494 NotiserRättsfilosofisk världskongress i Finland

 

Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) har beslutat att hålla sin elfte världskongress i Helsingfors i augusti 1983. Omkring 500 personer beräknas komma att delta i kongressen, som är den första i sitt slag i Norden. För att förbereda kongressen har en organisationskommitté tillsatts med professor Aulis Aarnio som ordförande.

 

Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 14 mars 1980. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1979 33 901: 15. Tillgångarna uppgick vid 1979 års utgång till 465 337: 77. Av detta belopp var 341 006: 10 placerade i aktier och förlagslån, 60 000:— i reverslån, 53 818: 11 på notariatkonto och 10 549: 56 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 368 460: 30 på grundfonden, 81 913: 47 på dispositionsfonden, varjämte 60 000: utgår beviljade anslag.
Under år 1979 fattades beslut om utdelning från fonden av 18 843:-.
Revisionen av 1979 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
Fonden har till uppgift att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemensakp. Möjlighet finns för juris studerande att erhålla bidrag från fonden för resa till annata nordiskt land i samband med tillämpade studier.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Sensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.


H. D-s