Personalnotiser

 

Ny professor
Regeringen har utnämnt docenten Per Thorell till professor i företagsrätt vid Uppsala universitet. Per Thorell är född 1950 i Sandhult, Älvsborgs län. Han tog jur. kand. examen 1976 i Uppsala och disputerade i finansrätt 1984 innan han blev docent 1985. Han var fram till 1986, då han blev kanslichef vid bokföringsnämnden, verksam som forskare och universitetslektor i finansrätt vid Uppsala universitet. Han har författat en rad böcker och uppsatser, främst inom områdena redovisning och företagsbeskattning. Per Thorell är ledamot av Redovisningsrådet och av Kommerskollegiums rådgivande nämnd i revisorsfrågor. Han är också expert i leasingutredningen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 13 nov. 1989 förordnat hovr.ass. Agneta Carlquist att vara sekr. i kommittén (Ju 1989:01) för att se över reglerna om ersättning för ideell skada i samband med personskada m.m., 22 nov. förordnat hovr.fisk. Per-Anders Broqvist att bitr. i dep:et som rättssakkunnig, s.d. förordnat förbundsjuristen Sören Mannheimer att vara ordf. i kommittén (Ju 1989:03) för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar, s.d. förordnat hovr.lagmannen Bengt Malmström att vara särskild utredare i utredningen (Ju1989:04) med uppdrag att göra en översyn av straff- och processrättsliga bestämmelser med hänsyn till data- och teleteknikens utveckling m.m., 4 jan. 1990 förordnat hovr.ass. Anna Skarhed att vara sekr. i kommittén (Ju 1989:03) för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar, s.d. förordnat hovr.ass. Ralf G. Larsson att vara bitr. sekr. i insolvensutredningen (Ju 1988:02), 11 jan. förordnat presidenten i försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg att vara ordf. i domstolskommittén (Ju 1989:06) o. byråchefen hos RÅ Lars Lindström o. kammarr.ass. Birgitta Eilemar att vara sekr. i samma kommitté, 15 jan. förordnat hovr.ass. Meit Camving Gillberg att bitr. i dep:et som rättssakkunnig.

 

Civildepartementet. Regeringen har 16 nov. 1989 förordnat ass. i Svea hovr. Claes Kring att vara dep.råd i dep:et, 13 dec. förordnat kanslirådet i civildep:et Göran Rodin att vara dep.råd i dep:et.

 


Högsta domstolen. Regeringen har 25 jan. 1990 förordnat justitierådet Sven Nyman att vara ordförande i högsta domstolen, s.d. förordnat justitierådet Staffan Vängby att vara ordförande på avdelning i högsta domstolen.

 

Riksdagens ombudsmän har 29 aug.1989 förordnat byråchefen hos RÅ, Gunnel Lindberg att vara byråchef hos JO, s.d. förordnat hovr.ass. Gunnar Jacobsson att vara föredragande hos JO, 10 okt. förordnat hovr.ass. Louise Norén att vara föredragande hos JO, 30 okt. förordnat hovr.ass. Marianne Larsson att vara föredragande hos JO, 11 jan.1990 förordnat hovr.ass. Anne-Marie Nyholm att vara föredragande hos JO.

158 Personalnotiser Hovrätterna. Regeringen har 11 jan.1990 utnämnt chefsrådm. i Sthlms tr. Ingegerd Westlander att vara hovr.lagman i Svea hovr., s.d. utnämnt hovr.råden i hovr. över Skåne o. Blekinge Lars Göran Abelson o. Ingrid Berg att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd. i hovr., s.d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Jan Lindell att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd. i hovr., s.d. t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt ordf. o. chefen f. koncessionsnämnden f. miljöskydd, ass. i Svea hovr. Rolf Strömberg, rådm. i Sthlms tr. Birgitta Hahn, ass:a i Svea hovr. Catarina Holtz o. Per Kjellström, s.d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Marianne Lejman att vara hovr.råd i hovr.
    Svea hovrätt har 13 dec. t. hovr.ass. förordnat fisk:a Inger Konradsson, Anne-Marie
Nyholm, Erik Göransson, Robert Schött o. Meit Camving Gillberg, 24 jan. t. hovr.ass. förordnat fisk:a Björn Reuterstrand, Thomas Johansson o. Per-Anders Broqvist.
    Göta hovrätt har 15 nov. t. hovr.ass. förordnat fisk. Mats Lundeholm, 12 dec. till hovr.ass. förordnat fisk. Gunnar Gårdmark o. 5 febr. t. hovr.ass. förordnat fisk. Peggy
Lerman Dahl.
    Hovrätten över Skåne o. Blekinge har 19 dec. till hovr.ass. förordnat fisk. Göran
Larsson.
    Hovrätten för Övre Norrland har 25 jan. t. hovr.ass. förordnat fisk. Roger
Wikström.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 9 nov. 1989 utnämnt kammarr.rådet i kammarr. i Göteborg Gunnar Kihlgren att vara kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i kammarr., s.d. förordnat rådm. i lr. i Kopparbergs län Roland Nordberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i kammarr. i Göteborg, s.d. utnämnt ass. i kammarr. i Göteborg Göran Bodin att vara kammarr.råd i kammarr., 13 dec. förordnat byråchefen i domstolsverket, hovr.rådet i Göta hovr. Tomas
Stahre att inneha en tidsbegränsad tjänst som kammarr.lagman i kammarr. i Jönköping, 21 dec. utnämnt ass. i Svea hovrätt Ulf Widebäck att vara kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i kammarr. i Sthlm, 11 jan. 1990 förordnat kammarr.rådet i kammarr. i Jönköping Göran Petersson att inneha en tidsbegränsad tjänst som kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i kammarr., s.d. utnämnt t.f. chefsjuristen vid Göteborgs socialförvaltn. Ann-Marie Holmstedt att vara kammarr.råd i kammarr. i Göteborg, s.d. utnämnt ass. i Göta hovr. Gunnar Gårdmark o. avd.dir. vid domstolsverket, ass. i Göta hovr., Hans Träff att vara kammarr.råd i kammarr. i Jönköping.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 9 nov. 1989 utnämnt regeringsr.sekr. Bengt Siversen att vara rådm. i Sthlms tr., s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Vänersborgs tr. Hans Günther att vara rådm. i Kristianstads tr., s.d. utnämnt t.f. rådm. i Vänersborgs tr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Lars
Lindgren att vara rådm. i Uddevalla tr., s.d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Staffan Sandin att vara rådm. i Karlstads tr., s.d. utnämnt t.f. rådm. i Karlstads tr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Staffan Widlund att vara rådm. i tr., s.d. utnämnt t.f. hyresrådet i hyresnämnden i Göteborg, ass. i hovr. f. Västra Sverige Kjell Fenjesjö att vara rådm. i Gällivare tr., 16 nov. utnämnt rådm. i Katrineholms tr. Carl Behrman att vara lagman i tr.,

