Bankjuristernas förening sammanträdde under 1979 fyra gånger. Dessutom arrangerade föreningen 1979 års nordiska bankjuristmöte. Vid föreningens sammanträden behandlades följande ärenden. Dir. Sven Åvall, Ackordscentralen, Stockholm, talade om juridiken vid obestånd. Dir. Carl Gustaf Dahlerus, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO), talade under rubriken "Medbestämmande för anställda enligt lag och avtal — särskilt inom bankområdet". Regeringsrådet Georg Ericsson berättade i samband med besök i regeringsrättens lokaler i Stenbockska palatset i Stockholm om husets historia och regeringsrättens arbete. Efter inledning av bankdir. Stig Torstenius diskuterades "Några praktiska synpunkter i samband med upprättande av inbördes testamenten".
    Vid det nordiska bankjuristmötet, som hölls i Uppsala 7—8 juni 1979, diskuterades "Konsumentskyddsregler och deras betydelse för bankernas verksamhet" samt frågeställningar i samband med syndikerade internationella banklån, banksekretessen, lagstiftning om kreditpolitiska medel och ICC:s regler för internationella garantier. I mötet deltog sammanlagt 106 bankjurister från de nordiska länderna.
    Föreningens styrelse utgjordes under 1979 av bankdir. Sten Westerberg, ordf., Ingvar Utterström, v.ordf., Evert Skogsberg, sekr., Claes Mörner, klubbmästare, Carl-Wilhelm Liljencrantz, referent, samt dir. Pontus Modigh.
    Föreningen hade under 1979 ca 220 medlemmar.

 

Bolagsjuristernas förening har under det gångna verksamhetsåret haft två sammankomster. Vid höstsammanträdet 19 november 1979 besökte medlemmarna Svenska Arbetsgivareföreningen i Stockholm varvid aktuell lagstiftning diskuterades i anslutning till anföranden av dir. Jan Nordin, SAF, angående erfarenheter från tillämpningen av medbestämmandelagen, av dir. Åke Carlhammar, SAF, angående arbetsdomstolens rättstillämpning, samt av dir. Erik Forstadius, SAF, angående läget i förhandlingarna om medbestämmandeavtal. I anslutning till höstmötet firade föreningen sitt 25-årsjubileum.
    Ordinarie årsmötessammankomst kunde på grund av arbetsmarknadskonflikten i år inte äga rum förrän 29—30 augusti 1980. Mötet hölls i Höganäs i anslutning till studiebesök hos Höganäs AB. Vid sammanträdet höll prof. Ole Lando, Handelshögskolan i Köpenhamn, ett föredrag under rubriken "Uppsägning och upphörande av agent- och återförsäljaravtal — speciellt med syfte på företag inom Europa".
    Föreningens styrelse utgöres av dir. Jan Stenberg, ordf., chefsjurist Bertil Åkeson, v.ordf., ombudsman Sten-Åke Lindstedt, sekr., ombudsman Gunnar Telerud, skattmästare, och ombudsman Hans Westerstad, klubbmästare.
    Föreningen har 259 medlemmar.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution har under 1979 haft en styrelse bestående av hypoteksdir. Bengt Gunnhagen, Linköping, ordf. och bankdir. Sten Blomqvist, Stockholm, v. ordf. och sekr.
    Föreningen har 23 st. medlemmar. Tryckta protokoll från föreningens förhandlingar 1974—1978 kan rekvireras hos föreningens sekr., Box 14092, 104 41 Stockholm, tel 08/60 68 23.

 

Föreningen Sveriges länspolischefer har under 1979 sammanträtt tre gånger. Årsmötet hölls i Stockholm 25 april 1979. Föreningens styrelse består av länspolischeferna Birger Qvist, ordf., Hans Wästberg, v. ordf., bitr. länspolischefen Kjell Magnusson, sekr., samt länspolischeferna Christer Horn af Rantzien och Lennart Palmér.
    Föreningen har 27 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar höll årsmöte 29 oktober 1979. Föreningens styrelse består för 1979 av Bertil Jäderqvist, ordf, Susanne Holmström, v. ordf., Arne Fall, remissekr., Anders Nystedt, kassaförv., och Olof Alderling, övrig sekr., med Ingegerd Kihlgren, Karl Lovén, Anders Björck, Sören Robertsson och Torsten Storck som suppl.
    Följande medlemmar har medverkat som experter i statliga utredningar: Börje Bjernstad i utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen, Arne Fall i valutagruppen inom Brottsförebyggande rådet och Bertil Jäderqvist i företagsobeståndskommittén.
    Föreningen har ca 200 medlemmar.