Ingemar Ulveson in memoriam F. d. justitierådet Ingemar Ulveson avled den 29 augusti 1994.
    Ingemar Ulveson var född i Agunnaryd i Kronobergs län den 11 april 1917. Efter att ha tagit jur. kand. i Uppsala och suttit ting i Norrköping inträdde han i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1945. Han var en av de jurister som sedermera flyttade över till Göteborg när en ny hovrätt inrättades där år 1948. Snart togs Ingemar Ulveson emellertid i anspråk för lagstiftningsuppgifter i Stockholm. Han kom att tjänstgöra i flera olika departement. Åren 1955–59 var han lagbyråchef i ecklesiastikdepartementet och 1960–63 var han ledamot i lagberedningen. Därefter ledde han under åren 1963–66 som ordförande i immissionssakkunniga det utredningsarbete som förde fram till vår moderna miljöskyddslag. När det arbetet hade avslutats återvände Ingemar Ulveson till domaruppgifter som lagman i Svea hovrätt. År 1969 utnämndes han till justitieråd, en befattning som han stannade i till pensioneringen år 1983. Under tiden i HD och därefter fullgjorde han uppdrag som ordförande i utredningen om professorstillsättningar, stiftelseutredningen och produktåterkallelsekommittén. Han var också ordförande i statens grupplivnämnd och skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor samt i Carnegiestiftelsen.
    När Ingemar Ulveson tog säte i Högsta domstolen förde han med sig värdefulla erfarenheter från många olika fält av juridiken. Han gjorde sig uppskattad som en mångkunnig, klok och samvetsgrann domare med sinne både för teoretiska resonemang och för praktiska synpunkter. Han hade stor integritet och ett varmt engagemang, och kollegerna lyssnade gärna och med förtroende till vad han hade att säga. Minnet av Ingemar Ulveson präglas emellertid inte bara av den skicklige juristen utan i hög grad också av den i ordets bokstavliga mening älskvärda människan. Ingemar Ulveson var en generös och vänsäll person som visade stor omtanke om sina medmänniskor. Han hade rika kulturella intressen, var mycket beläst och musikaliskt begåvad. Han tyckte om att resa i främmande länder men gav sig också gärna ut i naturen här hemma. När han nu efter ett mångårigt lidande har fått sluta sina dagar bevarar en stor krets av kolleger och medarbetare Ingemar Ulveson i ett ljust och tacksamt minne.
Anders Knutsson