Ny juridisk litteratur
Civilrätt
E-pengar — näringsrättsliga frågor. Delbetänkande av Utredningen om elektroniska pengar (SOU 1998:14, 130 s.). Skiss till reglering till skydd för betalsystemen mot obalans och dominoeffekter m. m. beträffande digitala värdeenheter som används som allmänna betalningsinstrument.
    Försäkringsgaranti. Ett garantisystem för försäkringsersättningar. Betänkande av Försäkringsgarantiutredningen (SOU 1998:22, 158 s.). Förslag till lag om garantisystem för försäkringsersättningar. Lagen skall skydda främst konsumenter vid konkurs. Margareta Gårdmark-Nylén, Margit Knutsson, Lena Stridsberg och Bengt Söderquist Redovisning och revision (Norstedts 1997, 722 s.). Bl. a. innehåller denna lagbokskommentar bokförings- och årsredovisningslagarna samt lagen om revisorer Margareta Helldén och Göran Millqvist Krediträtt (Norstedts 1997, 617 s.). Lagbokskommentar med bl. a. lagarna om skuldebrev, preskription, lösöreköp, redovisningsmedel, avbetalningsköp mellan näringsidkare, konsumentkrediter och företagshypotek samt handelsbalkens kapitel om pant och borgen, om lån, om deposition och om lega och hyra och jordabalkskapitlet om panträtt. Torgny Håstad Den nya köprätten (4 uppl. Iustus 1998, 337 s.). Ny utgåva av denna lärobok om 1990 års köplag och konsumentköplag. Även avbetalningsköp, konsumentkrediter, leasing, kommission och handelsagentur behandlas. Svante Johansson Options- och terminsavtal. En rättslig studie av handeln med standardiserade derivativa instrument (Norstedts 1998, 229 s.). I första hand behandlas obligations- och sakrättsliga aspekter på de avtalsförhållanden som är typiska på marknaden för optioner och terminer. Dessa instrument beskrivs liksom marknaden för dem. Per Jonas Nordell Rätten till det visuella (Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 1997, 516 s.). Akademisk avhandling om utvecklingen av bildrätten och bildens rättsliga ställning idag mot bakgrund av IT-utvecklingen. Boken behandlar bildkonst, fotografier, datorgrafik, tredimensionella verk, verk i rörelse, databaser m. m. Jan Ramberg International commercial transactions (Norstedts 1998, 512 s.). Boken beskriver det regelverk som är mest tillämpligt på internationell handel. Redovisningen bygger huvudsakligen på allmänt godtagna principer som kommer till uttryck i internationella konventioner och andra instrument, utarbetade av bl. a. UNIDROIT, UNCTAD, UNCITRAL och ICC m. fl.

 

Straffrätt
Integritet. Effektivitet. Skattebrott. Betänkande av Skattekriminaliseringsutredningen (SOU 1998:9, 310 s.). Förslag till lag om behandling av personuppgifter vid

278 Litteratur SvJT 1998 skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar. Även frågor om sekretess och tillgång till andra register behandlas.

 

Processrätt
Peter Fitger Rättegångsbalken 4 (Norstedts 1997, lösblad). Laghandbok med 49–53 kap. rättegångsbalken, dvs. hovrättsprocessen. Cecilia Renfors och Ebba Sverne
Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. En kommentar (Norstedts 1998, 340 s.). ”Gul” kommentar som förutom rättshjälpslagen behandlar också lagen om offentligt biträde, lagen om målsägandebiträde, 21 kap. rättegångsbalken m. m. Peter Stangendahl Rättshjälp. Ny lag 1 december 1997. Rådgivning. Behov av biträde. Rimlighetsprövning. Förhållande till rättsskydd. Ersättning till biträde. Rättshjälpsavgift (Tholin & Larsson 1998, 131 s.). Kommentar paragrafvis till den nya rättshjälpslagen.

 

Offentlig rätt
Hans-Gunnar Axberger Principgenombrottet. En rättslig granskning av förslaget att ”utdefiniera” barnpornografin ur grundlagarna (Svenska Journalistförbundet 1998, 31 s.). På uppdrag av Journalistförbundet analyseras regeringens grundlagsförslag beträffande barnpornografibrottet. Thomas Bull Mötes- och demonstrationsrätten. En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA (Iustus 1997, 705 s.). Akademisk avhandling som redovisar grundlagsskyddet i de tre länderna. Vidare behandlas förvaltningsrättsliga och straffrättsliga bestämmelser av betydelse i sammanhanget. Boken skall vara en praktisk vägledning och en rättsvetenskaplig analys. Joakim Nergelius Komparativ statsrätt (3 uppl. Juristförlaget i Lund 1997, 65 s.). Lärobok om sju länders statsskick: USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. Christina Nylander Radio- och TV-rätt (Norstedts 1998, 218 s.). Handbok för medie- och reklamfolk. Den redogör för bl. a. yttrandefrihetsgrundlagen, radio- och TV-lagen och reglerna om reklam och sponsring i radio och TV. Också vissa nya elektroniska medier behandlas. Säkrare kemikaliehantering. Slutbetänkande av Utredningen om kemikalieolyckor m. m. (SOU 1998:13, 203 s.). Förslag till lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen skall innebära implementering av ett EG-direktiv och av industriolyckskonventionen. Vissa följdändringar inom miljörättsområdet föreslås också.

 

Skatterätt
Anders Hultqvist Moms och finansiella tjänster (Norstedts 1998, 202 s.). Analys av undantaget från momsplikt när det gäller bank- och finansieringstjänster, värdepappershandel m. m. Gränsdragningsproblemen belyses särskilt för företag med både sådan och annan verksamhet.

SvJT 1998 Ny juridisk litteratur 279 Internationella skattehandboken. Red. Ulf Tivéus (3 uppl. Norstedts 1997, 349 s.). Denna utgåva är i stora delar omarbetad och utökad med anledning av EG-anpassning av skatteregler. Carl-Axel Nordell och Christer
Silfverberg Arvs- och gåvoskatt (Norstedts 1997, 254 s.). Lagbokskommentar.

 

Utländsk och internationell rätt
1976 års lag om immunitet och privilegier i vissa fall — en översyn. Betänkande av Utredningen om en översyn av lagen om immunitet och privilegier i vissa fall (SOU 1998:29, 112 s.).

 

Allmän och blandad juridik
Jörgen Allgulander m. fl. Juridik & dokument (Norstedts 1997, 1027 s.). Handbok i främst civilrätt som också behandlar summarisk process, utsökning, skuldsanering och rättegång. Jan-Olof Sundell Karl Schlyter — en biografi (Norstedts 1998, 296 s.). En levnadsteckning över en av 1900-talets centralfigurer inom rättsutvecklingen. Reformarbetet på 1930-talet och strafflagsreformen utgör huvuddelar av boken.
Göran Regner