236 Göran Regner SvJT 1991 Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bo Bylund och Lars Viklund. Arbetsrätt i praktiken. En facklig handbok (8 upplagan Tiden 1990, 287 s.). En hjälpreda i det fackliga arbetet och kursbok om de praktiskt viktigaste reglerna inom arbetsrätten. Sten Hillert. Servitut (3 upplagan Iustus 1991, 78 s.). Lärobok i ämnet fastighetsrätt. Gösta Kedner. Kommentar till aktiebolagslagen och bokföringslagens regler om årsbokslut (8 upplagan Studentlitteratur 1991, 391 s.). En sammanhållen kommentar till lagstiftningen om aktiebolag. Marianne Levin. ”Made in Sweden”. Vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar? (Juristförlaget 1990, 89 s.). Skriften behandlar ursprungsbetckningar utifrån skyddsbehovet, skyddet, situationen i EG och utvecklingsperspektivet.

 

Straffrätt
Inger Eriksson. Ambitioner och flaskhalsar (BRÅ-rapport 1990:10, 1991, 121 s.). En belysning av myndigheternas ambitionshöjning när det gäller kontroll och sanktioner på miljöskyddsområdet och en analys av miljöbrottsligheten som fenomen.
    Straffansvar inom företag. Utarbetad av Jan Eriksson m. fl. (Industriförbundet 1990, 156 s.). Redovisning av den rättsliga konstruktionen, delegeringsmöjligheter och -principer samt lagrum och rättspraxis i fråga om det straffrättsliga ansvaret inom företag.

 

Processrätt
Hannu Tapani Klami. Mordet på Olof Palme. En bevisteoretisk analys (Iustus 1990, 136 s.). En vetenskaplig analys av bevisningen i målet mot Christer Pettersson.

 

Offentlig rätt
Lars Grönwall och Lars-Göran Hessmark. Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (5 upplagan Tiden 1990, 430 s.). Lagstiftningskommentar med redovisning av såväl äldre som nyare rättspraxis. Sten Holmberg. Myndighetsutövning i sociala ärenden. Handläggning av frågor om rätten till socialt bistånd och särskilda omsorger (Studentlitteratur 1991, 91 s.). Boken behandlar den enskildes rätt till stöd och hjälp med betoning på bl. a. rättsskyddsfrågor.
    Sociallagarna. Lagtexter för socialtjänsten 1991. Red. Anders Bruzelius m.fl. (Gothia 1991, 116 s.). Första delen av en omarbetad handboksserie.

 

Skatterätt
Nils Mattsson. Mervärdeskatt. En introduktion (6 upplagan Iustus 1990, 63 s.). Lärobok och introduktion som beaktar 1990 års skatteomläggning. Folke Nilsson, Peter Kindlund och Olle Stenman. Skattebok för företagare. Nya skattesystemet (LT 1991, 294 s.). Redovisning av skattereformens konsekvenser för företag och deras ägare.

 

237 Göran Regner SvJT 1991 Utländsk och internationell rätt
Belatchew Asrat. Prohibition of force under the UN charter. A study of art. 2(4) (Iustus 1991, 275 s.). Akademisk avhandling på engelska om FNstadgans förbud mot hot om eller användning av våld i förhållandet mellan stater. Göran Lysén. The international regulation of armaments: the law of disarmament (Iustus 1990, 246 s.). En studie på engelska om nedrustningens juridiska aspekter. Lennart Pålsson. Författningssamling i internationell privaträtt (5 upplagan Studentlitteratur 1991, 332 s.). En samling av lagtexter m. m. som också omfattar en del angränsande författningar som har betydelse för studiet av IP-ämnet.

 

Allmän och blandad juridik
Inledning till juridiken (2 upplagan Iustus 1991, 35 s.). En framställning på mycket elementärt plan om rättsordningen, rättsreglerna, den juridiska arbetsmetoden, rättstillämpningen, rättskällorna m. m.
    Om våra rättigheter IV. Antologi utgiven av Rättsfonden (Rättsfonden 1990, 163 s.). Den fjärde i en serie av uppsatssamlingar som gäller fri- och rättigheter i vidsträckt mening. Jacob W. F. Sundberg. Fr. Eddan t. Ekelöf. Repetitorium om rättskällor i Norden (Andra oförändrade upplagan, Juristförlaget 1990, 316 s.). En nordisk, historisk framställning i ämnet allmän rättslära.
Göran Regner