Nordiskt sällskap för rättshistoria
Vid ett möte mellan nordiska rättshistoriker i Köpenhamn den 14 april 1983 beslöts att stifta ett sällskap för rättshistoriker och rättshistoriskt intresserade under namnet "Nordiskt sällskap för rättshistoria".
    Sällskapets uppgift är att arrangera möten och att utsända ett nyhetsblad (Nordiska Rättshistoriska Nyheter, NRN) samt att tillvarataga och utveckla nordiska och internationella kontakter. Ett första nummer av nyhetsbladet förelåg vid mötet i Köpenhamn.
    Vid mötet tillsattes en tillförordnad styrelse, som består av professor Kjell A. Modéer (Lund), professor Mons Sandnes Nygard (Bergen), docent Påll Sigurðsson (Reykjavik), professor Ditlev Tamm (Köpenhamn) och professor Heikki Ylikangas (Helsingfors).
    Envar som är intresserad av sällskapets verksamhet kan hänvända sig till professor Kjell Å. Modéer, Juridiska institutionen, Box 1165, 22105 Lund, som utan kostnad tillställer den intresserade Nordiska Rättshistoriska Nyheter, nummer 1, som bl.a. innehåller närmare upplysningar om sällskapet, dess stadgar m. m.
 

Kjell Å. Modéer

 

Högsta domstolen i Finland. Republikens president utnämnde 17.6.1983 eo. justitierådet, hovrättsrådet Sven Ole Roos till ledamot av högsta domstolen fr. o. m. 1.8.1983.
    Justitierådet Roos är född 1934. Han avlade dipl.ekon.ex. 1955. jur.kand.ex. 1958 och jur.lic.ex. 1962 samt beviljades vicehäradshövdings titel 1961. Sistnämnda år inträdde han i Åbo hovrätts tjänst som fiskal. Han utnämndes till hovrättsråd 1974. Åren 1972—1980 innehade han långtidsvikariat som häradshövding i olika domsagor. Han har varit eo. justitieråd från 1.10.1980. Han har publicerat många värdefulla artiklar i olika juridiska tidskrifter.
 

P. L-m

 

Ny riksmarskalk
Konungen har 20 april 1983 förordnat hovrättspresidenten och tjänsteförrättande riksmarskalken STEN RUDHOLM till riksmarskalk fr. o. m. 15 maj 1983, vilken dag Rudholm frånträdde befattningen som president i Svea hovrätt.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    22 sept. 1983 förordnat kanslirådet i justitiedep:t Matts Dahlberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t.
Dep.chefen har
    21 juli 1983 förordnat byråchefen vid rikspolisstyrelsen, kammarrättsass. Klas Bergenstrand, kammaråkl, i Sthlms dt Jan Danielsson och t. f. bitr. länspolischefen i Östergötlands län Lars Engström att biträda i dep:t som sakkunniga,
    5 sept. 1983 förordnat hovr.ass. Bengt Sjövall att vara sekr. i utredningen m. uppdrag att utreda förutsättningarna för en lagstiftning om pantsättning av patent och patentansökningar,
    s.d. förordnat hovr.fisk. Gun Löfgren att biträda i dep:t som sakkunnig,
    22 sept. 1983 förordnat hovr.ass. Henning Isoz att biträda i dep:t som sakkunnig,
    26 sept. 1983 förordnat hovr.ass:a Eugéne Palmér och Ingegerd Thuresson att biträda i dep:t som sakkunniga,
    4 okt. 1983 förordnat hovr.fisk. Fredrik Wersäll att biträda i dep:t som sakkunnig,
    13 okt. 1983 förordnat ombudsmannen Bo Alén att vara sakk. i 1981 års polisberedning samt

 

Personalnotiser 759    14 okt. 1983 förordnat dep.rådet Peter Löfmarck att vara sakk. i 1983 års häktningsutredning.
    Statsrådet Ingvar Carlsson har
    15 aug. 1983 förordnat lagm. Arnold Joelsson och rådm. Anders Stendahl att vara experter i kommissionen mot ekonomisk brottslighet.