240Nytt regeringsråd. Regeringen har utnämnt kanslichefen vid riksdagens konstitutionsutskott Per Dahlman till regeringeråd fr. o. m. den 1 februari 1983.
    Regeringsrådet Dahlman är född 1929 i Malmö. Efter jur.kand.-examen i Stockholm 1954 fullgjorde han tingstjänstgöring vid Nyköpings domsaga och Stockholms rådhusrätt åren 1954-56. Han började därefter i Svea hovrätt där han blev fiskal 1957. Åren 1959—1961 tjänstgjorde han som vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol. Efter adjunktion vid Vattenöverdomstolen blev han assessor 1963. Åren 1964-66 tjänstgjorde han som ledamot i rådhusrätten i Umeå vid huvudförhandlingen i Stockholm i det s. k. Bowatermålet. Han utnämndes 1970 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland.
    Under åren 1967—70 var Dahlman föredragande i riksdagens konstitutionsutskott med fyllnadstjänstgöring som byråchef hos JO.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    20 jan. 1983 förordnat utnämnde rådm. Jan Alvå att vara expert och hovr.ass. Fredrik Bonde att vara sekr. i fastighetsbildningsutredningen,
    25 jan. 1983 i kommittén för utredning av invandrares rösträtt m. m. förordnat, till ordförande fil.dr. Hilding Johansson, till ledamöter riksdagsledamöterna Karin Ahrland, Lahja Exner, Sven-Erik Nordin, Per-Olof Strindberg, Gunnar Thollander och f. d. riksdagsled. Eivor Marklund, till experter avd.dir. Lennart Berg, doc. Tomas Hammar, hovr.ass:a Bengt Åke Nilsson och Göran Regner och byråchefen Lennart Torstensson samt till sekreterare hovr.ass. Marianne Eliason,
    31 jan. 1983 förordnat avd.dir Jonas Ågren att vara expert i rättshjälpskommittén samt s. d. förordnat hovr.fisk. Inger Konradsson att biträda i dep:t som sakk.

 

Statsrådet Ingvar Carlsson har
    17 jan. 1983 förordnat hovr.ass. Lena Berke att vara sekr. i kommissionen mot ekonomisk brottslighet,
    18 jan. 1983 förordnat byrådir. Håkan Malmer att vara sekr. i nyssnämnda kommission,
    20 jan. 1983 och 1 febr. 1983 till experter i kommissionen förordnat undervisningsrådet Lars Johansson, doc. Leif Persson, prof. Carl Martin Roos, forskarass. Krister Moberg, hovr.fisk. Göran Rosenberg och universitetslektorn Torsten Sandström samt
    4 febr. 1983 förordnat byråchefen Ingemar Gunnarsson att vara expert i ifrågavarande kommission samt till sekr. i kommissionen förordnat byrådirektörerna Lars Berggren, Inge Lindunger och Charlotte Linton.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    3 febr. 1983 förordnat ass. i kammarrätten i Sundsvall Gunnar Pettersén, t. f. avd.dir. vid riksdagens ombudsmannaexp., ass. i kammarrätten i Göteborg Björne Sjökvist ochass. i kammarrätten i Göteborg Göran Holmström att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    3 febr. 1983 utnämnt byråchefen vid riksdagens ombudsmannaexp., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Marja Regner att vara hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige.

 

Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Europarådets ministerkommitté utsåg 24 febr. 1983 ambassadören Hans Danelius till medlem av europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna för tiden till den 17 maj 1987.