Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Aktiebolagets organisation. Delbetänkande av aktiebolagskommittén (SOU 1995:44, 346 s.). Helt ny lydelse föreslås för aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstämma, bolagets ledning, revision och skadestånd. Anderz Andersson, Örjan Edström och Lars Zanderin. Arbetsrätt (LT 1995, 192 s.). Introduktion som behandlar bl. a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal, reglerna beträffande anställning samt medbestämmande och arbetsmiljö. Aktuella EGregleringar redovisas liksom EU-medlemskapets inverkan på den svenska arbetsrätten. Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandgren. Immaterialrätt. Upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens (5 upplagan Juristförlaget 1995, 249 s.). En samlad framställning av hela ämnesområdet i ny, omarbetad utgåva. Bl. a. beaktas EUanpassning och andra ändringar av särskilt upphovsrätten. Likaså behandlas 1995 års marknadsföringslagstiftning.
    Godtrosförvärv av stöldgods? Betänkande av godtrosförvärvsutredningen (SOU 1995:52, 216 s.). Kriterierna för god tro som förutsättning för godtrosförvärv föreslås skärpta. Även vissa åtgärder i syfte att öka en målsägandes möjligheter att få tillbaka stulet gods skall göras. Gösta Kedner och Carl Martin Roos, under medverkan av Rolf Skog.
Aktiebolagslagen. Del I, (1–9 kap.) med kommentar (5 upplagan Norstedts 1995, 366 s.). En viss förändring av kommentarens delindelning har skett. I den nya utgåvan beaktas bl. a. den EG-anpassning av aktiebolagsrätten som skett under senare år. Jan Rosén. Swedish software law. As related primarily to EC directives (Juristförlaget 1995, 118 s.). Boken tar upp rättsliga frågor angående datorprogram. I skilda avsnitt behandlas upphovsrättsligt skydd, industriellt rättsskydd, avtal och skadeståndsansvar. De olika frågorna ses i belysning av EG-rätt.
    The Swedish company act 1975. With excerpts from the Accounting act 1976 (4 upplagen Industrilitteratur 1995, 142 s.). Översättningen omfattar lagändringar fram till den 1 april 1995. Gösta Walin. Om företagshypotek (Norstedts 1995, 203 s.). I huvudsak behandlar boken materiellrättsliga frågor. Underlaget för företagsinteckning behandlas. Problem i tillämpningen diskuteras ingående.

Straffrätt
Nils Jareborg. Straffrättens gärningslära (Norstedts 1995, 270 s.). Efter en inledning om allmänna grundbegrepp i straffrätten behandlas frågor om begreppen gärning, gärningsman, orsakande, fara och risk, underlåtenhetsbrott samt nationell begränsning av straffrättens

580 Erik Brattgård SvJT 1995 tillämplighet. Den senare delen av boken avser konkurrensfrågor inom straffrätten.
    Kvinnofrid. Slutbetänkande av kvinnovåldskommissionen (SOU 1995:60, 449 s., 188 s.). Förslag till ändringar i sekretesslagen och 36 kap. rättegångsbalken i syfte att öka uppgiftslämnande om misstänkt kvinnovåld. I brottsbalken skall bl.a. införas ett kvinnofridsbrott i 4 kap. och bestämmelserna om sexualbrott ändras.

Processrätt
Polisens användning av övervakningskameror vid förundersökning. Delbetänkande av utredningen om användningen av övervakningskameror (SOU 1995:66, 109 s.). Genom en tidsbegränsad lag skall polisen ges möjlighet att använda obemannade TV-kameror o. d. i sin brottsutredande verksamhet.
    Remissammanställning 1993 års domarutrednings betänkande (SOU 1994:99) Domaren i Sverige inför framtiden — utgångspunkter för fortsatt utredningsarbete (Ds 1995:17, 528 s., 455 s.).
    Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen. Slutbetänkande av polisrättsutredningen (SOU 1995:47, 543 s.). Justeringar föreslås beträffande de straffprocessuella tvångsmedlen husrannsakan och liknande undersökningar, kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt beslag. I polislagen skall ges ökade möjligheter till undersökning av personer och föremål samt tillfälligt omhändertagande av egendom.

