Industridepartementet. Regeringen har
    30 juni 1983 förordnat dep.sekr. Rolf Annerberg att vara t. f. dep.råd i industridep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    2 juni 1983 förordnat just.rådet Torwald Hesser att vara ordf. på avd. i högsta domstolen samt
    16 juni 1983 förordnat ass:a i Svea hovr. Peter Wiking-Johnsson, Lennart Wallström och Agneta Graffman samt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bo Kvillner att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänster som rev.sekr

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    22 juni 1983 förordnat ass:a i kammarrätten i Sthlm Monica Hägg och Ulf Ljungström, ass:a i kammarrätten i Göteborg Bengt Hasselberg och Elsie Lundqvist samt länsrättsass. i länsrätten i Södermanlands län Kerstin Arnmund att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr. samt
    28 juli 1983 förordnat ass. i kammarrätten i Göteborg Leif Nyström att inneha långtidsvik. på en tjänst som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    2 juni 1983 utnämnt rättschefen i arbetsmarknadsdepit, hovr rådet i Svea hovr. Lars Lunning att vara hovr. lagman i hovr.,
    16 juni 1983 utnämnt t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Lars Hoff och bostadsdomaren Jörgen Beck-Friis att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Nacka tr Bengt Karle och rådm. i Eksjö tr Olof Bremberg att vara hovr.råd i Svea hovr. samt
    30 juni 1983 till hovr.assessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Lars Jaltemyr, Göran Lamefeldt, Anders Lindqvist, Barbro Thorblad, Carl-Axel Tidblom och Sten Wahlqvist, i Göta hovr. fisk. Conny Jörneklint, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Tom Svensson och i hovr. för Västra Sverige fisk. Håkan Nyberg.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    2 juni 1983 utnämnt dep.rådet i finansde:t, kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Jan Francke att vara kammarrättslagman i kammarrätten i Sthlm,
    16 juni 1983 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Lars Lindquist att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt reg.rättssekr:a Gunnel Lundkvist och Curt Berglund att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Hans Eberstein att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall,
    30 juni 1983 till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm länsrättsass. Åse Matt, i kammarrätten i Sundsvall fisk. Hans Olov Hansson och i kammarrätten i Jönköping fisk. Oscar Thurén samt
    28 juli 1983 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Rolf Hammar att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    16 juni 1983 utnämnt ass. i Svea hovr. Ingo Rüger att vara rådm. i Jakobsbergs tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    16 juni 1983 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Bo Nilsson att vara hyresråd i hyresnämnden i Växjö och förordnat honom att vara chef för nämndens kansli.

 

585Inkommen litteratur

 

