Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bulvaner och annat. Betänkande av Bulvanutredningen (SOU 1998:47, 334 s.). Förslag till åtgärder som kan förhindra eller försvåra ekonomisk brottslighet med hjälp av bulvaner o. l. Bl. a. föreslås att medverkansreglerna i 23 kap. brottsbalken kompletteras, att ändringar görs i aktiebolagslagen och lagen om vissa bulvanförhållanden samt att tillägg görs till lagarna om yrkesmässig rådgivning och näringsförbud. Rolf Dotevall Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet (Norstedts 1998, 354 s.). Undersökning av under vilka förutsättningar en mellanmans kunskaper tillräknas huvudmannen. Vidare behandlas under vilka förutsättningar mellanmannens goda tro får vika för huvudmannens onda tro. Dessutom analyseras vad som krävs för att en organledamots kunskap skall vara lika med den juridiska personens kunskap.
    Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång (Ds 1998:24, 101 s.). Enligt förslaget skall en rättighetshavare kunna begära undersökning hos den som kränkt en immateriell rättighet för att utröna om denne har vidtagit eller står i begrepp att göra en sådan kränkning. Henry Olsson Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt (6 uppl. Norstedts 1998, 501 s.). I hög grad omarbetad utgåva. Nya EG-direktiv har beaktats liksom det s. k. TRIP-avtalet inom Världshandelsorganisationen (WTO).


    Den nya informationsteknologins påverkan på upphovsrätten belyses likaså. Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden — en författningsöversyn (Ds 1998:25, 244 s.). Översynen är föranledd av att den s. k. fastighetsdatareformen är slutförd. De nuvarande inskrivnings- och fastighetsregistren skall enligt förslaget utgöra ett fastighetsregister, som skall bestå av en allmän del och en inskrivningsdel motsvarande de nuvarande två registren. Jan Rosén Upphovsrättens avtal. Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal (2 uppl. Norstedts 1998, 335 s.). I denna nya utgåva behandlas många ändringar i upphovsrättslagen. Den innehåller även nya avsnitt om bl. a. databaser, kabeldistribution och sanktioner. Utstationering av arbetstagare. Betänkande av Utredningen om genomförandet av EG:s direktiv om utstationering av arbetstagare (SOU 1998:52, 136 s.). Förslag till en ny lag som skall ange vilka svenska arbetsrättsliga regler som en arbetsgivare i utlandet skall tilllämpa vid utstationeringar i Sverige. Tommy Österberg Samfälligheter. Handbok för samfällighetsföreningar (6 uppl. Norstedts 1998, 176 s.). Bl. a. behandlas nya regler om att vägföreningar övergår till samfällighetsföreningar.

 

500 Litteratur SvJT 1998 Straffrätt
Jan Kalte Specialstraffrätt. Kommenterade rättsfall för brottmålsjurister (Norstedts 1998, 252 s.). Ett åttiotal författningar finns med i boken. Bland dem som ägnas mest utrymme kan nämnas alkohollagen, lagen om felparkeringsavgift, fiskelagen, jaktlagen, narkotikastrafflagen, sjölagen, uppbördslagen, lagen om utlämning för brott, utlänningslagen, vapenlagen och varusmugglingslagen. Trafikbrottslagen och vägtrafikkungörelsen behandlas däremot inte i boken.
    Korruption. Svenskt tillträde till vissa internationella konventioner m. m. (Ds 1998:29, 141 s.). Förslag till ändringar i brottsbalkens bestämmelser om tillämpligheten av svensk lag och om trolöshet mot huvudman, bestickning och mutbrott samt i kommunalskattelagens regler om avdragsrätt för omkostnader. Förslagen ansluter till två EU-konventioner och två EU-protokoll. Vidare behandlas en OECD-konvention, en OECD-rekommendation och en FN-deklaration angående mutor.

