Nordiska Juristmötet i Reykjavik 1990
Det 32:a nordiska juristmötet äger rum i Reykjavik den 22—24 augusti 1990. Underhösten 1988 kommer programmet för mötet att utformas. Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena inbjuder medlemmar och andra intresserade jurister att inkomma med förslag till överläggningsämnen vid juristmötet. Förslagen, som bör vara styrelsen tilhanda senast den 3 oktober 1988, sänds till Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena, Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Upplysningar kan lämnas av styrelsens sekreterare hovrättsassessorn Stefan Strömberg, Justitiedepartementet, tel 08/763 46 31.

 

Stipendier för studier i europeisk rätt
Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. Stipendium kan sökas av den som har avlagt juridisk examen. Stipendier kan ges till enskilda eller till forskarteam. Avsikten är att stipendierna skall tillfalla unga jurister som önskar genomföra en bestämd uppgift med anknytning till komparativ rätt, t. ex. skriva en rapport. Det är således inte meningen att stipendierna skall finansiera kurser utomlands. Närmare upplysningar och ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Fredrik von Arnold, tel. 763 46 74, eller assistent Marianne Thunberg, tel. 7634681). Ansökan skall vara justitiedepartementet tillhanda senast den 11 november 1988. Departementet vidarebefordrar sedan ansökan till Europarådet.

 

Studiebesök i utlandet för jurister
Genom förmedling av Europarådet ges årligen möjlighet för utländska jurister att avlägga studiebesök i Europarådets medlemsstater. Möjligheten står öppen för rättsvetenskapsmän, tjänstemän med juridiska arbetsuppgifter i statlig eller kommunal tjänst,domare och andra praktiserande jurister. Besöket skall ge sökanden tillfälle att förkovrasig inom sitt yrke. Studierna skall avse ett annat medlemslands lagstiftning eller sådanlagstiftning som har samband med Europarådets funktioner eller är ett resultat avnågon av rådets konventioner eller rekommendationer. Det är sökanden själv som skall ange arten och omfattningen av det önskade studiebesöket, som Europarådet sedan biträder med att ordna. Det är möjligt att få ekonomiskt bistånd från Europarådet för besöket. Det är dock inte meningen att bidraget skall finansiera kurser utomlands. Närmare upplysningar och ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Fredrik von Arnold, tel. 763 46 74, eller assistent Marianne Thunberg, tel. 763 46 81). Ansökan skall vara justitiedepartementet tillhanda senast den 11november 1988. Departementet vidarebefordrar sedan ansökan till Europarådet.

 

Stipendier från försäkringsjuridiska föreningen
Föreningen avsätter årligen ett belopp av 20000 kr till stipendier för forskning och utbildning inom det försäkringsrättsliga området. Ansökan om 1988 års stipendium med ändamålsbeskrivning inges till försäkringsjuridiska föreningens styrelse, postadress 18283 Danderyd, senast den 30 september 1988. Ytterligare information kan erhållas av föreningens sekreterare direktör Bo Odelius, tel 08/753 7731, eller ordföranden dir. Per Boëthius, tel 08/31 37 27.