  Karlsson, Bernhard. Dispenser från låneförbudet enligt aktiebolagslagen. Lund1981. Juridiska Föreningen i Lund. 72 s.
  Cervin, Ulf. Fastighetsmäklaren. Lund1982. Juridiska Föreningen i Lund. 86 s.
  Grönfors, Kurt. Sjölagens bestämmelser om godsbefordran. Under medverkan av Lars Gorton. Göteborg 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 399 s.
  Lagergren, Bo. Aktuell företagsbeskattning. Stockholm 1982. LiberFörlag. 406 s. Kr. 185: —.
  Harding, Lars-Erik. Kontroll av företagssammanslagningar. Stockholm 1982. LiberFörlag. 464 s.
  Hollo, Erkki J. Die Definition von geltendem Recht in der Rechtsfindung. Helsinki 1981. Juridica. 175 s.
  ÅRBOG FOR KVINDERET 1982. Redigeret af Ruth Nielsen og Jytte Lindgård. København 1982. Juristforbundets Forlag. 215 s. Dkr. 75: -.
  Harder, Erik. Dansk kommunal forvaltning I. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg. København 1982. Juristforbundets Forlag. 379 s. Dkr. 320: -.
  Gammeltoft-Hansen, Hans. Gomard, Bernhard. Philip, Allan. Danish Law — A General Survey. Copenhagen 1982. G.E. C. Gads Forlag. 395 s. Dkr. 170: 80.
  Reitzel-Nielsen, Erik. Under medvirken af Ole Fenger. Danske domme 1375—1662. København 1982. Det danskes prog- og litteraturselskab. 515 s.
  Karlgren, Hjalmar. Obehörig vinst och värdeersättning. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 127 s. Kr.120: -.
  Eliaeson, Sven. Bilden av Max Weber. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 340 s. Kr. 92: -.
  von Eyben, W. E. Juridisk ordbog. 5: e udg. København 1982. G. E.C. Gads Forlag. 228 s. Dkr. 164: 70.
  Actes et documents de la Quatorzième session (1980) de la Conférence de la Haye du droit international privé. Tome III: Enlèvement d'enfants —Child Abduction. La Haye 1982. Imprimerie Nationale. 481 s.
  Andersen, Jens Anker. Dødsfald og Dødsboer. 2 udg. København 1982. G. E. C. Gads Forlag. 131 s. Dkr. 74: 45.Lindquist, Ulf. Kommunala befogenheter.
2:a uppl. Stockholm 1982. LiberFörlag. Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB. 277 s. Kr 125: -.
  Ekelöf, Per Olof. Rättsmedlen. 9: e uppl.bearbetad och utgiven av Robert Boman. Uppsala 1982. Iustus Förlag, Juridiska föreningen i Uppsala. 132 s.
  Heuman, Lars. Rättshjälp och pilotfall.Lund 1982. Juridiska Föreningen i Lund. 109 s.
  v. Eyben, W. E. Tema med variationer. København 1982. G. E.C. Gads For
  Svensson, Jörn. Anna Johansdotters död. Ett småländskt morddrama. Stockholm 1981. LiberFörlag. 248 s. Kr.94: -.
  Frihagen, Arvid. Olje og fiske. Rettsligeproblemer og rettslige muligheter. Bergen 1982. Universitetsforlaget. 140 s. Nkr. 130: -.
  Svensson, Carl Anders. Brink, Torsten. Stenlund, Anders. Ström, Lars-Erik. Praktikuppgifter i marknadsrätt. Stockholm 1981. Liber Hermods. 95 s. + facit. Kr.87: 50.
  Schönning, Ola. Att söka nåd. En orientering om nåd i brottmål. Stockholm 1982. LiberFörlag och Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB. 124 s. Kr. 110: -.
Festskrift till Professor, dr. jur. W. E. von Eyben, København 1982. Juristforbundets Forlag. 246 s.
  Wedin, Jörgen. Spelet om trafikpolitiken.Uppsala 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala nr 93. 344 s.
  Arnesdotter, Ingrid. Om betalningsinställelse och offentligt ackord. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag.Studentlitteratur AB. 476 s. Kr. 345: —

 

  Ekselius, Eva. Våld mot kvinnor. Om kvinnomisshandel, våldtäkt, incest och sexuella övergrepp på barn. Stockholm 1982. Bokförlaget Prisma. 329 s.
  Bruzelius, Anders. Nasenius, Jan. Socialtjänstens termer och begrepp. Socialordbok. Stockholm 1982. Skeab Förlag AB. 133 s.
  Lodin, Sven-Olof. Skatter i kris. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Studentlitteratur AB. 243 s.
  Bruzelius. Anders. Danielson, Gunnar. Åström

 

