sin hjälp hade ombuden såsom sakkunniga anlitat professorerna Sjur Brækhus, Oslo, och Kurt Grönfors vilka också hördes muntligen. Förhören liksom de

 

Notiser 157därpå följande pläderingarna präglades av en myckenhet juridiskt skarpsinne men skämtsamma inslag saknades inte heller. Rättens överläggning till dom skedde offentligt. Direkt efter parternas slutpläderingar hade rättens ledamöter att avge sina vota inför både parter och åhörare, en uppgift som de klarade med skicklighet och stringens. Det kan tilläggas att domstolens majoritet kom till den slutsatsen att engelsk rätt var tillämplig i fråga om rederiets ansvar för självständiga medhjälpare, att rederiet vid sådant förhållande var ansvarigt för skadan (jfr Muncaster Castle-domen) samt att även i fråga om skadeståndets beräkning engelsk lag skulle tillämpas.
    Seminariet avslutades, som det anstår ett sjörättsseminarium, med en båttur i Stockholms hamn och med ett besök på Wasavarvet.


A. L. J.

 

Juridiska föreningen i Lund har under år 1978 haft följande sammankomster: 1 febr. "Signatur Undrande" med prof. Ulf Cervin, 8 febr. "Är lagen olika för kvinnor och män?" med universitetslektor Lotta Westerhäll-Gisselsson, 15 febr."Garantifel. Att vara bilägare — dröm eller mardröm?" med stationschef H.-E. Magnusson, Motormännens Riksförbund, och jur.kand. Bo Ahlenius, 22 febr. "Dödsstraff — mänskligt, omänskligt" med riksdagsman Bertil Lidgard, 1 mars "Måste männen föra kvinnornas talan?" med Laila Eriksson, SAF, Solveig Ekström-Persson, TCO, Ove Persson, LO, och Karsten Lundekvist, SACO/SR (samarrangemang med Sveriges yngre juristers förening), 15 mars "Tingsmeritering" med byrådirektör Tora Wigstrand och jur.kand. Jan-Anders Hybelius, 30 mars "Straff-Vård" med jur.dr. Lennart Geijer, hovrättsassessor Erland Aspelin och kriminalvårdsdirekör Gunnar Thurén, 1 april "Konsten att lagstifta genom att antaga redan gällande lag" med prof. Per-Edwin Wallén, 3 april "Mot väggen" med adv. Leif Silbersky, jur.kand. Staffan Anderberg och jur.stud. Ulf G. Jönsson, 10 april "Hovrätten diskuterar domen i Max Walter Svanberg-målet" med medlemmarna av första avdelningen i Hovrätten över Skåne och Blekinge, 12 april "Dödshjälp" med Berit Hedeby, byråchef Börje Langton, prof. Jarl Hemberg och prof. Nils Söderström, 19 april "Studier i USA" med prof. Hilding Eek, 22 april "Förhörsmetoder förr och nu" med prof. Per-Olof Bolding, 26 april "Tony Rosendahl contra Nya Wermlands Tidningen" med journalist Tony Rosendahl och adv. Anders Fischer, 17 maj "Juristrollen på arbetsrättens område" med prof. Anna Christensen, 27 sept. "Samlevnad utan äktenskap" med prof. Åke Lögdberg, 4 okt. "Kriminaljournalistik" med adv. Göran Luterkort och journalisten jur.kand. Nils Ingvar Lundin, 7 okt. "Vad händer vid en regeringskris?" med prof. Håkan Strömberg, 10 okt. "Ny notarietjänstgöring — fler platser" med hovrättsfiskal Anders Eriksson, domstolsverket, 18 okt. "Jouradvokater och jourdomstolar" med distriktsåklagare Karin Neander-Durling, docent Lars Heuman, adv. Jan Jörgensen och adv. Gunnar Thomée, 21 okt. "Studier i USA och Canada" med länsåklagare Klas Lithner, 25 okt. "Domarens personliga uppfattning" med hovrättspresident Tore Landahl, prof. Per-Olof Bolding och hovrättsfiskal Frank Orton, 28 okt."Familjemördare och mördarfamiljer" med universitetslektor Göran Ravnsborg, 1 nov. "Uppfinnares tankar och ogenomskinliga ord" med docent Lars Holmqvist, 8 nov. "Att skiljas från föräldrar" med prof. Ulla Jacobsson, 22 nov. "Misshandelvåldtäkt" med prof. Gerhard Voigt, 6 dec. "Om att jaga en spårvagn" med universitetslektor Göran Ravnsborg och 18 dec. "EG synar svenska företag" med Hauptverwaltungsrat Helmut Kreis, EG-kommissionen i Bryssel.
    Under vårterminen anordnades ett studiebesök vid Hovrätten i Malmö under de dagar då huvudförhandlingen i det s. k. Max Walter Svanberg-målet pågick. Dessutom har föreningen anordnat informationsträffar, rundvandringar i Lundför novitier, tentamensfester, traditionella baler m. m.
    Föreningens tidning, IUSET från Lund, har under året utkommit med ett temanummer om den nya juristutbildningen samt med fem ordinarie nummer.
    Föreningen bedriver förlagsverksamhet under firman Stiftelsen Juristförlaget i Lund, som förlägger cirka 50 titlar i samarbete med Studentlitteratur AB i Lund.

 

158 Notiser    Föreningens styrelse har under året bestått av Ferry van Duijvenbode, ordf., Birgitta Nilsson, v.ordf., Viveca Patriksson, sekr., Kjell Jacobsson, skattmästare, Peter Johnsson, klubbmästare, Pia Lindman, bitr. klubbmästare, Folke Grauers, förlagsföreståndare, Lena Gentili, redaktör, Ewa Ejlertsson, programchef, Eva Årestad, informationschef, Thomas Roth, internationell sekr., och Göran Lundqvist, fadderchef.
    Föreningen har cirka 4 000 medlemmar.