Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Axel Adlercreutz och Boel Flodgren. Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse (Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet 1992, 154 s.). Analys utifrån avtalsrättens, arbetsrättens och konkurrensrättens principer. Jörgen Allgulander m. fl. Stora uppslagsboken. Juridik & dokument (Akelius 1992, 976 s.). En handbok i civilrätt med exempel på utformning av juridiska dokument.
    Allmänna arvsfonden. Betänkande (SOU 1992:120) av 1991 års arvsfondsutredning (194 s.). Petrus Berglund. En inventering av skiljedomar sprungna ur särregeln (ABL 14:9, 3 st) (Juristförlaget 1992, 96 s.). Redogörelse om tvångsinlösen av aktier. Erik Bergman och Peter Hellner. Värderingsproblematiken vid tvångsinlösen av aktier — en fallstudie (Juristförlaget 1992, 132 s.). En genomgång av skiljedomar. Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt (6 upplagan Juristförlaget 1993, 162 s.). Lärobok om sådana avtalsrättsliga frågor som särskilt rör användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor.
    Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa. Vänbok till Stig Edlund. Red. Birgitta Nyström (Carlssons 1993, 343 s.). Ett 20-tal uppsatser om den rättsliga regleringen av arbetsmarknaden i ett förändringsperspektiv. Henric Falkman. Leveraged buyouts. En bolagsrättslig probleminventering (Juristförlaget 1992, 90 s.). Behandlar en ny typ av företagsövertaganden.
    Fastighetsbildning för landsbygdsutveckling (Ds 1992:125, 44 s.). Jan Hellner. Köp och avtal. Uppsatser 1980–1992 (Juristförlaget 1992, 281 s.). Sammanställning av tidigare publicerade artiklar, delvis på engelska, om köp- och avtalsrätt.
    Hur skyddas samhällsintressen under arbetskonflikter? En översikt över reglerna och debatten om stridsåtgärder i den offentliga förvaltningen i Sverige (Ds 1992:105, 34 s.). Torgny Håstad. Den nya köprätten (3 upplagan Iustus 1993, 342 s.). Behandlar 1990 års lagstiftning med senare rättsutveckling.
    Investeringar i arrendejordbruk och andra arrendereättsliga frågor. Slutbetänkande (SOU 1992:109) av 1990 års arrendekommitte (185 s.). Gösta Kedner. Kommentar till aktiebolagslagen och bokföringslagens regler om årsbokslut (9 upplagan Studentlitteratur 1992, 391 s.). En samlad kommentar till de centrala aktiebolagsrättsliga reglerna. Håkan Nial. Om handelsbolag och enkla bolag. Omarbetad i samverkan med Carl Hemström (3 upplagan Norstedts 1993, 437 s.). Ny utgåva av detta standardverk. Christina Rosén. Rättsskydd för artister — särskilt vid satellit- och kabelsändningar (Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet 1992, 86 s.). Belyser både gällande rätt och EG-förslag.

272 Göran Regner SvJT 1993 Software procurement. Ed. Erik Mosesson (Norstedts 1992, 287 s.). Nordisk årsbok i rättsinformatik 1992 om civilrättsliga frågor kring förvärv av dataprogram m. m. Örjan Teleman. Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa (2 upplagan Norstedts 1992, 362 s.). Redogörelse för makars egendomsordning och alla bodelningsmoment.
    The safeguards for public interests during labour conflicts (Ds 1992:106, 41 s.). Anna Öster. Styrelsens ansvar vid fientliga företagsförvärv (Juristförlaget 1992, 88 s.). Beskriver bl. a. styrelsens möjligheter att vidta motåtgärder.

Straffrätt
Grovt rattfylleri och sjöfylleri. Betänkande (SOU 1992:131) av väg- och sjöfyllerikommittén (292 s.).
    Information och den nya informationsteknologin — straff- och processrättsliga frågor m. m. Betänkande (SOU 1992:110) av datastraffrättsutredningen (680 s.). Nils Jareborg. Straffrättsideologiska fragment (Iustus 1992, 242 s.). Delvis tidigare opublicerade uppsatser med moralens och värderingarnas betydelse i centrum.

Processrätt
Lag om företagsrekonstruktion. Slutbetänkande (SOU 1992:113) av insolvensutredningen (592 s.).
    Några frågor angående regeringsrätten. Betänkande (SOU 1992:138) av en särskild utredare (173 s.).

