Notiser 159Björn Oliver Ahlander avled 10 nov. 1982. Han var född 1 juli 1920 i Göteborg, avlade stud. ex. 1939, fil. kand. ex. 1941 och jur. kand. ex. i Uppsala 1944. Efter tingstjänstgöring bedrev han juridiska och filosofiska studier i Uppsala och blev fil. lic. 1947 och jur. doktor 1952. Samma år började han hos Almqvist & Wiksell/ Gebers förlag som avdelningschef. Han blev kulturattaché vid Sveriges ambassad i Washington 1955, Sveriges Radios utrikeskorrespondent i Washington 1959 och i Moskva 1968, chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1971 samt Svenska Dagbladets utrikeskorrespondent 1973.

 

 

 

Justitiedepartementet
    Statsrådet Ingvar Carlsson har
    2 dec. 1982 förordnat gen. dir. Sven Heurgren att vara ordf. i kommissionen mot ekonomisk brottslighet samt s. d. till led. i kommissionen förordnat reg.rådet Gunnar Björne och riksdagsled. Arne Nygren,
    10 jan. 1983 förordnat hovr.ass. Leif Carbell att vara expert i ovannämnda kommission samt till sekr. i kommissionen förordnat kammarrättsass. Vilhelm Andersson, hovr.ass. Bertil Bondesson, avd.dir. Urban Engerstedt, kammarrättsass. Mats Lilliecrona och byrådir. Bror Tronbacke samt
    17 jan. 1983 förordnat reg.rättssekr. Lars Göthberg att vara sekr. i ovannämnda kommission.
    Dep. chefen har
    13 dec. 1982 förordnat byråchefen Uno Hagelberg och överåkl. Sven-Olov Håkansson att vara experter i utredningen m. uppgift att se över riksåklagarens kansli,
    14 dec. 1982 förordnat prof. Marc Bygdeman att vara expert i utredningen om artificiella inseminationer,
    21 dec. 1982 förordnat riksdagsled. Kurt Hugosson att vara ordf. i datalagstiftningskommittén samt
    23 dec. 1982 förordnat hovr.fisk. Jörgen Almblad att biträda i dep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    16 dec. 1982 förordnat hovr.assessorerna i hovr. över Skåne o. Blekinge Louise Roos och Staffan Jansler att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänster som rev.sekr.samt
    13 jan. 1983 förordnat hovr.ass. i Svea hovr. Ingrid Almbladh att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 13 jan. 1983 förordnat reg.rådet Ingmar Lidbeck att vara ordf. på avd. i reg.rätten.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    22 dec. 1982 till hovr.assessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Jörgen Almblad, Per Pettersson, Lars Gustafsson och Håkan Envall, i Göta hovr. fisk:a Staffan Lindkvist och Bengt Johansson, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Håkan Rustand samt i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Britt Björneke,
    13 jan. 1983 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Lars Hoff att fullgöra göromål som ank. på innehavaren av en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. samts. d. utnämnt rådm. i Södertälje tr Alf Åkesson att vara hovr.råd i Göta hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 22 dec. till kammarrättsassessorer i kammarrätten i Sthlm förordnat fisk. Mats Lilliecrona och länsrättsnot. i lr i Stockholms län Björn Zedenius.