Stipendier för studier i europeisk rätt

Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om villkoren för erhållande av sådant stipendium. Ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessorn Karin Hökborg). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30 november 1983.

 

 

Studiebesök i utlandet för jurister

Genom förmedling av Europarådet ordnas årligen studiebesök för utländska jurister i Europarådets medlemsstater.
    Ansökningsformulär för deltagande i sådana studiebesök kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessorn Karin Hökborg). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30 november 1983.
 

Måns Jacobsson

 

 

 

Nytt justitieråd
Regeringen har utnämnt ordföranden i bostadsdomstolen Ulf Gad att vara justitieråd.
    Justitierådet Gad är född 1927 i Uppsala. Efter jur.kand.-examen 1953 och tingstjänstgöring 1953 — 55 vid Mellansysslets domsaga inträdde han i Göta hovrätt där han förordnades till fiskal 1956 och till assessor 1963. Gad var under åren 1964—66 sekreterare åt hyreslagstiftningssakkunniga och 1966-68 sakkunnig i justitiedepartementet. Han utnämndes 1968 till hyresråd och chef för hyresnämnden i Göteborg och 1975 till hovrättslagman i Svea hovrätt. Sedan sistnämnda år är Gad ordförande i bostadsdomstolen.
    Gad har varit ordförande i hyresprocesskommittén och i bostadsförvaltningsutredningen. Han är f. n. ordförande i 1983 års bostadsrättskommitté.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har 11 aug. 1983 förordnat t. f. inf.chefen vid skolöverstyrelsen, avd. dir. Kerstin Thoursie att vara dep.råd i utbildningsdep:t samts. d. förordnat dep.sekr. i utbildningsdep:t Peter Honeth att vara t. f. dep.råd i dep:t.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har
    1 sept. 1983 förordnat hovr.lagm. i Svea hovr. Hans Svahn att vara lagfaren led. och ordf. i bostadsdomstolen samt
    8 sept. 1983 förordnat dep.rådet i justitiedep:t, hovr. ass. i Svea hovr. Bo Drangel att vara lagfaren led. i bostadsdomstolen.