Vidareutbildningsstipendier avseende utlandsstudier för yngre jurister
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utlyser härmed ånyo för ansökan ett program avseende vidareutbildning i utlandet för yngre jurister, både sådana som redan är verksamma i offentlig tjänst och sådana som har för avsikt att från annan verksamhet eller med just avlagd examen inträda i sådan tjänst. Stipendierna är inte avsedda för forskning och forskarutbildning.
    Programmet omfattar normalt läsåret 1993/94 av utländsk eller internationell rätt under ett år (två terminer) vid högre utbildningsanstalt, normalt universitet eller högskola, i utlandet. Vid tillsättningen av stipendierna, som beräknas komma att uppgå till ett 20-tal, kommer en fördelning på flera länder att eftersträvas. Västeuropa, med särskild markering av Tyskland och Frankrike, förutsätts därvid bli väl representerat.
    Stipendierna beräknas normalt enligt regler, som finns utarbetade för jämförbara stipendier på ett naturvetenskapligt område; värdland, eventuella terminsavgifter och liknande och den sökandes familjesituation beaktas därvid.
    Under förutsättning att bidrag icke erhålls från annat håll — om vilket upplysning i så fall skall lämnas — uppgår stipendiebeloppet i flertalet länder till 125 000–175 000 kr per läsår. För varje medföljande familjemedlem tillkommer ca 10 % på grundbeloppet. I stipendiebeloppen ingår resekostnader till och från värdinstitutionen. Stipendierna är maximerade till 200 000 kr per läsår.
    Stipendiet betalas ut i halvårsrater. Det förutsätts att vid rekvisition av den andra halvårsraten en första rapport avges om verksamhet och erfarenheter och att en liknande rapport utan anmaning avges vid avslutning av stipendieåret.
    Det skall upplysas, att anmälningstiden för ett visst läsår i vissa länder (såsom t. ex. Storbritannien) ofta utgår redan tidigt under det år då studierna skall påbörjas (även om studiestarten äger rum sent på året, t. ex. i oktober).
    Behörig att söka stipendium är person, som vid ansökningstillfället avlagt jur. kand.-examen och som ej fyllt 35 år. Ansökningar från personer, som vid ansökningstillfället inte avlagt examen, kan ej beaktas. Ansökan skall inges av den person, som önskar komma i fråga som stipendiat.Till ansökan skall utom meritförteckning och referenser inges redogörelse för ändamålet med utlandsvistelsen och planerad vistelseort inklusive universitet, institution etc. Innan betalning sker skall det styrkas att studie- och arbetsplats verkligen kan beredas där. Ansökan kan dock göras utan att sådan plats erhållits. Uppgifter skall också lämnas om eventuella utbildningsbidrag.
    Med hänsyn till att vissa utbildningar har ett begränsat intag av utländska deltagare, bör ansökan omfatta minst två alternativ. I de fall särskilda kursavgifter utgår, skall detta uppges i ansökan med angivande av belopp.
    Ansökningsformulär kan rekvireras hos Stiftelsen. Fullständig ansökan med bilagor skall inges i sex exemplar och ställs till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Box 16067, 103 22 Stockholm.
    Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 december 1992.

702 Notiser SvJT 1992 Upplysningar lämnas av professor Jan S. Nilsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, tel. 08/679 96 09, eller av Gunnel Andersson, sekreterare, tel. 08/763 83 43.