Litteratur

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Axel Adlercreutz Svensk arbetsrätt (10 uppl. Norstedts 1997, 276 s.). Kortfattad lärobok och orientering i ämnet. Tyngdpunkten ligger på den privata sektorn. Olof Bergqvist, Lars Lunning och Gudmund Toijer Medbestämmandelagen. Lagtext med kommentarer (2 uppl. Publica 1997, 595 s.). Den nya utgåvan, skriven av Lunning och Toijer, redovisar nya lagregler, europarätt och ny rättspraxis sedan den första upplagan 1986. Ulf Jensen Panträtt i fast egendom (5 uppl. Iustus 1997, 234 s.). Lärobok med tre huvuddelar: pantsättning, inteckning och exekution. Bl. a. förändringar inom inskrivningsväsendet har beaktats i den nya utgåvan. Åke Saldeen Barn och föräldrar (3 uppl. Iustus 1997, 207 s.). Boken behandlar moder- och faderskap, vårdnad och umgänge, adoption, barn genom insemination och befruktning utanför kroppen samt underhåll, förmynderskap och ofödda barns rätt. Johanna Schiratzki Vårdnad och vårdnadstvister (Norstedts 1997, 399 s.). Akademisk avhandling om särskilt överföring av vårdnad och vårdnadens omfattning. Bl. a. diskuteras hur begreppet barnets bästa skall tolkas och användas. Även barnens fri- och rättigheter behandlas. Ändringar i atomansvarighetslagen (Ds 1997:55, 116 s.).

Straffrätt
Internationella ekobrott. Rapport från Internationella ekobrottsgruppen (Ds 1997:51, 240 s.). Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg Straffansvar (5 uppl. Juristförlaget 1997, 168 s.). Presentation av straffrättens allmänna del.

 

Processrätt
Lars Heuman Specialprocess. Utsökning och konkurs (4 uppl. Juristförlaget 1997, 269 s.). Sedan denna förra upplagan 1991 har tillkommit bl. a. nya lagar om domstolsärenden, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Nya rättsfall särskilt på utsöknings- och konkursrättsområdena redovisas.

 

Offentlig rätt
Håkan Strömberg Sveriges författning (15 uppl. Studentlitteratur 1997, 175 s.). I denna nya utgåva beaktas bl. a. en ny vallag och budgetreformen.

 

Skatterätt
Hans Fink, Gunnar Rabe och Ulf
Svenneteg Mervärdesskatt (Norstedts 1997, lösblad). Laghandbok i två delar. Roger Persson Österman Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen (Juristförlaget 1997, 540 s.). Akademisk avhandling om den princip som medför att bl. a. överlåtelser mellan olika personer kan ske utan att inkomstskatt utlöses. Förutsättningarna

788 Litteratur SvJT 1997 för principens tillämpning behandlas, och den närmare innebörden av den undersöks. Vidare analyseras konsekvenser av att tillgångar byter skatterättslig karaktär genom att näringsverksamhet påbörjas eller avslutas. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 1997 (Juristförlaget 1997, 705 s.). Uppdaterad lagsamling.

 

Utländsk och internationell rätt
Göran Lysén State responsability and international liability of states for lawful acts. A discussion of principles (Iustus 1997, 220 s.). Boken utgår från tanken att internationell ansvarighet är en funktion av staternas ställning i det internationella samhället faktiskt och rättsligt. Per Sevastik The binding force of treaties under international law. Handbook for government lawyers and human rights advocates (Iustus 1997, 153 s.). Boken beskriver hur och när stater blir bundna av internationella avtal. Den fokuseras på allmänna drag i det internationella regelbildningsförfarandet.

 

Allmän och blandad juridik
Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rät-

tigheter förverkligas i Sverige. Barnkommitténs huvudbetänkande (SOU 1997:116, 553 s., 133 s.). Översyn av hur svensk rätt förhåller sig till barnkonventionen. Branschsanering och andra metoder mot ekobrott. Huvudbetänkande av Branschsaneringsutredningen (SOU 1997:111, 671 s.). Förslag om bl. a. skärpta krav för utfärdande av F-skattesedel, ett nytt kassaregisterbrott i 11 kap. brottsbalken samt ändringar i alkohollagen och lagen om offentlig upphandling. Festskrift till Jan Sandström (Nerenius & Santérus 1997, 469 s.). Uppsatser av bl. a. Axel Adlercreutz, Bertil Bengtsson, Leif Edvardsson, Ulf Gometz, Lars Gorton, Göran Grosskopf, Kurt Grönfors, Jan Hellner, Thomas Huldén, Christina Hultmark, Svante O Johansson, Lars Lindfelt, Stefan Lindskog, Claes Lundblad, Jan Ramberg, Robert Romlöv, Hugo Tiberg och Peter Wetterstein. Norstedts juridiska handbok. Red. Claes Sandgren (16 uppl. Norstedts 1997, 1254 s.). Nyheter hänför sig till bl. a. europarätten, miljörätten och informationssökning.
Göran Regner