Notiser 155Ny dommer i Norges Høyesterett. Lagdommer Jens Bugge er utnevnt til dommer i Norges Høyesterett. Jens Bugge er født i 1930, tok juridisk embetseksamen i 1956 og var to år i Utenriksdepartementets rettsavdeling før han efter dommerfullmektigtid i Lyngetn ble ansatt som fullmektig hos høyesterettsadvokatene Sven Arntzen, Knut Blom og Andreas Arntzen, Oslo. Han ble høysteretts advokat i 1957 og kompanjong i firmatt året efter. I 1978 ble han kst. lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett, og fast utnevnt i 1979. Bugge har undervist ved Universitetet i Oslo og deltatt i en rekke lovkomiteer. Han har også vært formann i Den Norske Turistforening.
 

P.L.

 

 

Det nordnordiska juristmötet i Hammerfest 1982

Av tradition möts jurister från Vasa, Umeå och Mo i Rana i söder till Hammerfest (världens nordligaste stad!) i norr vart tredje år, alternerande i Finland, Norge och Sverige, för att lära känna varandra och dryfta gemensamma frågor, gärna med Nordkalottanknytning. 1982 hölls mötet just i Hammerfest, och trots att mötesdagarna sammanföll med midsommarhelgen i Finland och Sverige var deltagandet stort även från finsk och svensk sida. Utom den informella samvaron, där inte minst pågående reformarbeten och utbildningsfrågor i de olika länderna diskuterades och jämfördes, bjöds deltagarna på ytterst intressanta och väl framförda föredrag av höyesterettsadvokaten Johan Hjort från Oslo och hovrättsassessorn Nina Pripp från justitiedepartementet i Stockholm om barnens rättssäkerhet (den finske inledaren hade dessvärre fått förhinder, och de finska aspekterna på ämnet fick således framgå av den efterföljande diskussionen). Polismästaren Einar Henriksen, Hammerfest, höll ett mycket uppskattat anförande (med ljusbilder!) om Alta-aktionen och polisens insats i samband med denna. Mötet avslutades med en gemensam och i fråga om vädret även lyckosam utfärdmed fisketrålare på Ishavet. De utmärkta arrangemangen och värdarnas sedvanliga gästfrihet fick de finska och svenska gästerna att snabbt glömma det höga kostnadsläget i Norge, och mötet efterlämnade följaktligen idel glada och angenäma hågkomster. Nästa möte hålls i Umeå 1985.
 

Göran Ljungberg

 

 

Edvard Léon Ståhlberg avled 10 april 1982. Han var född 25 april 1914 i Örebro, avlade stud.ex. 1932 och jur.kand.ex. i Uppsala 1938. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Gävle och blev ledamot av samfundet 1944.

 

Ulf Torbjörn Norén avled 17 april 1982. Han var född 9 juli 1910 i Vetlanda, avlade stud.ex. 1930 och jur.kand.ex. i Uppsala 1934. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev assessor 1947, hovrättsråd 1953 och hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning 1963.

 

Gustav Forssius avled 19 april 1982. Han var född 28 maj 1899 i Ljusdal, avlade kansliexamen 1921 och fransk juridisk examen 1923. Han var verksam för svenska intressen i Paris sedan 1927 då han blev vicekonsul. 1936 utsågs han till konsul, 1953 blev han ambassadråd och 1958 tillades han generalkonsuls namn.