586 Inkommen litteratur  Lars- Åke. Sociallagarna 1. Social förvaltning. 4:e uppl. Lund 1982. Skeab Förlag — Håkan Ohlssons. 288 s.
  Bruzelius Anders. Danielson, Gunnar. Åström, Lars-Åke. Sociallagarna 9. Arbetsmarknad. 6:e uppl. Arlöv 1982. Skeab Förlag — Håkan Ohlssons. 262 s.
  Seipel, Peter. Introduktion till rättsinformatiken. Skrifter från institutet för rättsinformatik 1. Stockholm 1982. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Studentlitteratur AB. 118 s.
  Beckman, Nils. Holmberg, Carl. Hult, Bengt, Strahl, Ivar. Kommentar till Brottsbalken II. Brotten mot allmänheten och staten m. m. 5: e uppl. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 723 s.
  Bing, Jon. Rettslige kommunikasjonsprosesser. Oslo 1982. Universitetsforlaget. 292 s.
  Danielsen, Svend. Myndighedsloven. 2 udg. København 1982. Juristforbundets Forlag. 542 s. Dkr. 325: -.
  Lindström, Ingela, Sjölund, Christer. Socialtjänsten. Service, bistånd och vård. Stockholm 1982. Almqvist & Wiksell Förlag AB. 120 s.
  Bengtsson, Bertil. Om jämkning av skadestånd. Lund 1982. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 337 s. Kr. 275: —.
  Petersson, Olof. Väljarna och världspolitiken. Stockholm 1982. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, nr 90. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 135 s. Kr. 120: —.
  Teleman, Örjan. Bodelning efter äktenskapsskillnad. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 253 s.
  Ljung, Gunnar. Hovrätt i Väster. Tillkomst och första verksamhetstid. Stockholm 1981. P. A. Norstedt & Söners Förlag.224 s. Kr. 185:-.
  Bang, Birgit. Ferieloven.. 2 udg. København 1982. Juristforbundets Forlag. 147 s. Dkr. 166: -.
  Wendler Pedersen, Hugo. Lov om forbrugerklagenævnet. 1: a udg. København 1982. Juristforbundets Forlag. 128 s.Dkr. 175: -.
  Andersen, Jens Anker. Kreditorforfølgningssystemet. København 1982. Juristforbundets Forlag. 101 s. Dkr. 105: -.
  Lindquist, Björn. Lagtextsamling för juridiska introduktionskurser. 7:e uppl. Lund 1982. Juridiska föreningen i Lund. Studentlitteratur. 197 s.
  Lindquist, Björn. Lagtextsamling för kurser i bankjuridik. 3:e uppl. Lund 1982. Juridiska föreningen i Lund. Studentlitteratur. 206 s.
  Mattsson, Nils. Svensk internationell beskattning. 6 uppl. Lund 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 127 s. Kr.82: -.
  Englund, Göran. Beskattning av arv och gåva. 5 uppl. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Lund 1982. 238 s. Kr. 110: -.
  Johansson, Sven-Erik. Samuelson, Lars A. Industriell kalkylering och redovisning. 5 uppl. Lund 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag i samarbete med Svenska Civilekonomföreningen. 311 s. Kr. 130: -.
  Håstad, Torgny. Sakrätt avseende lös egendom. Lund 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 299 s. Kr. 125: —.
  Hellner, Jan. Speciell avtalsrätt I Köprätt. Stockholm 1982. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms Universitet. 301 s.Kr. 85: -.
  Carlén-Wendels, Thomas. Bodelning och arvskifte. Studiematerial kring självinstruerande övningsexempel. 2 uppl. Stockholm 1982. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms Universitet. 260 s. Kr. 77: —.
  Bernitz, Ulf. Rättsfallssamling i immaterialrätt och marknadsrätt. 4:e uppl. Stockholm 1982. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms Universitet. 395 s.Kr. 110:-.
  Arbetsrättsliga uppsatser. Stockholm 1982. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms Universitet. 88 s. Kr. 92: —
  Festskrift tillägnad Erik Anners. Rättsvetenskap och lagstiftning i Norden. 235 s. Kr. 122: -.
  Bødal, Kåre. 350 Narkoselgere. Oslo 1982. Universitetsforlaget. 259 s. Nk. 145: — The Swedish Maritime Code with Swedish Parallel Text. Sjörättsföreningen i Göteborg. Akademiförlaget. Stockholm 1982. 153 s.
  Malmström, Ake. Successionsrätt I.. Uppsala 1982. lustus förlag. Juridiska föreningen i Uppsala. 93 s.
  Philip, Allan. Lovvalget i kontraktforhold. København 1982. Juristforbundets Forlag. 100 s. Dkr. 60: -.
  Lillebo, Jan Helge. Lyngheim, Eroll. Tekstbehandling — den nye kontorsrevolusjonen. Oslo 1982. Universitetsforlaget. 180 s.
  Lov og frihet. Festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. Oslo 1982. Universitetsforlaget. 717 s. Nkr. 390: —.
  Skogh, Göran. Marknadens villkor. Lund 1982. Timbro samhällsdebatt. 95 s.
  Stapelberg, Göran. Så kan det gå när rättvisan håller på. Stockholm 1982. LiberFörlag. 89 s. Kr. 90: -.
Smith, Carsten o. Lucy. Norsk rett og folke-

 

