Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Arbetstid — längd, förlängning och inflytande. Slutbetänkande av 1995 års arbetstidskommitté (SOU 1996:145, 372 s.). En ny arbetstidslag på civilrättslig grund föreslås. En minskning av den lagreglerade övertiden skall ske. Den enskilde arbetstagarens inflytande över sin arbetstid skall stärkas, bl. a. i fråga om föräldraledighet. Ulf Gometz, Monica Ramseyer och Björn Grundvall Vägvisare till börsen (Ernst & Young 1996, 82 s.). Praktisk information angående marknadsintroduktion av aktiebolag. Gruvorna och framtiden. Slutbetänkande av Gruvkommittén (SOU 1996:152, 159 s.). Vissa ändringar i minerallagen föreslås. Carl Hemström Organisationernas rättsliga ställning. Om ekonomiska och ideella föreningar (5 upplagan Norstedts 1996, 179 s.). Ajourförd utgåva av denna lärobok. Kassettersättning m. m. (Ds 1996:61, 120 s.). Upphovsrättslagen föreslås ändrad så att upphovsmän skall kunna få ersättning från den som tillverkar eller importerar ”tomma” ljud- och videoband m. m. Vidare skall upphovsmän ges rätt till skälig ersättning från uthyrning av ljudupptagningar och videofilmer o. d. Slutligen skall bestämmelserna om avbildning av konstverk ändras så att upphovsmän kan få ersättning för kommersiellt utnyttjande av konstverk på offentlig plats. Kristian Klasson Konsten att få betalt. En handbok om fakturering, krav och inkasso (Norstedts 1996, 200 s.). Boken riktar sig främst till reskontra- och inkassohandläggare. Den redogör för olika tekniker för att pröva kreditvärdighet och påverka riktig betalning. Exempel ges på inlagor och skrivelser som kan användas i det praktiska arbetet. Helge Jakob Kolrud, Markku Kortekangas, Bengt Kriström och Henrik Schultz
Kommentar till NLM 94 (Sveriges verkstadsindustrier 1996, 293 s.). Boken är skriven av den grupp nordiska jurister som utarbetat 1994 års Allmänna bestämmelser för leverans och montage av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Bestämmelserna kommenteras punkt efter punkt. I inledande avsnitt behandlas hur allmänna leveransbestämmelser blir en del av parternas avtal samt tolkningsprinciper. Björn Kristiansson Aktiemarknadsnämndens praxis under tio år (Juristförlaget 1996, 126 s.). Flertalet av nämndens beslut under dess tilllvaro har offentliggjorts och redovisas i boken. I ett inledande avsnitt redogörs för börsrättsliga principer och för god sed på aktiemarknaden. Katarina Olsson Näringsdrivande stiftelser. En rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning (Nerenius & Santérus 1996, 501 s.). Akademisk avhandling som behandlar vilka begränsningar som finns i möjligheterna att driva näringsverksamhet i stiftelseform. Framställningen koncentreras kring stiftelsebegreppet och i vad mån kopplingen

872 Göran Regner SvJT 1996 mellan ändamål och förmögenhet medger näringsverksamhet. Boken informerar också mera allmänt om stiftelser och rättsreglerna för dessa. Registrering av fartyg (Ds 1996:60, 99 s.). Promemorian behandlar förhållandet mellan etableringsrätten inom EU och svenska regler om registrering av fartyg. Dessa regler föreslås ändrade. Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink och Lars-Erik Ström
Praktisk marknadsrätt (6 upplagan 1996, 647 s.). Hand- och lärobok för i första hand marknadsförare m. fl. Översyn av förvärvslagen och hyreslagen. Borgen och pant. Slutbetänkande av 1995 års hyreslagstiftningsutredning (SOU 1996:148, 209 s.). Ändringar föreslås i 12 kap. jordabalken. Vidare förordas vissa justeringar av lagen om förvärv av hyresfastighet.