Personalnotiser 159 23 nov. utnämnt o. förflyttat lm i Nyköpings tr. Bengt Eliasson att vara lagman i Linköpings tr., 7 dec. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Brita Sundberg
Weitman att vara lagman i Solna tr., 11 jan. 1990 utnämnt rådm. i Sthlms tr. Jan Levin att vara chefsrådm. i Södra Roslags tr., s.d. utnämnt extra åkl. vid åkl.mynd. i Södertälje, ass. i Svea hovr. Ingrid
Andersson att vara rådm. i Katrineholms tr., s.d. utnämnt ass. i Göta hovr. Conny Jörneklint att vara rådm. i Eksjö tr., s.d. förordnat rådm. i Arvika tr. Paul Rebane att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Eksjö tr., s.d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Nils Gerleman att vara rådm. i Malmö tr., s.d. utnämnt kammarr.rådet i kammarr. i Göteborg Mats Lundström att vara rådm. i Varbergs tr., s.d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Lars Lindhe att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Umeå tr., 18 jan. utnämnt rådm. i Uppsala tr. Björn Flink att vara lagman i Enköpings tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har 9 nov. 1989 förordnat länsr.ass. i lr. i Göteborgs o. Bohus län Lars Bonge att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr., 21 dec. utnämnt t.f. regeringsr.sekr., länsrättsass. i lr i Malmöhus län Gunnar
Lannerud o. t.f. rådm. i lr. i Östergötlands län, länsrättsass. Stig Hellerstedt t. rådm. i lr. i Malmöhus län, 11 jan. 1990 förordnat länsr.ass. i lr. i Kopparbergs län Nils-Göran Palmqvist att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr.

 

Försäkringsdomstolarna. Regeringen har 13 dec. 1989 utnämnt expeditionschefen i socialdep:et, ass. i Svea hovr. Kajsa
Hallberg att vara försäkr.domare i försäkr.överdomstolen, 11 jan. 1990 förordnat prof. vid universitet i Lund Rune Lavin att inneha en tidsbegränsad tjänst som försäkr.domare i försäkr.överdomstolen, s.d. förordnat kanslirådet i finansdep:et, ass. i kammarr. i Göteborg Annette
Hansson att inneha en tidsbegränsad tjänst som försäkringsr.råd i försäkringsr. f. Mellansverige, s.d. förordnat kammarr.rådet i kammarr. i Sthlm Gerhard Gammer att inneha en tidsbegränsad tjänst som försäkringsr.råd o. vice ordf. på avd. i försäkringsr. f. Mellansverige.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 23 nov. 1989 utnämnt byråchefen hos RÅ Solveig Riberdahl att vara överåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm, s.d. utnämnt t.f. överåkl. vid regionåkl.mynd. i Luleå, kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlm, Lars Lundgren att vara överåkl. vid regionåkl.mynd. i Luleå, s.d. förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Luleå Britta Bjelle att vara statsåkl. vid mynd., 21 dec. utnämnt kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlm Bo Josephson att vara chefsåkl. vid åkl.mynd. i Uppsala, 11 jan. 1990 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Lindström att vara byråchef hos RÅ, s.d. förordnat ass. i Svea hovr. Sten Falkner att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos RÅ, 8 febr. förordnat byråchefen hos riksdagens omb.män Gunnel Lindberg att vara byråchef hos RÅ.

 

 

 

 

160 Personalnotiser Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 10 nov. 1989 Ingemar Alfrost, Kristina Buch, Ann-Christin Danielsson, Jöran
Flood, Kersti Ingmar, Yvonne Josefsson, Arto Koivuniemi, Leif Lundquist, Per
Magnusson, Lars-Åke Norelius, Lennart Olsson, o. Johan Petri,

15 dec. Per Beckman, Sten Bergbom, Magnus Dahlén, Mats Dahlström, Gunilla
Lagersten, Anders Olsson, Leif Ramberg, o. Michael Åblad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 81—160) har medverkat bl. a.

 

Anders Johansson, företagsjurist och civilekonom i Göteborg Sven Norberg, rättschef vid EFTA-sekretariatet i Genève Pål Wrange, doktorand vid Stockholms universitet
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Lotta Westerhäll, professor vid Lunds universitet
Bertil Bengtsson, justitieråd Hans G. Nilsson, handläggare i Europarådet
Hans Frennered, föredragande i riksdagens justitieutskott