Inkommen litteratur 587retten. 2 utg. Oslo 1982. Universitetsforlaget. 238 s. Nkr. 126: -.
  Bruun, Niklas. Uppfinnarrätt i anställningsförhållande. Helsingfors 1982. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie nr 49. 263 s.
  Amby, Christen. Abild-Nielsen, Jens. Vedde, Svend. Flink, Erik. Larsen, Egon. Håndbog i skatterevision. 1 udg. København 1982. Samfundsvidenskabeligt forlag. 418 s. Dkr. 375: -.
  Justitieombudsmännens ämbetsberättelse avgiven vid riksmötet 1982—83. Norstedts. 496 s.
  Haxthow, Viktor. Sjølovene, kommentarutgave. Oslo 1982. Universitetsforlaget. 445 s. Nkr. 290: -.
  Folketingets ombudsmands beretning for året 1981. København 1982. A/SJ H Schultz. 401 s.
  Loti, Jorgen. Kommunernes finansiering. 2 udg. Samfundsvidenskabeligt Forlag. København 1982. 286 s. Dkr. 345: -.
  Smith, Carsten. Garantikrav og garantivern. Garantirett III. 2 utg. Oslo 1981. Universitetsforlaget. 512 s. Nkr. 330: —.
  Brännman, Erik. Lenner, Arne. Gävle stadsdombok 1631 — 1639. Gästriklands kulturhistoriska förening. Gävle 1982. 311 s. Kr. 90: -.
  Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. 7:e uppl. 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 270 s. Kr. 59: —.
  Christie, Nils. Pinens begrensning. Oslo 1982. Universitetsforlaget. 130 s. Nkr.95: -.
  Græsvænge, Bent. Larsen. Viggo. Thomsen. Niels. Aktieselskabsloven med kommentarer. 2 udg. København 1982. G. E.C. Gads Forlag. 612 s. Dkr. 396: 50.
  Dyhre, Gunnar. Edlund, Lisbeth. Fiskevårdsområden. Göteborg 1982. Norstedt & Söners Förlag. 121 s. Kr. 95: —.
  Eklund. Erik. Wenevi, Leif. Investeringsavdragen vid mervärdeskatteredovisning och inkomsttaxering. 2 uppl. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 131 s. Kr. 140: -.
  Westholm, Carl-Johan. Strategi för lirare. Uppsala 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 78 s. Kr. 75: —.
Wiberg, Lars. Konsten att differentiera. En tankebok om ledarskap. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag.76 s. Kr. 65: —.
  Sundberg, Jacob W. F. Högskattesamhället. Stockholm 1982. Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm Nr 49. 61 s.
  Gillfors, Jan Ola. Tegman, Eva. Svensk patenträttspraxis 1957-1980. Stockholm 1982. En sammanställning av svenska
domar på patenträttsområdet åren 1957-1980. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet. LiberFörlag.
  Jareborg, Nils. Brotten III. Brotten mot allmänheten och staten. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 270 s. Kr. 175: -.
  Högberg, Olof. Ljungkvist, Mats-Olof. Samuelson, Lars A. Övningsbok till Industriell kalkvlering och redovisning. Stockholm 1982, 3:e uppl. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 87 s. Kr. 45: —.
  Ellis, Maarten J. Storm, Paul M. Business Law in Europe. Legal, tax and labour aspects of business operations in theten European Community countries and Switzerland. Antwerpen 1982. Kluwer law and taxation publishers. 606 s. Dfl 230:-, US $ 92:-.
  Gomard, Bernhard. Skovby, Lise. Vejtransport af farligt gods. København 1982. Juristforbundets forlag. 232 s. Medlemspris Dkr. 225: —. Bolagspris Dkr. 275:-.
  Bull, Hans Jacob. Skadelidtes krav mot ansvarsassurandøren. Oslo 1982. Sjørettsfondet. 154 s. Nkr 175: —.
  Ekdahl, Bertil. Huldt, Jan. Swahn. Jan-Olov. Hemförsäljningslagen med kommentar. Stockholm 1982. LiberFörlag. Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags Ab. 102 s. Kr. 100: -.
  Christie, Nils. Pinans gränser. Almqvist & Wiksell Förlag AB 1982. 109 s.
  Ljungman, Seve. Strövtåg inom upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet. Stockholm 1981. LiberFörlag. 167 s.
  Eklöf, Ulf. Standardavtal vid materialleveranser till bygg-, vvs- och elentreprenörer. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet. Stockholm 1982. LiberFörlag. 175 s.
  Olsson, Marie. Recall. Om återkallelse av farliga produkter. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet. Stockholm 1982. LiberFörlag. 107 s.
  Eisenstein, Martin I. Consumer Protectionin the United States. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet. Stockholm 1982. LiberFörlag. 99 s.
  Berglund, Hans. Företags sekretesskydd — särskilt genom avtal. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet. Stockholm 1982. LiberFörlag. 49 s. och bilaga.
  Danielsen,  Svend. Arveloven. 3 udg. Kø-

 

