Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Anders Agell Äktenskap, samboende, partnerskap (2 uppl. Iustus 1998, 290 s.). I den nya upplagan av denna lärobok behandlas bl. a. nya regler om delning mellan makar av pensionsförsäkringar och av rätt till premiepension. Bertil Bengtsson Försäkringsteknik och civilrätt (Norstedts 1998, 200 s.). Boken behandlar samspelet mellan å ena sidan den teknik försäkringsbolagen använder vid försäkring av olika risker och å andra sidan de juridiska reglerna på området. Enligt boken fungerar försäkringar i stor utsträckning oberoende av rättsreglernas detaljer. Bengt Domeij Läkemedelspatent. Patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv (Juridiska institutionen vid Stockholms universitet 1998, 566 s.). Akademisk avhandling vars centrum är möjligheterna att erhålla ensamrätter till medicinska forskningsresultat. Utgångspunkten är Europeiska patentverkets praxis men även nationell och EG-rätt behandlas. Rättsläget studeras också utifrån ett samhällsekonomskt perspektiv.
    E-pengar — civilrättsliga frågor m. m. Slutbetänkande av Utredningen om elektroniska pengar (SOU 1998:122, 100 s.). Analys av vissa allmänt civilrättsliga, konsumenträttsliga samt straff- och processrättsliga frågor.

Peter Gerhard Köprättens grunder och konsumentköplagen (6 uppl. Liber ekonomi 1998, 230 s.). I denna nya utgåva har tillkommit ett kapitel om internationella köp. Förändringar i lagstiftningen sedan 1996 års upplaga har beaktats. Leif Gustafsson och Jacob Westin
Svensk konkurrensrätt (Norstedts 1998, 272 s.). Genomgång av konkurrenslagens bestämmelser och dess tillämpning. Margareta Helldén och Göran
Millqvist Krediträtt (2 uppl. Norstedts 1997, 655 s.). Lagbokskommentar med bl. a. lagarna om skuldebrev, preskription, lösöreköp, redovisningsmedel, avbetalningsköp mellan näringsidkare, konsumentkrediter, pantbank och företagshypotek samt handelsbalkens kapitel om pant och borgen, om lån, om deposition och om lega och hyra och jordabalkskapitlet om panträtt. Johnny Herre Konsumentköplagen. En översikt (Norstedts 1998, 128 s.). Lärobok. Boken bygger på författarens Den nya konsumentköplagen (1990, 1991). Den behandlar också möjliga analogier till köplagen där konsumentköplagen har luckor i regleringen. Olle Höglund Namnlagen. En kommentar (2 uppl. Norstedts 1998, 312 s.). ”Gul” lagkommentar. Sedan den förrra utgåvan 1985 har folkbokföringen och därmed namnärenden överförts till skatteförvaltningen. Även andra ändringar

90 Litteratur SvJT 1999 av intresse i sammanhanget har beaktats liksom nya rättsfall. Tommy Iseskog Arbetsmiljöansvar (8 uppl. Aktuell juridik 1998, 380 s.). Boken behandlar ansvarsregler i arbetsmiljösammanhang. Stefan Kylebäck och Dan Brännström Årsredovisningslagen i praktiken (2 uppl. Ernst & Young 1998, 138 s.). I boken kommenteras bl. a. erfarenheter från första året med den nya lagen. Kent Löfgren och Martin Kornfeld Personligt ansvar vid likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning, företrädaransvar m. m. (2 uppl. Norstedts 1998, 149 s.). Sedan första upplagan 1992 har nya regler tillkommit i skattebetalningslagen. Ett nytt avsnitt om avregistrering av aktiebolag har lagts till i boken.
    Medling och lönebildning. Slutbetänkande från Utredningen om ett förstärkt förlikningsmannainstitut (SOU 1998: 141, 357 s., 199 s.). Förslag till ändrade regler om stridsåtgärder och medling i fackliga konflikter.
    Praktisk varumärkesrätt. Red. Marianne Levin och Susanne Bonnier (Norstedts 1998, 278 s.). Boken är ett resultat av en kurs i immaterialrätt. Den innehåller kapitel om den s. k. reservdelsregeln, den varumärkesrättsliga konsumtionen, utstyrselskydd, disclaimer, absoluta och relativa registreringshinder samt användningsintrång.
    Redovisning och aktiekapital i euro. Slutbetänkande av Utredningen om aktiekapital och redovisning i utländsk valuta (SOU 1998:136, 369 s.).

Theddo Rother-Schirren och Johan Schüldt Rättsfallssamling i familjerätt (2 uppl. Norstedts 1998, 411 s.). Eric Sehlin Förmyndare, god man och förvaltare (Kommentus 1998, 96 s.). Redogörelse för den praktiska innebörden av förmynderskapslagstiftningen i 9–16 kap. föräldrabalken. Tore Sigeman Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt (2 uppl. Norstedts 1998, 156 s.). Aktualisering av boken som kom ut första gången 1995. Ulf Skorup Hyreslagarna efter reformen 1998 (5 uppl. Kommentus 1998, 280 s.). Paragrafvis kommentar. Beaktats har bl. a. nya regler om hyresgästinflytande vid ombyggnad, vidgat krav på kollektiva hyresförhandlingar, uthyrning i andra hand och borgensmans uppsägningsrätt. Peter Smedman Obeståndsrätt II (Norstedts 1998, 252 s.). Lagbokskommentar till lagarna om konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Örjan Teleman Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa (3 uppl. Norstedts 1998, 379 s.). Bland nyheterna i denna upplaga är lagändringar beträffande privata pensionsrättigheter. Yttranden av Läkemedelsskadenämnden 1979–1998 (Läkemedelsskadenämnden 1998, 337 s.). Fall enligt läkemedelsförsäkringen från 1978.