 

Processrätt
Hans Eklund Inhibition. Om verkställighetsförbud m. m. i judiciell process, inom förvaltningsförfarandet och i utsökningsförfarandet (Iustus 1998, 379 s.). Akademisk avhandling om förutsättningarna för inhibition m. m., verkställbarhet, frågan om officialprövning eller partsbestämmande, de materiella inhibitionsförutsättningarna, bevisfrågor samt intresseavvägningen mellan behoven av verkställighet och inhibition. Ulf Lundqvist Bevisförbud. En undersökning av möjligheterna att avvisa oegentligt åtkommen bevisning i brottmålsrättegång (Iustus 1998, 372 s.). Akademisk avhandling om de enligt författaren alltför stora möjligheterna att åberopa bevis som åtkommits genom olika olagliga förfaranden och behovet av en svensk anpassning till en internationell och mera restriktiv standard. Om buggning och andra hemliga tvångsmedel. Betänkande av Buggningsutredningen (SOU 1998:46, 538 s.). Förslag att hemlig teknisk avlyssning skall få användas i vissa brottmål. Vidare förslås vissa utvidgningar i fråga om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning samt hemlig kameraövervakning. Slutligen skall det införas lagregler om annan teknisk avlyssning.

 

Offentlig rätt
Bo Malmqvist, Curt Riberdahl och Håkan Torngren Allmän förvaltningsrätt (Norstedts 1998, 549 s.). Denna lagbokskommentar innehåller kommentarer till förvaltningslagen och kommunallagen samt återger författningstext för anslutande lagstiftning. Fredrik Sterzel Författning i utveckling. Konstitutionella studier (Rättsfonden 1998, 240 s.). Antologi med uppsatser om författningsutvecklingen, regeringsformen ur ett rättsstatligt perspektiv, statschefen, den offentliga maktutövningens lagbundenhet, ramlagar, myndighetsregler, rättighets- och skyl-

SvJT 1998 Ny juridisk litteratur 501 dighetslagar samt kontrollmakten.

 

Skatterätt
Björn Forssén Momshandboken. Enligt 1998 års regler (Norstedts 1998, 364 s.). Boken behandlar främst de centrala begreppen momsskyldighet, avdragsrätt och redovisningsskyldighet, vissa särskilda frågor av mera allmänt intresse, de viktigaste branschområdena där momsfrihet eller särregler gäller samt moms i internationella affärer. Ulf Tivéus Skatt på kaptial (7 uppl. Norstedts 1998, 246 s.). I många delar omarbetad utgåva av denna handbok. Bland nyheterna finns nya regler om skattefri utdelning i onoterade bolag.
    Ändrade skatteregler vid överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv vid ombildning av aktiebolag (Ds 1998:23, 28 s.).

 

Utländsk och internationell rätt
Inger Österdahl Threat to the peace. The interpretation by the Security Council of article 39 of the UN charter (Iustus 1998, 176 s.). Analys av Säkerhetsrådets tillämpning av begreppet ”hot mot freden” och av de åtgärder som vidtagits som svar på sådant hot. Bakgrunden till framställningen är utvecklingen särskilt under 1990-talet.

 

Allmän och blandad juridik
Business law in the Nordic countries. Legal and tax aspects. Ed. Leif Gustafsson (Kluwer Law International och Norstedts 1998, 600 s.). Juridisk handbok för företag som verkar i Norden. Boken behandlar praktiska frågor rörande start, verksamhet och avslutande av företag, arbetsrätt, skatterätt samt andra aspekter på det juridiska området. Lilla lagboken 1998. Red. Per Henrik Lindblom och Kenneth Nordback (Iustus 1998, 1284 s.). Denna författningsutgåva är indelad ämnesvis. Inom varje ämnesområde återges först balkar och andra särskilt viktiga lagar. Tanken är att lagboken skall innehålla all lagtext som en jur. stud. använder under den obligatoriska delen av utbildningen. Sven Martinger Norstedts juridiska ordbok. Juridik från A till Ö (4 uppl. Norstedts 1998, 198 s.). Framförallt anslutningen till EU har gjort att nya termer har lagts till i denna utgåva.
Göran Regner