588 Inkommen litteraturhenhavn 1982. Juristforbundets Forlag. 478 s.
  Krag Jespersen. H. Vesterdorf., Peter. Boliglovsamlingen 1982. København 1982. Juristforbundets Forlag. 821 s.
  Cars, Thorsten. Danowsky, Peter. Pressen inför rätta. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 302 s. Kr. 165: -.
  Hemström, Carl. Organisationernas rättsliga ställning. Uppsala 1982. 2: a uppl. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 140 s.Kr. 90: -.
  Marknadsdomstolens avgöranden 1980—81. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 487 s. Kr. 270: —.
  Bergendahl, Göran. International Financial Management. Göteborg 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 174 s. Kr. 175: -.
  Honnold, John. Uniform Law for International Sales. Philadelphia 1981. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 586 s. Kr. 360: -.
  Bylund, Leif. Skrivningsfrågor i processrätt 1972 — 82 med kommentarer. Uppsala 1982. lustus Förlag. Juridiska Föreningen i Uppsala. 139 s.
  Steneby. Jan. Reseavtalet. Göteborg 1981. Sjörättsföreningen i Göteborg Skrifter 60. Esselte Studium — Akademiförlaget. 294 s.
  Svensson, Ronny. Rapport R 76: 1982.Tomträtten i Sverige — utveckling,effekter, problem och lösningar. Statensråd för byggnadsforskning, Stockholm. 102 s.
  Roos, Olle. Reavinst på fastigheter. Beskattnings- och uppskovsregler, 4: e omarbetade uppl. Solna 1982 Tholin/Larsson/Gruppen. 263 s.
  Sigeman. Tore. Semesterrätt. Omtryck av första uppl. samt Supplement september 1982. Uppsala 1982. lustus Förlag. Juridiska föreningen i Uppsala. 74 s.
  Utlänning under väntetiden. Seminarium anordnat i Saltsjöbaden den 26—27 mars 1981 av Rättsfonden. Stockholm 1982. 93 s.
  Jensen, Erik. Kjolby, Karsten W. Paludan, Flemming. Vurdering og beskatning af fast ejendom. 2 udg. Hellerup 1982. Juristforbundets forlag. 388 s. Dkr. 235: -.
  Horyck, Erik. Entreprise- og licitationsbetingelser. 3: e udg. København 1982 Juristforbundets forlag. 500 s. Dkr. 485: -.
  Grönfors, Kurt. Cargo Key Receipt and Transport Document Replacement. Göteborg 1982. Sjörättsföreningen i Göteborg Skrifter 63. 104 s.
  Jonsson, Peter. Lindmark, Dan. Roos. Carl Martin. Rättsskyddsförsäkringen synad i fogarna. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 114 s. Kr. 88:—.
  Mattson, Jan. Nationella övertaganden av utländska dotterbolag. Göteborg 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 213 s.Kr. 280: -.
Löfmarck, Madeleine. Gäldenärsbrotten. Stockholm 1982. Institutet för rättsvetenskaplig Forskning. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 374 s. Kr. 315:-.
  JK-beslut 1981. Stockholm 1982. LiberFörlag. 239 s.
  Zimmer, Frederik. Inntektsbegrep og rettsutvikling. Oslo 1982. Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie NSFS 11. 176 s.
  Grœsvxnge, Bengt. Larsen, Viggo. Thomsen. Niels. Anpartsselskabsloven med kommentarer. 2: a udg. G. E. C. Gad. 536 s. Dkr. 378: 20.
Scandinavian Studies in Law 1982. Vol 26. Stockholm 1982. Almqvist & Wiksell. 261 s.
  Wade. H. W. R. Administrative Law.. Fifth edition. Oxford 1982. Oxford University Press. 892 s.
  Bruzelius, Anders. Danielson. Gunnar. Aström. Lars-Åke. Socialtjänsten, del 2. l:a uppl. Lund 1982. Skeab Förlag (Håkan Ohlsson). 283 s.
  Andenæs. Johs. Nytt i den nye straffeprosessloven. Oslo 1982. Universitetsforlaget. 104 s. Nkr. 86: -.
  Gavatin. Charles. Avtal & Köp. 2:a uppl. Stockholm 1982. Ingenjörsförlaget AB. 141 s. Kr. 64: -.
  Lind. Jan. Hartelius, Jonas. Kamp mot knarket. Stockholm 1982. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 192 s. Kr. 86: -.
  Dillén. Björn. Arbetsskadeansvar. Om friskrivning från skadeståndsansvar för arbetsskada. Stockholm 1982. LiberFörlag. 189 s.
  Gunnarsson, Britt-Louise. Lagtexters begriplighet. Uppsala 1982. LiberFörlag. 326 s.
  Heuman. Lars. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs. 13: e uppl. Juridiska Föreningen i Lund. 104 s.
  Pelin, Lars. Internationell beskattningsrätt från svensk synpunkt. Lund 1982. Juridiska Föreningen i Lund. 75 s.
Gullberg, Hans. Rundqvist, Karl-Ingvar. Arbetstidslagen. Kommentar och författningar. Utgiven av Föreningen för arbetarskydd. Publica. LiberFörlag. Stockholm 1982. 157 s. Kr. 77: -.