Litteraturnotiser 381HELGE RØST AD. Utvalget emner innen strafferetten og straffeprosessen. Universitetsforlaget. Oslo-Bergen-Tromsø 1981. 319 s. Nkr 175,00.

 

Förf., ledamot av Norges høyesterett, har i föreliggande arbete samlat fjorton av honom tidigare publicerade artiklar inom ämnesområdena straff- och straffprocessrätt. Samlingen är förvisso ägnad att imponera. Inte mindre än elva av artiklarna har ursprungligen tryckts under 1970-talet. Ämnesvalen visar att förf. ingalunda gjort det lätt för sig. Flera av artiklarna behandlar spörsmål som hör till straffrättens mest intrikata. Mellan den inledande uppsatsen om de senaste årens lagreformer inom straffrätten och den avslutande om den store norske strafflagsreformatorn Bernhard Getz återfinns uppsatser behandlande bl. a. patologiskt rus, sammanträffande av brott, imputabilitet samt provokation som straffrihetsgrund. Nordiska straffrättare är bara att gratulera till att värdefull litteratur blivit än mer lättillgänglig.
 

G. E.

 

ALBERT SCHØNNING. Erstatning fra staten vil voldsofre. Universitetsforlaget. Oslo Bergen-Tromsø 1981. 151 s. Nkr 110,00.

 

Sedan Nya Zealand fr. o. m. 1964 och England senare under nämnda år införde s. k."compensation schemes", d. v. s. regelsystem som ger staten möjlighet att ersätta brottsoffer för personskador och vissa sakskador, har liknande ordningar införts i fleraländer. Bl. a. har enligt olika modeller former för brottsskadeersättning införts i samtliga nordiska länder. Efter det att brottsskadeersättningsregler ursprungligen införts i Norge 1976 antogs nya regler 1981. Lagom till reglernas ikraftträdande 1.7.1981 har ordföranden i den norska brottsskadenämnden, sorenskriver Albert Schønning, utarbetat föreliggande kommentar till de nya föreskrifterna. Boken vänder sig först och främst till fylkesmännen, som i första hand avgör ersättningsfrågorna. Självfallet har den också sitt värde för jurister och socialarbetare som har anledning att vägleda målsägande i ersättningshänseende.
 

G. E.

 

GEORG BENKARD. Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz. 7 helt nybearb. uppl. av Ballhaus, Bruchhausen, Rogge och Ullman. München 1981. C.H. Beck. 1378 s.

 

Den största och väl också mest auktoritativa tyska patenträttskommentaren — Benkards — utkom i sin sjätte upplaga 1973. Sedan dess har rättsområdet varit föremål för talrika, delvis mycket genomgripande ändringar, av vilka några av de viktigaste hör samman med det fortskridande europeiska patenträttssamarbetet. Med tanke på områdets internationella karaktär, den relativa bristen på rättsvetenskapliga framställningar av motsvarande omfattning och den tyska patenträttens historiskt givna ledarroll är utgivningen av en ny "Benkard" en händelse av intresse även från svensk och nordisk synpunkt.
 

S. S.