Personalnotiser

Högsta domstolen
Regeringen har den 20 augusti 1992 till ordförande i högsta domstolen
förordnat justitierådet Anders Knutsson och till ordförande på avdelning i högsta domstolen justitierådet Bertil Bengtsson.
    Samma dag har regeringen utnämnt professorn vid Stockholms universitet
Gertrud Lennander till justitieråd. Se om Gertrud Lennander i SvJT 1982 s. 608. Gertrud Lennander har sedan 1982 varit professor i civilrätt.

Ny professor i civilrätt
Ann Numhauser-Henning har utnämnts att
fr. o. m. den 1 augusti 1992 vara professor i civilrätt vid Lunds universitet. Ann Numhauser-Henning avlade jur. kandexamen i Lund 1975. Åren 1975–1978 tjänstgjorde hon som tingsnotarie vid bl. a. Malmö tingsrätt. Därefter har hon varit högskolelektor vid Lunds universitet där hon disputerade för juris doktorsexamen 1984 och 1986 blev docent i civilrätt. Sedan 1989 har hon vikarierat som professor i civilrätt. Ann Numhauser-Henning har vid sidan av doktorsavhandlingen Tidsbegränsad anställning, En studie av anställningsformsregleringens funktioner (1984) publicerat böckerna Hiring Procedures in Sweden (1986), Rätten till fäderneslandet, Om jordförvärvslagen och dess funktioner mot bakgrund av jordbrukets utveckling i det svenska samhället (1988) och Arbetshandikappad — med rätt till arbete? (1988) samt ett flertal uppsatser och artiklar i framför allt arbetsrättsliga och fastighetsrättsliga ämnen.

Justitiedepartementet. Regeringen har 27 aug. 1992 t. expeditionschef i dep:t förordnat rättschefen i dep:t hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Göran Regner, 3 sept. t. rättschef i dep:t förordnat avd.chefen i rikspolisstyrelsen Klas
Bergenstrand.

    Departementschefen har
7 april 1992 t. ämnessakkunnig i dep:t förordnat distriktsåkl. vid åkl.mynd. i Södertälje Aino Alhem, 10 april t. sekr. i utredn. (Ju 1992:04) om förmögenhetsrättsliga tvister i skiljeförfarande och rättegång förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bengt
Olsson,
s. d. t. bitr. sekr. i ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07) förordnat tf. ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lars Henriksson, 30 april t. sekr. i kommittén (Ju 1992:07) om översyn av vissa frågor som rör påföljdssystemet förordnat rådm. i Malmö tr. Martin Borgeke, 1 sept. t. kansliråd i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Birgitta Eilemar.

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 10 aug. 1992 t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Jan E. Ohlsson, och ass. i kammarr. i Göteborg Dag Valinder.

Finansdepartementet. Dep.chefen har

SvJT 1992 Notiser 607 31 juli 1992 t. sekr. åt utredn. (Fi 1992:15) om teknisk översyn av energibeskattningen förordnat ass. i Göta hovr. Susanne Åkerfeldt.

Hovrätterna. Regeringen har 23 juli 1992 t. hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt ass. i hovr. Sten Pålsson, s. d. t. hovr.råd i hovr. f. Nedre Norrland utnämnt ass. i hovr. Christer Forsberg, 6 aug. t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Göta hovr. utnämnt hovr.rådet i hovr. Lennart Thorelli, s. d. t. hovr.råd i Göta hovr. utnämnt fd. avd.chefen Carl Nisser, 3 sept. t. hovr.lagman i Svea hovr. utnämnt rättschefen i kommunikationsdep:t, hovr.rådet i Göta hovr. Peter Löfmarck.
    Göta hovrätt har 31 aug. 1992 t. hovr.ass. förordnat fisk. Agneta Frick.
Hovrätten över Skåne och Blekinge har 28 aug. 1992 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Kristina Engholm, Monica Felding o. Anders Perklev.

Kammarrätterna. Regeringen har 23 juli 1992 t. kammarr.lagman i kammarr. i Sthlm utnämnt försäkringsdomaren Kajsa Hallberg, s. d. t. kammarr.råd i kammarr. i Sthlm utnämnt regeringsr.sekr., ass. i kammarr. i Stockholm Peter Dinnetz, 3 sept. t. kammarr.lagman i kammarr. i Sthlm utnämnt dep.rådet i finansdep:t, kammarr.ass. i kammarr. Per Anders Lindgren.
    Kammarrätten i Göteborg har 1 sept. 1992 t. kammarr.ass. förordnat fisk.
Ingela Larsson.

Tingsrätterna. Regeringen har 23 juli 1992 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Rolf Håkansson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Malmö tr., 6 aug. t. lagman i Eskilstuna tr. utnämnt och förflyttat lagmannen i Hedemora tr. Bertil Hübinette, s. d. t. lagman i Trollhättans tr. utnämnt rådm. i tr. Fredrik Hulterström, s. d. t. chefsrådm. i Sthlms tr. utnämnt tf. chefsrådm. i tr, rådm. Berith
Söderberg,
s. d. t. chefsrådm. i Malmö tr. utnämnt rådm. i tr. Johan Hansson, s. d. t. rådm. i Härnösands tr. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Lena
Wahlgren.

Länsrätterna. Regeringen har 23 juli 1992 förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Erik Lundborg att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr. i Gävleborgs län.

Justitiekanslern. Regeringen har 3 sept. 1992 t. byråchef förordnat tf. byråchefen hos justitiekanslern, kanslirådet i justitiedep:t, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Håkan Rustand, s. d. förordnat kanslirådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Håkan Lavén att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos justitiekanslern.

Datainspektionen. Regeringen har 6 aug. 1992 förordnat kammarr.lagmannen i kammarr. i Sthlm Anitha
Bondestam t. generaldirektör f. datainspektionen.