Personalnotiser

Ny president i kammarrätten i Stockholm
Regeringen har 28 juli 1994 utnämnt statsrådet i justitiedepartementet Reidunn

Laurén till kammarrättspresident i kammarrätten i Stockholm. Om Reidunn
Laurén se SvJT 1987 s. 642 och 1991 s. 840.

Justitiedepartementet. Regeringen har 2 juni 1994 förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Göran Lambertz att vara dep.råd i dep:t, 30 juni förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i kammarr. i Sthlm Birgitta Eilemar att vara dep.råd i dep:t.

Försvarsdepartementet. Dep.chefen har 3 juni 1994 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Magnus
Ulriksson.

Finansdepartementet. Dep.chefen har 3 juni 1994 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Göteborg Rickard Sahlsten, ass. i kammarr. i Jönköping Anders Davidson o. ass. i kammarr. i Sthlm Kerstin Nyquist, 15 juni t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Christina
Westerling.


Utbildningsdepartementet.
Regeringen har 19 maj 1994 förordnat ass. i Svea hovr. Magnus Widebeck att vara rättschef i dep:t.

Regeringsrätten. Regeringen har 26 maj 1994 förordnat regeringsrådet Göran Wahlgren att vara ordf. i regeringsr., s. d. förordnat regeringsrådet Stig Brink att vara ordf. på avd. i regeringsr. Hovrätterna. Regeringen har 9 juni 1994 t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt hovr.rådet i hovr. Christine Möller, s. d. t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt revisionssekr. Ragnar Lindgren o. vice ordf. i allm. reklamationsnämnden, ass. i Svea hovr. Richard Ljungqvist, 16 juni förordnat hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Nedre Norrland Hans-Göran Englund att inneha en tidsbegränsad anställning som hovr.lagman i hovr., 30 juni t. hovr.lagman i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. Lars Abelson, s. d. t. hovr.lagman i hovr. f. Västra Sverige utnämnt byråchefen hos riksdagens ombudsmän, hovr.rådet i Göta hovr. Anders Thunved,
11 aug. t. hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt ass. i hovr. Eva

Wendel,
s. d. t. hovr.råd i hovr. f. Nedre Norrland utnämnt ass. i kammarr. i Sundsvall Lise-Lotte Bäckström.
    Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 25 maj 1994 fisk:a Ulrika Hansson, Lars

Holmgård, Staffan Lind, Gun-Marie Persson, Filip Ranby o. Mats Sandmark, 15 juni
fisk:a Agneta Bäcklund o. Claes Mårtensson samt 29 juni fisk:a Kristina Holmgren,
Björn Johanson o. Marianne Trädgårdh.

    Göta hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 13 juni 1994 fisk:a Cecilia Back o.

Carina Crantz samt 16 juni fisk:a Charlotte Brokelind o. Ulf Grimsborn.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har 27 maj 1994 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Nils Petter Ekdahl, Nina Nordengren o. Ingela Sundin.
    Hovrätten för Nedre Norrland har 30 juni 1994 t. hovr.ass. förordnat fisk.
Ylva Myhrberg.

Kammarrätterna. Regeringen har 16 juni 1994 t. kammarr.lagman i kammarr. i Sthlm utnämnt tf. kammarr.lagmannen i kammarr., försäkringsdomaren Marja Regner, 23 juni förordnat tf. försäkringsdomaren, kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. i Sthlm Margarethe Sundelin att inneha en tidsbegränsad anställning som kammarr.lagman i kammarr., 30 juni t. kammarr.lagman i kammarr. i Jönköping utnämnt försäkringsdomaren Sten Englund.


Tingsrätterna.
Regeringen har 26 maj 1994 t. lagman i Stenungsunds tr. utnämnt rättschefen i miljö- och naturresursdep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Ulf Andersson, 2 juni t. rådm. i Luleå tr. utnämnt tf. rådm. i tr. Katarina Lindgren, s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Marianne Nilsson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sthlms tr., s. d. förordnat rättssakkunnige i miljö- och naturresursdep:t Susanne Hård att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Härnösands tr., 9 juni t. lagman i Eskilstuna tr. utnämnt rådm. i Södertälje tr. Göran Ewerlöf, s. d. t. rådm. i Ludvika tr. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Ronny Eriksson, s. d. t. rådm. i Göteborgs tr. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Sven Martinger, 16 juni t. lagman i Sunne tr. utnämnt rådm. i tr. Jan Rebane, s. d. t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Manne Pavón, ass. i Svea hovr. Allan Camitz o. regeringsr.sekr. Eva Persélius, 11 aug. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Ulla Pålsson att vara kanslichef i Sthlms tr., s. d. t. rådm. i Falköpings tr. utnämnt ass. i Göta hovr. Nils Karlberg, s. d. t. rådm. i Skövde tr. utnämnt ass. i Göta hovr. Anna-Karin Lundberg, s. d. t. rådm. i Landskrona tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Helsingborgs tr. Carl-Axel Weiertz, s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bodil Ryde att vikariera som rådm. i Malmö tr.

Åklagarväsendet. Regeringen har 30 juni 1994 förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm Roland
Andersson o. kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlm Eva Regner att vara statsåkl. vid
statsåkl.mynd. f. speciella mål.

Justitiekanslern. Regeringen har 9 juni 1994 förordnat tf. byråchefen hos Justitiekanslern, kanslirådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Håkan Lavén att vara byråchef hos Justitiekanslern.

Datainspektionen. Regeringen har 16 juni 1994 förordnat kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. i Sthlm Ulf Widebäck att vara chef för datainspektionens tillstånds- o. tillsynsverksamhet.

Brottsoffermyndigheten. Regeringen har 9 juni 1994 förordnat riksdagsledamoten Britta Bjelle att vara generaldirektör o. chef f. brottsoffermyndigheten.

Universiteten. Regeringen har

2 juni 1994 t. professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet utnämnt professorn vid Sthlms universitet Åke Frändberg. Om Åke Frändberg se SvJT 1993 s. 706.

Polisväsendet. Regeringen har 26 maj 1994 förordnat avd.chefen vid rikspolisstyr. Kurt Malmström t. polisöverint. vid säkerhetsspolisen, s. d. förordnat polisint. vid polismynd. i Motala Ylva Orrenius att vara polismäst. o. chef vid polismynd. i Linköping, 2 juni förordnat polisint. vid polismynd. i Ronneby Madeleine Jufors att vara bitr. länspolismäst. vid polismynd. i Karlskrona, 9 juni förordnat polisint. vid rikskriminalpolisen Roland Ståhl o. Anders
Danielsson samt polisöverint. vid säkerhetspolisen Lars Forste att vara polisöver
int. vid rikspolisstyr. med placering vid rikskriminalpolisen, 23 juni förordnat byråchefen vid rikspolisstyr. Ann Charlotte Norrås att vara länspolismäst. vid polismynd. i Göteborgs o. Bohus län.

I detta häfte (s. 689–768) har medverkat bl. a.


Martin Johansson, rättssekreterare vid EFTA-domstolen
Maria Westman-Clément, forskningsjurist vid EFTA-domstolen Carl Henrik Ehrenkrona, departementsråd Leif Gäverth, kammarrättsassessor och jur. lic. Fredrik von Arnold, rådman i Uppsala Stefan Lindskog, advokat i Göteborg Mats Sacklén, koncernjurist vid ABB i Zürich Magnus Montgomery, jur. kand. Lars Haglind, föredragande i riksdagens lagutskott