Litteratur

 

Tre nya böcker om koncernrätt
Ett av den europeiska bolagsrättens mest omdiskuterade områden är koncernrätten. Otaliga är de seminarier, konferenser och publikationer som behandlat frågan om styrning, ledning och ansvar i företagskonstellationer bestående av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. Den koncernrättsliga diskussionen startade i Tyskland redan under 1900-talets första decennier och spred sig därifrån successivt till andra länder. Fortfarande kommer de ojämförligt flesta debattinläggen från tyskt håll, men även exempelvis franska jurister har periodvis intensivt diskuterat koncernrättsliga frågeställningar. Genom EG-kommissionens försök att få till stånd ett harmoniseringsdirektiv på området har frågeställningarna fått ytterligare spridning och dessutom tillförts en EG-rättslig dimension.
    Koncernrätten har i viss utsträckning också uppmärksammats i den nordiska rättsvetenskapliga diskussionen. Från svensk horisont tänker man kanske främst på Carl Borgströms studie ”Koncernrättsliga problem” från år 1970, men även en rad andra, kortare, bidrag skulle kunna nämnas i sammanhanget. Från den allra senaste tiden kan noteras att koncernrätten var uppe till diskussion på det Nordiska Juristmötet i Stockholm 1996. Det vore dock knappast rättvisande att påstå att koncernrätten haft en central plats i den nordiska bolagsrättsliga debatten.


    Så mycket mer angenämt är det därför att nu kunna anmäla inte mindre än tre nya danska arbeten om koncernrätt. Det första är en licentiatavhandling med titeln Europeisk koncernret — bør koncernretten reformeres og kodificeres? Den är skriven av Søren Friis Hansen vid Det Retsvidenskabelige Institut A, Köpenhamns universitet. Det andra arbetet, Studier i dansk koncernret, är en (blivande) doktorsavhandling av professor, lic. jur. Paul Krüger Andersen vid Det Erhvervsretlige Institut, Handelshögskolan i Århus. Det tredje arbetet är en monografi med titeln Koncernretten — Juridiske grundprincipper for danske og internationale koncerner, skriven av professor, dr. jur. Erik Werlauff vid Ålborgs universitet.1

 

1 För fullständighetens skull skall också erinras om Karsten Engsig Sørensens utmärkta licentiatavhandling Samarbejde mellem selskaber i EF (GAD, 1991). Fem år gammal kan den inte komma i fråga för en anmälan, men är lika läsvärd i dag som när den utkom.

184 Litteratur SvJT 1997