583Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie års sammanträde den14 mars 1983. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1982 82 152:45. Tillgångarna hadevid 1982 års utgång ett bokföringsvärde av 742 679:34. Av detta belopp var 234 276:97 placerade i aktier, 300 000:- i reverslån. 196 327:26 på notariatkonto och 12075:11 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 434971:25 på grundfonden och 305 708:09 på dispositionsfonden, varjämte 2 000: — utgör beviljade anslag.
    Styrelsen, som den 15 mars 1982 beslutat att fr. o. m. läsåret 1983/84 utdela ett forskarstipendium om 12000 kr till en doktorand vid var och en av de tre juridiska fakulteterna i Lund, Stockholm och Uppsala, beslöt den 14 mars 1983 att ytterligare ett forskarstipendium av samma storlek skulle under läsåret 1983/84 utbetalas till en doktorand vid var och en av de tre fakulteterna.
    Vidare beslöt styrelsen att ett bidrag om 80 000 kr skulle utgå till kostnaderna föranordnande av den tjugotredje nordiska studentjuriststämman i Finland i augusti 1983. Styrelsen avsatte också ett belopp om 10 000 kr som resebidrag för svenska jurisstuderande som önskade deltaga i stämman.
    Fonden har till uppgift att främja rättsvenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap. Möjlighet finns för juris studerande att erhålla bidrag från fonden för resa till annat nordiskt land i samband med tillämpade studier.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 A IV, 111 27 Stockholm.
 

H.D-s

 

 

Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid 1982 års utgång till 489 949:19. Därav var 419893: — placerade i aktier,50 721:19 på bankkonto, 14925:— i obligationer och 4410: — i ett konvertibelt förlagslån. Nettoavkastningen år 1982 uppgick till 14485:05. Under året beviljades bidrag frånfonden om 4 000:—.
    Fonden har till ändamål dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt att till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 A IV, 111 27 Stockholm.
 

H.D-s

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    6 maj 1983 i kommittén med uppdrag att se över bostadsrättslagen förordnat, till ordförande ordf. i bostadsdomstolen Ulf Gad, till ledamöter riksdagsledamöterna Bo Forslund och Nic Grönvall, till sakkunniga direktörerna Mirja Kvaavik-Bartley, Olle Lindström och Lennart Ramnek, förbundsjuristen Ulf Skorup samt utredningsdir. Olof Thulin, till expert hovr.ass. Bertil Kallner samt till sekr. hovr.ass. Håkan Julius,
    16 maj 1983 förordnat hovr.rådet Göran Olsson att vara expert i konsumentköpsutredn.

 

584 Personalnotiser    19 maj 1983 förordnat adv. Suzanne Ahlner och kanslirådet Arne Nyberg att vara experter i familjelagssakkunniga samt
    9 juni 1983 förordnat hovr.fisk. Alf Andersson att biträda i dep:t som sakkunnig.
    Statsrådet Ingvar Carlsson har 9 maj 1983 förordnat hovr.lagm. Erland Aspelin och adv. Torsten Lundius att vara experter i kommissionen mot ekonomisk brottslighet,
    19 maj 1983 förordnat prof. Sven-Olof Lodin att vara expert i nämnda kommission,
    23 maj 1983 förordnat kammarrättsass. Kent Sundqvist att vara sekr. i nämnda kommission samt
    2 juni 1983 förordnat civilek. Ragnar Boman att vara expert i kommissionen.