Reseklasser på Karl Johans tid
I och med att 1952 års allmänna resereglemente (Arr) fr. o. m. år 1982 har ersatts med ett allmänt reseavtal (ARA) försvann bl. a. de tidigare reseklasserna för inrikes tjänsteresor och förrättningar.
    Det kan motivera en blick bakåt i tiden. Vad gällde t. ex. enligt 1827 års allmänna resereglemente? Den indelning i tolv olika klasser som görs där har inte bara kuriositetsintresse. Den ger oss också en liten glimt av den tidens samhällssyn.
    "Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Reglemente, hwarefter Embets- och Tjenstemän med flere, under resor i Kongl. Maj:ts och Kronans ärender, skola njuta skjuts och dagtractamente", givet Stockholms slott den 5 juli 1827, innehåller sålunda en imposant rollförteckning för den svenska administratio-

 

392 Lennart Aspegrennen för omkring 150 år sedan — från statsministern till trosskuskar. Här följer några exempel ur indelningen i reseklasser.

 

Första klassen (skjuts för sju hästar och traktamente à 10 rdr om dagen):
justitiestatsministern
statsministern för utrikes ärendena

 

Andra klassen (skjuts för sex hästar och traktamente à 7 rdr om dagen):
amiraler
generaler
generallöjtnanter
justitiekanslern
justitieråd
presidenter
statsråd
vice amiraler
överståthållaren

 

Tredje klassen (skjuts för fem hästar och traktamente à 5 rdr om dagen):
konteramiraler
ärkebiskopen
generalmajorer
landshövdingar
statssekreterare
underståthållaren
vice presidenter

 

Fjärde klassen (skjuts för fyra hästar och traktamente å 3 rdr 32 sk. om dagen):
biskopar
kansliråd
revisionssekreterare
sekundcheferna vid Kungl. Maj:ts gardesregemente och livregementet 

överstar

 

Femte klassen (skjuts för fyra hästar och traktamente à 3 rdr om dagen):
borgmästare i Stockholm
kabinettssekreteraren
kommerseråd
expeditionssekreterare
hovrättsråd
kammarråd
kammarrättsråd
krigsråd
krigshovrättsråd
lagmän
medicinalråd
överstelöjtnanter

 

Sjätte klassen (skjuts för tre hästar och traktamente à 2 rdr 16 sk. om dagen):
assessorer i hovrätterna och kungl. kollegierna
bibliotekarier
kaptener vid Kungl. Maj:ts flotta och dess konstruktionskår
majorer
polismästaren i Stockholm
protokollssekreterare
riksheraldicus
rikshistoriografen
förste sekreteraren i Konungens kabinett för utrikes brevväxlingen
överkommissarie vid nummerlotteriet

 

Reseklasser 393Sjunde klassen (skjuts för två hästar och traktamente à 1 rdr 40 sk. om dagen):
aktuarien i riksarkivet
advokatfiskaler
borgmästare utom Stockholm
kanslister i Kungl. Maj:ts kansli och justitieexpeditionen
kaptener vid regementena
kommissarier i kammarrätten
hovauditörer
häradshövdingar
krigsfiskaler
kyrkoherdar
landskamrerare
landssekreterare
magistratssekreterare i Stockholm
prostar
rådmän i Stockholm
andre sekreterare i Konungens kabinett för utrikes brevväxlingen
sekreterare i hovrätterna och kungl. kollegierna

 

Åttonde klassen (skjuts för två hästar och traktamente à 1 rdr 16 sk. om dagen):
akademiadjunkter
aktuarier
adjutanter vid regementena
arkivarier
auditörer
bergsfiskaler
beridare
kassörer
kopister i Kungl. Maj:ts kansli och justitieexpeditionen
departementssekreterare
fänrikar vid regementena
fiskaler i hovrätterna
häradsfogdar
häradsskrivare
inspektorer över mått, mål och vikt
kamrerare vid särskilda verk och stater utom kungl. kollegierna
lantmätare
löjtnanter vid regementena
magistratssekreterare utom Stockholm
notarier
ombudsmän på kronans stat
prosektorer
protonotarier i hovrätterna och kungl. kollegierna
referendarien i kammarkollegium
registratorer
revisorer
rådmän utom Stockholm
vice advokatfiskaler i hovrätterna och kungl. kollegierna

 

Nionde klassen (skjuts för två hästar och traktamente à 1 rdr om dagen):
amanuenser
kanslister
kassaskrivare
komministrar
kontorsskrivare
kopister
fanjunkare
kammarskrivare
landsfiskaler
länsmän
tolkar

 

394 ReseklasserTionde klassen (skjuts för en häst och traktamente à 40 sk. om dagen):
kompaniskrivare
hejderidare
konstsmed
landsgevaldiger
penningräknare
underofficerare vid regementena och Kungl. Maj:ts flotta

 

Elfte klassen (skjuts för en häst och traktamente å 30 sk. om dagen):
kansliposter
korpraler vid infanteriet
enspännare
fjärdingsmän
hovrättsposter
nämndemän
vaktmästare

 

Tolfte klassen (skjuts för en häst och traktamente à 24 sk. om dagen):
dragoner
husarer
ryttare
soldater
trosskuskar
 

Lennart Aspegren