Högsta domstolen i Finland. Republikens president utnämnde 17.9.1982 eo. justitierådet, referendarierådet Reino Olavi Ketola till ledamot av högsta domstolen fr. o. m. 1.10.1982.
    Justitierådet Ketola är född 1928. Han avlade jur. kand. ex. 1952 och jur. lic. ex. 1956 samt beviljades vicehäradshövdings titel 1955. Åren 1957-60 var han föredragande vid justitiekanslersämbetet. Han utnämndes till yngre justitiesekreterare vid högsta domstolen 1962, till äldre justitiesekreterare 1969 och till referendarieråd 1976. Åren 1977 —78 verkade han som lagstiftningsråd i justitieministeriet. Eo. justitieråd har han varit sedan 1978.
 

P. L-m

 

 

Arbetsdomstolen i Finland. Republikens president utnämnde 15.10.1982 professor Kaarlo Sarkko till president i arbetsdomstolen för en i lagen stadgad tid av tre år. Tjänsten hade blivit vakant i och med att dess tidigare innehavare prof. Antti Suviranta utnämndes till president i högsta förvaltningsdomstolen.
    Presidenten Sarkko är född 1938. Han avlade jur.kand.ex. 1959, MCL vid Columbia University 1962 och jur.lic.ex. 1963. Sistsagda år beviljades honom vicehäradshövdings titel. År 1969 disputerade han för jur.doktorsgraden på en avhandling om fredsförpliktelsen enligt kollektivavtalslagen. Efter att ha varit assistent vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet utnämndes han till biträdande professor i arbetsrätt 1971 och till professor 1975. Han var riksförlikningsman 1973—75 och e. o. justitieråd 1979. Ordförande i arbetsrådet har han varit sedan år 1979 och ledamot av arbetsdomstolen sedan 1978. Vid sidan av annan verksamhet har han handhaft ett antal viktiga beredningsuppdrag. Han är en produktiv författare och har förutom den ovannämnda avhandlingen av trycket utgivit fem större arbeten på olika delområden av arbetsrätten och dessutom talrika artiklar inom samma gebit.
 

P. L-m

 

 

Helsingfors hovrätt. Presidenten i Helsingfors hovrätt Voitto Saario har vid uppnådd 70 års ålder beviljats avsked med pension. Republikens president utnämnde 9.7.1982 justitierådet Heikki Mälkki till ny president i hovrätten fr. o. m. 1.10.1982.
    Presidenten Mälkki är född 1924. Han avlade högre rättsexamen (jur. kand.) 1951 och beviljades vicehäradshövdings titel 1954. Efter att ha tjänstgjort i olika befattningar vid järnvägsstyrelsen inträdde han år 1956 i Helsingfors hovrätts tjänst som fiskal. År 1961 utnämndes han till justitiesekreterare vid HD. Åren 1963—65 tjänstgjorde han som ledamot av lagberedningen. År 1965 utnämndes han till domhavande i Kerimäki domsaga och år 1972 till ledamot av HD. Han har innehaft olika förtroendeuppdrag och har av trycket utgivit en bok om disciplinsförfarandet vid statsjärnvägarna (1956).
 

P. L-m