 

Straffrätt
Jan Ahlberg Invandrares och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys (Brottsförebyggande rådet 1996, 123 s.). Allas vårt ansvar. Ett nationellt brottsförebyggande program (Ds 1996:59, 74 s.). Torsten Cars Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring (Juristförlaget 1996, 305 s.). Straffbestämmelserna i brottsbalken och generalklausulen i marknadsföringslagen behandlas. Även skatterättsliga aspekter och internationella förhållanden berörs i boken. Doping i ett folkhälsoperspektiv. Betänkande av Utredningen om doping (SOU 1996:126, 408 s., 228 s.). Skärpning av ansvarsbestämmelserna om dopingmedel föreslås. När det gäller frihetsberövade jämställs sådana medel med berusningsmedel i fråga om förbud mot innehav m. m.

 

Processrätt
Barns utsagor i utredningar vid misstanke om brott — nio uppsatser från Vittnespsykologiska forskningslaboratoriet. Red. Ulla Sjöström (1996, 214 s.). Fartygsexekution. Utg. av Sjörättsgruppen Libra i Göteborg (1996, 155 s.). Förutom exekutionsrättsliga frågor behandlas även sjörättsliga problem i denna bok som i första hand riktar sig till kronofogdemyndigheternas personal. KO:s biträde åt enskilda. Betänkande av Utredningen om KO:s biträde åt enskilda konsumenter (SOU 1996:140, 175 s.). Förslag om försöksverksamhet i vilken KO i en tvist mellan en konsument och en näringsidkare om en finansiell tjänst skall kunna biträda konsumenten. Enligt förslaget skall särskilda regler gälla i fråga om rättegångskostnader i sådan tvist. Vidare föreslås ett tillägg till sekretesslagen. Per Stangendahl Företagsrekonstruktion. Lagkommentar (Tholin & Larsson 1996, 178 s.). Den nya lagen kommenteras paragrafvis. Boken är skriven för tänkta rekonstruktörer, både jurister och andra. Utvärdering av skuldsaneringslagen. Konsumentverkets sammanfattning. Slutsatser och förslag (Konsumentverkets rapport 1995/96:34, 65 s.). — Delrapport av Ralf G. Larsson. Juridisk del (Konsumentverkets rapport 1995/96:32, 115 s.).

 

SvJT 1996 Ny juridisk litteratur 873 Offentlig rätt
Lars Delin Minerallagen med kontinentalsockellagen (Norstedts 1996, 445 s.). ”Gul” kommentar som bygger på förarbetena till 1991 års minerallag och 1974 års gruvlag samt 1966 års lag om kontinentalsockeln. Den kommunala självstyrelsen och grundlagen. Betänkande av Kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd (SOU 1996:129, 319 s.). Genom ändringar i regeringsformen skall framgå att kommunal självstyrelse gäller all kommunal verksamhet, att självstyrelsen skall tillmätas särskild betydelse vid all normgivning rörande kommuner och landsting och att grundlagen klart skall tillåta skatteutjämning direkt mellan kommuner. Vidare föreslås att riksdagens möjligheter att delegera normgivningsmakt direkt till kommuner skall öka. Kommunalförbund och gemensam nämnd — två former för kommunal samverkan. Betänkande av Kommunala förnyelsekommittén (SOU 1996:137, 184 s.). Förslag om att förbättrade regler om kommunalförbund införs i kommunallagen. I den lagen skall också införas bestämmelser om gemensam nämnd för kommuner och/eller landsting. Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område m. m. Betänkande av 1994 års behörighetskommitté (SOU 1996:138, 543 s.). Nuvarande bestämmelser i fyra lagar (behörighetslagen, kvacksalverilagen, åliggandelagen och disciplinpåföljdslagen) sammanförs till en ny lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Vissa nya undantag från mervärdesskatteplikt föreslås. Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn. Slutbetänkande av Kulturarvsutredningen (SOU 1996:128, 388 s.). Lotta Westerhäll Ersättning för vård av handikappade barn (2 upplagan Norstedts 1996, 177 s.). I denna nya utgåva har en uppdatering skett för åren 1988–1995. Boken innehåller en redogörelse för vårdbidragets syfte och konstruktion samt för rättstillämpningen. Dessutom analyseras rättstillämpningen från legalitets- och likhetssynpunkt.

