Internationellt juristmöte i Salzburg/Waidring
Den 25 — 30 januari 1988 anordnades för femte gången en internationell konferens i Salzburg/Waidring, Österrike. Denna gång var temat "Rights andliabilities of company directors and shareholders" och "Effective dispute resolution for the international commercial lawyer".
    Ordförande vid konferensen, som arrangeras av praktiserande advokater i samarbete med University of the Pacific samt Juridiska Fakulteten vid Salzburgs Universitet, var den engelska advokaten Peter Summerfield, som bl. a. biträder svenska staten i det s.k. tennmålet. 74 praktiserande affärsjurister från hela världen deltog.
    Den första delen av konferensen rörde frågor, som fatt ökad aktualitet under senare år. I Sverige är det aktuellt med bl. a. Fermenta. Den andra delen avhandlade alternativ till en traditionell rättegång för att lösa tvister. I främsta rummet diskuterades förstås skiljeförfarande men också varianter därav t. ex. s. k. "mini-trial" som på ett effektivt sätt utnyttjas i USA. Jämförelser av kvarstads- och skingringsförbudsinstituten gjordes även som andra rättsmedel tillgängliga innan igångsättande av en process. I sammanhanget konstaterades att det svenska handräckningsförfarandet jämfört med utländska rättsmedel kunde, effektivt använt, vara ett verkningsfullt medel för att kanske t. o. m. helt undvika en process. Förutsättningarna för beviljande av kvarstad respektive skingringsförbud varierar mycket starkt i de olika länderna, oavsett samma grundsyn på civilrättsliga frågor i övrigt som t. ex. råder inom det anglo-sachsiska blocket.

 

166 Internationellt juristmöte i Salzburg/Waidring    Rapporterna från konferensen sammanställs genom förlaget Kluwers försorg, Holland och beräknas föreligga i tryck under hösten 1988.
    Den sjätte Internationella Juristkonferensen i Salzburg/Waidring kommer att äga rum månadsskiftet januari/februari 1989 under tema "Produktansvar".
P.B.