Asiatisk juristkonferens i Chiang Mai
Under fyra intensiva dagar den 31 augusti-4 september 1992 hade The
Asian Foundation1 och The Thailand Institute of Public and International
Affairs inbjudit ett fyrtiotal jurister och beslutsfattare från USA, Kina, Östeuropa, Laos, Vietnam, Kambodia och Thailand till en konferens i Chiang Mai i norra Thailand. Jurister från UNDP, IDLI (International Development Law Institute) och SIDA var också inbjudna. Syftet med konferensen var att diskutera den rättsliga utvecklingen i den sydostasiatiska regionen med inriktning på en mer marknadsorienterad ekonomi, belysa olika komparativrättsliga aspekter och slutligen även diskutera möjligheterna till att konstituera ett Asian Law Center i regionen.
    Grundandet av centret var konferensens mest centrala fråga. Många av de länder som påbörjat sin marknadsekonomiska reformprocess saknar oftast juridisk kompetens inom det rättsliga området som berörs av reformprocessen. Centret skulle kunna fylla en viktig funktion genom att bistå länder som redan påbörjat det marknadsekonomiska reformsträvandet med information och utbildning. Centret skulle också kunna verka för att sprida det specifika ”language of the law” inom det handelsrättsliga området och andra berörda juridiska områden som är vitala för den ekonomiska reformprocessen.
    Intresset för biståndsorganets SIDAs aktiviteter inom det rättsliga området i regionen var påfallande stort under hela konferensen.2 SIDA har som ett av få biståndsorgan inlett projekt i regionen (Vietnam och Laos) vars huvudsakliga mål är att verka för uppbyggnad och utveckling av ett i samhället väl förankrat rättssystem. Syftet med projektet i Vietnam, är att stärka rättssäkerheten för medborgarna och skapa bättre förutsättningar för genomförandet av det ekonomiska reformprogrammet. Projektet är intressant dels för att det tar upp en rad komponenter som främjar lagstiftningsprocessen, skiljeförfarandet och utbildar jurister och dels också ger ett stöd för att utveckla det förvaltningsrättsliga området som är svagt utvecklat i landet. Denna bredd i samarbetet ökar inte endast möjligheterna till att etablera ett fungerande marknadsekonomiskt system utan också för att det samtidigt på lång sikt främjar de politiska och medborgerliga rättigheterna.
    Under konferensens gång diskuterades även det laotiska rättsbiståndet. Först diskuterades det av UNDP/WB och Harvard Law School finansierade och sponsrade programmet som i huvudsak har uppställt tre mål: För det första att promulgera ekonomisk-, skatte- och handelsrättsliga lagtexter. För det andra att bistå laotierna med spridningen, tillämpningen och verkställandet av de redan antagna lagarna och för det tredje att förbättra villkoren inom den offentliga

 

1 The Asian Foundation är en privat amerikansk organisation med huvudsäte i San Francisco och med 13 regionala kontor i Asien. Organisationen arbetar främst med att främja det amerikansk-asiatiska samarbetet och att utveckla demokratiseringsprocessen i de asiatiska länderna. 2 Sverige har under de senaste två årtiondena spelat en viktig roll i Vietnam och Laos och varit den störste västerländske biståndsgivaren. Nu träder andra in på scenen och när IDA/ADB/IMF/ ges möjlighet att förmedla omfattande krediter kommer det svenska biståndets relativa betydelse att, framför allt beloppsmässigt, minska.

176 Per Sevastik SvJT 1993 upphandlingen och andra avtalsrättsliga områden. Projektet utstakar även en rad delaktiviteter som anses vara nödvändiga för att uppnå de ovannämnda huvudmålen. Projektet föreslås därför upprätta en förteckning av alla lagar och lagförslag; bistå laotierna med synpunkter beträffande deras aktuella lagutkast; utarbeta ett grundläggande juridiskt engelsklaotiskt lexikon,3 bistå laotierna med synpunkter och tolkningar av internationella konventionstexter; utbilda regeringens ämbetsmän inom det ekonomiskt rättsliga området och främja uppbyggandet av ett ordentligt juridiskt bibliotek. Projektet har hittills letts av professor Ted Parnell från University of New Mexico Law School som har varit UNDP’s Resident Legal Adviser under 18-månader i Vientiane.
    I sin föredragning om den laotiska rättsutvecklingen omnämnde Justitierådet Ket Kiettissak4 bl. a. det förevarande svensk-laotiska samarbetet inom det rättsliga området. En rad delegater ställde därefter med stort intresse frågor om det svenska biståndet inom det rättsliga området. Sverige kommer inom kort att inleda ett samarbete med Laos PDR där det övergripande målet för samarbetet är att, genom institutions- och kompetensutveckling, verka för uppbyggandet av ett i samhället väl förankrat rättssystem och att på lång sikt stärka rättssäkerheten för medborgarna. I likhet med SIDAs Vietnam-projekt har insatsen förvaltningsrättsliga inslag, där bristerna i det rådande förvaltningssystemet skall kartläggas, och där ett utkast till förvaltningslag skall utarbetas. Projektet har även centrala utbildningsinslag där målet dels är att höja kompetensen hos lärare och elever i juristskolan i Vientiane inom det ekonomiskt rättsliga området och dels att göra en liknande insats inom Justitieministeriet vars koordinerande funktion är av central betydelse i detta sammanhang. Ett begränsat stöd ges även till utvecklingen av advokatväsendet.
    Här bör också nämnas att det tidigare nämnda UNDP/WB finansierade projekt har utarbetat ett projektdokument till stöd för utgivning av en ordentlig offentlig författningssamling (Official Gazette) som nu ligger till grund för en del av den SIDA finansierade insatsen.
    Rent allmänt kan nämnas att konferensens deltagare till övervägande del såg fördelarna med det kompetensuppbyggande rättsstödet i de berörda länderna och de försök som görs att på lång sikt etablera fungerande rättssystem. Däremot gjordes inte en förvaltningsrättslig koppling. Några av de ”common-law” utbildade juristerna vid konferensen menade att de utländska insatserna endast borde koncentrera sig på den rent marknadsekonomiska rättsutvecklingen och att det inte var nödvändigt med alternativa kopplingar till intilliggande rättsliga discipliner. De svenska insatserna har emellertid planerats i ett vidare perspektiv vilket grundar sig på de direktiv som givits av regering och riksdag. Man gör alltså en klar koppling mellan marknadsekonomi och demokrati och mellan marknadsekonomi och mänskliga rättigheter. De svenska projek-

 

3 Lexikonet är redan publicerat och är benämnt ”Words and Phrases in Selected Laws and regulations of Lao PDR”, UNDP Project 90/006 Legal Component. 4 Kiettisak är tillika högsta domstolens ordförande.

SvJT 1993 Asiatisk juristkonferens i Chiang Mai 177 ten rubriceras vidare ”strengthening the rule of law” vilket bör vara en klar indikation på en strävan att främja en rättsstats vardande.
    Förslaget om att etablera ett center i regionen framstår som väsentligt. Centrets funktion skulle förutom det som tidigare nämnts även kunna vara att samordna planerad lagstiftning att skapa ett enhetligt interasiatiskt juridiskt system och samtidigt kontrollera det västliga inflytandet på asiatisk rätt.
Slutligen skulle även centret kunna vara ett utmärkt internationellt forum för diskussion där de komplicerade spörsmålen tas upp som rör det marknadsekonomiska reformprogrammet.
Per Sevastik