 

Skatterätt
Ingrid Langkilde och Jan Antonson Fri hälso- och sjukvård. Skattefritt och skattepliktigt (Tholin & Larsson 1996, 85 s.). Redogörelse för de nya skärpta reglerna angående beskattning av förmåner inom sjukvårdsområdet. Gränserna för det skattefria området — privat hälso- och sjukvård, privat tandvård, företagshälsovård, rehabilitering, vaccinationer och vård utomlands — redovisas. Skatt på avfall. Slutbetänkande av Deponiskatteutredning (SOU 1996:139, 459 s.). Det föreslås en skatt på avfall som deponeras. Skattskyldighet skall åvila deponeringsanläggningar. Ulf Tivéus Skatt på kapital (5 upplagan Norstedts 1996, 231 s.). Handbok för beskattning av aktier, konvertibler, optioner, terminer, fondandelar, andelar i handelsbolag, obligationer och andra finansiella instrument liksom beskattning av bostadsrätter, villor och andra fastigheter. Den snabba utvecklingen på skatteområdet har beaktats t. o. m. halvårsskiftet 1996.

 

874 Ny juridisk litteratur SvJT 1996 Utländsk och internationell rätt
Michael Bogdan Lagkonflikter i utrikeshandeln. Om jurisdiktion och lagval (Norstedts 1996, 101 s.). Boken behandlar internationellt privat- och processrättsliga frågor. Den vänder sig främst till icke-jurister i den internationella handeln. Jonas Ebbesson Compability of international and national environmental law (Iustus 1996, 301 s.). Omarbetad version av författarens doktorsavhandling. Boken behandlar hur internationell miljörätt sätter gränser för den nationella rätten. I första hand undersöks ett stort antal konventioner om kontroll av föroreningar såvitt gäller styrning av stater mot gemensamma miljömål.

 

Allmän och blandad juridik
Essays in honour of Hugo Tiberg. Ed. Peter Wetterstein och Anders Beijer (Juristförlaget 1996, 675 s.). Denna festskrift innehåller uppsatser i bl. a. ämnena sjörätt, folkrätt, mellanmansrätt, upphovsrätt och skadeståndsrätt. Folke Grauers Norstedts formulärhandbok med bruksanvisningar (16 upplagan 1996, 459 s.). Boken skall ge svar på många av vardagslivets juridiska frågor i anslutning till en stor mängd formulär till juridiska handlingar. Insolvensrättsligt forum 25–25 januari 1995. Insolvens och kriminalitet. Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs. Aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddsregler. Den internationella insolvensrätten under utveckling (Iustus 1996, 152 s.). I boken återges inledningsanföranden och muntliga inlägg under de olika avsnitt som anges i bokens undertitel. Kent Löfgren och Lennart Haglund Omstrukturering, fusion och rekonstruktion (3 upplagan Publica 1996, 224 s.). Beskrivning av regler i aktiebolagslagen och skatterätten vilka kan vara aktuella när tillgångar och koncerner överlåts eller fusioneras. Förändringar t. o. m. augusti 1996 har beaktats, bl. a. rörande den nya lagen om företagsrekonstruktion. Adri De Ridder Svensk ekonomisk litteratur 1875–1995 med juridik i urval (Norstedts 1996, 618 s.). Av juridisk litteratur innehåller boken bl. a. sådan som hör till ämnena penning- och bankväsen, finansväsen med finansrätt, redovisning, marknadsföring och privatekonomi. Telekommunikation — rättsliga aspekter. Nordisk årsbok i rättsinformatik 1966. Red. Martin Brinnen (Norstedts 1996, 260 s.). Boken innehåller uppsatser om såväl telerätt i mera snäv betydelse, t. ex. av Lars Trägård om telelagstiftningen i Sverige och Erik Woodcock om telekommunikationer och säkerhet, som rättsliga frågor kring IT i vidare bemärkelse, bl.a. av Peter Wahlgren om rättsfrågor kring tjänster i nät, Peter Seipel om imaginära organisationer och reell juridik samt Martin Brinnen om yttrande- och informationsfrihet. Övergångsbestämmelser till miljöbalken. Delbetänkande av Miljöbalksutredningen (SOU 1996:147, 111 s.)
Göran Regner