Offentlig rätt
Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylprocessen. Betänkande av asylprocessutredningen (SOU 1995:46, 242 s.). Enligt förslaget skall regeringen i ökad utsträckning styra praxisbildningen i utlänningsärenden genom normgivning i stället för avgöranden i enskilda fall. Kraven på muntlig handläggning och beslutsmotivering i utlänningsärenden skall skärpas. Vidare föreslås ökade möjligheter till överklagande och rättsprövning av vissa beslut.
    EG-anpassade körkortsregler. Delbetänkande av 1994 års körkortsutredning (SOU 1995:48, 137 s.). Ändringar i körkortslagstiftningen föreslås i syfte att anpassa denna till ett EG-direktiv. Ändringar skall dessutom göras beträffande reglerna om utländska körkort.
    Grundvattenskydd. Slutbetänkande av grundvattenutredningen (SOU 1995:45, 378 s.). I syfte att bättre skydda grundvattenförekomster föreslås ändringar i främst naturresurslagen, plan- och bygglagen, vattenlagen och hälsoskyddslagen. Anna Hollander. Rättighetslag i teori och praxis. En studie av lagstiftning inom scial- och handikappområdet (Iustus 1995, 249 s.). En inledande analys görs av begreppet rättighetslagstiftning. Tillämpningen hos domstolar och andra myndigheter belyses. Också i vilken mån de enskildas behov faktiskt tillgodoses behandlas i boken.
    Myndighetsutövning vid medborgarkontor. Rapport från MBK-utredningen (SOU 1995:61, 297 s.). Pågående försök med medborgarkontor föreslås utvigat. Även myndighetsutövning skall möjliggöras i begränsad utsträckning. Ytterligare statliga och kommunala ärendetyper skall kunna handläggas vid sådana kontor.

SvJT 1995 Anm. av P. H. Grauers, Användningen av gode män 581 Några frågor om sekretess (Ds 1995:42, 72 s.). En rad ändringar i sekretesslagen föreslås, bl. a. i fråga om folkbokförings-, skol-, skatte- och domstolssekretessen. Carl G. Persson, Göran Rosenberg och Kazimir Åberg. Ordningslagen. Supplement 1 (1995) (Fritzes 1995, 80 s.). Behandlar de författningsändringar som skett t. o. m. den 12 april 1995 liksom tillkommen praxis. Svenska kommunförbundets underlag till kommunala ordningsföreskrifter med kommentarer återges. Robert Schött, Göran Göransson och Eskil Hinn. Kyrkolagen. En kortfattad kommentar (2 upplagan Norstedts 1995, 344 s.). Lagändringar fram till årsskiftet 1994/95 har beaktats men även föreliggande förslag till kommunallagsanpassning av kyrkolagen m. m. och till föreskrifter om kyrkotillhörighet.

Skatterätt
Kristina Andersson. Skatt på hästsport (2 upplagan Tholin & Larsson 1995, 185 s.). Boken beskriver skattereglerna för trav-, galopp- och ridsport. Bl. a. behandlas gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet, val av företagsform, redovisningsfrågor, beskattningen av hobbyverksamhet, mervärdesskattefrågor samt utlandsverksamhet. Christina Gyland och Greger Lewén. Övningar i skatterätt. Exempel och lösningar 1996 års taxering (4 upplagan Beyronds 1995, 239 s.). Boken innehåller ett 100-tal blandade övningar. Lösningarna hänvisar till lagtext m. m. I första hand avsedd som kurslitteratur, även vid självstudier. Jan Kleerup och Staffan Åkerfeldt. Den EG-anpassade momsen (Ernst & Young 1995, 177 s.). En första del i boken redovisar översiktligt nationella momsregler inom EU. Andra delen behandlar de svenska materiella momsreglerna. En tredje del avser förfarandebestämmelser m. m. Olof Norell, Jan Orssmark och Hans Tegnander. Inkomst av hyresfastighet (3 upplagan Norstedts 1995, 181 s.). Sammanställning av bestämmelser och praxis beträffande beskattning och redovisning. Lagändringar t. o. m. mars 1995 har beaktats i den nya upplagan. Ett nytt avsnitt om beskattning av byggnadsrörelse och handel med fastigheter har tillkommit. Robert Påhlsson. Riksskatteverkets rekommendationer. Allmänna råd och uttalanden på skatteområdet (Iustus 1995, 416 s.). Akademisk avhandling med kartläggning av verkets produktion av icke bindande regler och undersökning av dess behörighet att uttala sig om innehållet i skattelagstiftningen. Förutom ett skatterättsligt perspektiv anläggs också ett konstitutionellt och förvaltningsrättsligt.
    Sambandet redovisning-beskattning. Delbetänkande av redovisningskommittén (SOU 1995:43, 174 s.). Förslag läggs fram om ökad frikoppling mellan redovisning och beskattning beträffande avskrivning av inventarier, värdering av lager, pågående arbeten, fondavsättningar samt garantiavgifter och substansminskning. Som konsekvens föreslås en särskild utdelningsspärr.
Ulf Tivéus. Skatt på kapital (4 upplagan Norstedts 1995, 219 s.). Handledning för beskattning av värdepapper, bostadsrätter, fastigheter m. m. Den nya utgåvan redovisar de nya skatteregler som beslutats under