Offentlig rätt
Karl-Göran Algotsson. Lagrådet, rättsstaten och demokratin under 1900talet (Norstedts 1993, 411 s.). Analys av lagrådets yttranden och den politiska debatten om lagrådet.
    Anbudskonkurrens vid offentlig produktion — ett lagförslag (Ds 1992:121, 168 s.). Bertil Bengtsson. Speciell fastighetsrätt (5 upplagan Iustus 1992, 240 s.). Uppdaterad lärobok om bl. a. planering, fastighetsbildning, miljöskydd, expropriation, vattenrätt, allemansrätt och naturvård. Nils-Olof Berggren och Johan Munck. Polislagen. En kommentar (2 upplagan Norstedts 1992, 239 s.). Gul kommentar som avser rättsläget i juli 1992. Alf Bohlin. Offentlighetsprincipen (3 upplagan Juristförlaget 1993, 183 s.). Lärobok i förvaltningsrätt.
    Bolagisering av affärsverk. Konstitutionella aspekter (Ds 1992:101, 54 s.) Handlingsoffentlighet hos kommunala företag. Delbetänkande (SOU 1992:134) av lokaldemokratikommittén (130 s.).
    Kommunal uppdragsverksamhet. Delbetänkande (SOU 1992:128) av lokaldemokratikommittén (37 s.).

SvJT 1993 Ny juridisk litteratur 273 Lena Marcusson. Mot en ny kommunalrätt. Om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet (Iustus 1992, 167 s.). Förslag till ny systematik i kommunalrätten. Robert Schött, Göran Göransson och Eskil Hinn. Kyrkolagen. En fortfattad kommentar (Norstedts 1992, 315 s.). Första delen i en kommentarserie om den nya kyrkorätten.
    Sekretesslagen i en fri kommunal nämndorgansation. Delbetänkande (SOU 1992:140) av lokaldemokratikommittén (88 s.).
    The Swedish local government act (Ds 1992:110, 58 s.). Översyn av vissa bestämmelser i minerallagen, m. m. (Ds 1992:128, 47 s.).

Skatterätt
Akelius Skattetips (Akelius 1993, 634 s.). Skattehandbok. Roger Akelius. Stora uppslagsboken. Skatt & företag (6 upplagan Akelius 1992, 2 800 s.). Behandlar beskattning av bolag, egenföretagare, moms och internationell beskattning. Nils Mattsson. Mervärdeskatt. En introduktion (8 upplagan Iustus 1993, 71 s.). Redovisar bl. a. skattereformens nyheter på mervärdeskatteområdet. Folke Nilsson, Peter Kindlund och Olle Stenman. Skatte- och deklarationshandboken 1993 (LT 1992, 771 s.). Handbok om det nya skattesystemet m.m. Folke Nilsson, Peter Kindlund och Olle Stenman. Skattebok för dig 1993 (LT 1992, 96 s.). Handbok för privatpersoner. Christer Silfverberg. Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv (Juristförlaget 1992, 435 s.). Akademisk avhandling med nordisk jämförelse av främst gåvobeskattningens förhållande till arvs- och inkomstbeskattningen. Bertil Wiman. Koncernbeskattning (2 upplagan Iustus 1992, 212 s.). Ajourförd lärobok om beskattning av koncerner.
    Vissa mervärdeskattefrågor. Delbetänkande (SOU 1992:121) av utredningen om vissa mervärdeskattefrågor (84 s.).

Utländsk och internationell rätt
Göran Lysén. Europas grundlag. Europakonventionen om mänskliga rättigheter (Iustus 1992, 135 s.). Boken har ett folk- och statsrättsligt perspektiv men avser också förhållandet till EG-rätten och svensk rätt. Torsten Seth Internationella affärstvister (3 upplagan Iustus 1993, 79 s.). Översiktlig framställning om internationell privat- och processrätt. Torsten Seth EG- och EES-lagstiftning (Studentlitteratur 1993, 319 s.). Samling av Romfördraget, EES-avtalet, EES-lagen samt EG-förordningar och -direktiv. Staffan Westerlund. EG och makten över miljön (Naturskyddsföreningen 1992, 114 s.). Debattskrift inför ett svenskt EG-medlemskap. Inger Österdahl. Freedom of information in question. Freedom of information in international law and the calls for a new world information and communication order (NWICO) (Iustus 1992, 303 s.). Akademisk avhandling med analys av informationsfriheten enligt olika internationella instrument.

274 Ny juridisk litteratur SvJT 1993 Allmän och blandad juridik
Allmänna reklamationsnämndens årsbok 1991/92 (Allmänna reklamationsnämnden 1992, 146 s.). Information om nämndens verksamhet med referat av vissa fall.
    Grundlagsrättens domar nr 1-6 (Raoul Wallenberg Institute 1992, 65 s.). Domarna i de sex mål som hittills prövats av en fingerad författningsdomstol. Fredrik G. E. Sundberg och Jacob W. F. Sundberg. Lagen och Europakonventionen (Juristförlaget 1992, 279 s.). Uppsatser, delvis publicerade tidigare, på temat genombrottet för Europarådets konvention om mänskliga rättigheter i svensk rätt.
    Så här vill vi ha det — framtidens juristutbildning i Stockholm (Juristförlaget 1992, 70 s.). Material från en juridisk-pedagogisk konferens.
Göran Regner