582 Erik Brattgård SvJT 1995 1994. Den utgör en total omarbetning av tidigare upplagor och inkluderar ny rättspraxis. Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar. Slutbetänkande av stiftelse- och föreningsskattekommittén (SOU 1995:63, 461 s.). Ingen enhetlig reglering föreslås beträffande beskattning av stiftelser och ideella föreningar men väl vissa gemensamma principer. En ny lag skall reglera befrielse från skattskyldighet för de två typerna av juridisk person. I huvudsak skall nuvarande rättsläge bestå materiellt sett.

Utländsk och internationell rätt
Eva Ekendahl-Lukasik. Direct investment techniques for Poland. A study in laws affecting business operations in Poland (Juristförlaget 1995, 178 s.). Boken syftar till att ge eventuella investerare i Polen möjlighet att förstå de juridiska förutsättningarna. Den behandlar bl. a. bolagsrätt, privatisering, arbetsrätt, redovisning, konkurrensregler, beskattning, fastighetsrätt, upphovsrätt samt konkurser. Eva Espmark och Magnus Thysell. Den sociala dimensionen (Ernst & Young 1995, 42 s.). Redogörelse för EU:s s. k. sociala dimension. Största delen av redovisningen gäller arbetsrätt, arbetsmiljö och jämställdhet.
Charlotta Holm. Tullunion och handelspolitik (Ernst & Young 1995, 42 s.). Beskrivning av de förändringar som Sveriges deltagande i EU:s gemensamma tull- och handelpolitik medfört. Bl. a behandlas den nya tullregleringen. Said Mahmoudi. EU:s miljörätt (Norstedts 1995, 239 s.). Boken analyserar förhållandet mellan EG-rätt och nationell lagstiftning. EU:s miljöpolitik och rättsliga reglering behandlas. Kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna tas upp i den senare delen av boken. Björn Palm-Jensen. Etablering i Frankrike (Industrilitteratur 1995, 49 s.). Överblick över spelreglerna på den franska marknaden. De ämnen som behandlas är representationsformer, bolagsbildning, beskattningsregler samt arbets- och sociallagstiftning. Viktoria Sönnebo. Jordbruk och livsmedel (Ernst & Young 1995, 58 s.). Introduktion till EU:s regler på jordbruks- och livsmedelsområdet. Även fisket berörs. Den svenska livsmedelslagstiftningen behandlas i ett särskilt avsnitt.

Allmän och blandad juridik
Per-Ola Jansson. Regelbildning på värdepappersmarknaden. Ett samspel mellan dynamik och stabilitet (Juristförlaget 1995, 297 s.). I en första avdelning diskuteras samspelet mellan offentlig regelgivning och självreglering. Därvid behandlas den internationella normbildningen. Den andra avdelningen ägnas nuvarande regelstruktur på den svenska värdepappersmarknaden.
    Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv. Bolagsrätt. Arbetsrätt. Familjerätt. Immaterialrätt. Avtalsrätt. Köprätt. Skadeståndsrätt. Skatterätt. Red. Claes Sandgren (Norstedts 1995, 488 s.). Redovisning av ett projekt med författarna Anderz Andersson, Jan Andersson med bidrag av Rebecca Nilsson, Örjan Edström, Asbjörn Eriksson, Thorsten

SvJT 1995 Anm. av P. H. Grauers, Användningen av gode män 583 Lundmark, Lars-Göran Sund, Hans Sundberg, Lotta Wikman och Ola Åhman.
Carl Svernlöv. Juridisk engelska. En handledning i skriftlig framställning (Norstedts 1995, 120 s.). Behandlar skrivprocessen från början till slut. Grammatiska och praktiska problem belyses, liksom skillnader mellan svenska och engelska samt brittisk och amerikansk engelska. Bo Widegren och Hans Ytterberg. Homosexuellas rättigheter (Folkhälsoinstitutet 1995, 127 s.). Boken behandlar bl. a. ämnena diskriminering, utbildning, arbete, bostad, utlänningsrätt, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Den utgör en omarbetning av en bok från 1991 som utgavs av socialstyrelsen med Widegren m. fl. som författare.
Göran Regner