 

Straffrätt
Petter Asp Bokföringsbrott och legalitet (Bokföringsnämnden 1998, 31 s.). Analys som syftar till att klarlägga förutsättningar

SvJT 1999 Ny juridisk litteratur 91 för att bokföringsbestämmelser kan utgöra grundval för prövning av bokföringsbrott. Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman ochSuzanne Wennberg Brottsbalken. En kommentar. Kap. 1–12 (Norstedts 1998, lösblad). Ny utgåva av denna ”blå” kommentar.
    Kriminalvetenskapliga texter tillägnade Vagn Greve på sextioårsdagen. Nordisk Tidskrift for kriminalvidenskab 1998:3–4 (214 s.). Uppsatser av bl. a. Nils Jareborg, Per Ole Träskman och Dag Victor. Christina Nehlin, Peter Lindström och Karin Svanberg Medling vid brott. Om mötet mellan unga gärningsmän och brottsoffer (Kommentus 1998, 108 s.). Introduktion till medling som arbetssätt.
    Ny smugglingslag (Ds 1998: 53, 547 s.).

 

Processrätt
Domstolsorganisationen — sammanställning av grundmaterial från 1995 års domstolskommitté (SOU 1998:135, 418 s.). Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam och Robert Boman Rättegång V (7 uppl. 1998, 248 s.). Boken behandlar förfarandet i tvistemål och brottmål från förberedelse respektive förundersökning till dom i första instans. Ekelöfs text har lämnats intakt i stort sett, och Boman och Edelstam har gjort tillägg beträffande tvistemål respektive brottmål med anledning av ny lagstiftning och nya rättsfall m. m. Peter Fitger och Cecilia Renfors
Processrätt II (RB kap. 35–59). Lagbokskommentar där även lagarna om domstolsärenden, rättshjälp och offentligt biträde behandlas.

 

Offentlig rätt
Behandling av personuppgifter. Information från Justitiedepartementet (1998, 27 s.). Jonas Christensen Rätt och kretslopp. Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor (Uppsala universitet 1998, 435 s.). Akademisk avhandling i miljörätt. Efterlevandepension. En anpassning till det reformerade pensionssystemet. Betänkande av Utredningen om efterlevandepension (SOU 1998:120, 751 s.). Margareta Hentze och Hans Sylvén Offentlig upphandling (Norstedts 1998, 1023 s.). Lagbokskommentar till lagen om offentlig upphandling samt vissa anslutande bestämmelser i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen, 10 § förvaltningslagen, 6 kap. 2 § och 8 kap. 10 § sekretesslagen samt 1 kap. lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Även vissa andra författnings- och EG-texter återges. Boken finns också på cd-romskiva. Susanne Nylund och Dag Valinder Skattebetalningslagen (Norstedts 1998, lösblad). Laghandbok. Roger Petersson och Klas Reinholdsson Personuppgiftslagen i praktiken (Norstedts 1998, 191 s.). Vägledning till den nya lagen. Håkan Strömberg Allmän förvaltningsrätt (19 uppl. Liber ekonomi 1998, 256 s.). I denna

92 Litteratur SvJT 1999 utgåva behandlas bl. a. den nya generella möjligheten att överklaga till förvaltningsdomstol. Även nya regler om polisens våldsanvändning och det allmännas skadeståndsansvar har beaktats. Anita Wickström 1998 års vårdnadsreform och socialtjänsten (Norstedts 1998, 167 s.). Nya regler om vårdnad, boende och umgänge behandlas i första hand utifrån möjligheten för föräldrar att själva reglera frågorna genom avtal som godkänns av socialnämnden. Sören Öman och Hans-Olof
Lindblom Personuppgiftslagen. En kommentar (Norstedts 1998, 303 s.). ”Gul” lagkommentar till den nya lagen som bygger på ett EG-direktiv. Lagen, som har ett vidare tillämpningsområde än den tidigare datalagen, har blivit mycket omdebatterad. Boken sammanställer det material som finns om lagen och ger egna kommentarer till denna.

 

Skatterätt
Stoppreglerna. Betänkande av Stoppregelutredningen (SOU 1998:116, 310 s.). Översyn av de s. k. stoppreglerna, dvs. det särskilda regelsystem som gäller för beskattning av fåmansföretag och delägare i sådana företag. Förslaget är att flertalet stoppregler upphävs.

 

Allmän och blandad juridik
Ellinor Gyllenstierna och Gunilla Welander Reklamjuridik (2 uppl. Norstedts 1998, 174 s.). Handbok om regler och avtal som rör framför allt reklambranschen. Till nyheterna i denna upplaga hör kapitel om marknadsföring på Internet och om direktmarknadsföring och postorder. Magnus Hult Värdering av företag (3 uppl. Liber ekonomi 1998, 253 s.). Boken behandlar bl. a. skatte- och associationsrättsliga frågor. Tom-Erik Madell Det allmänna som avtalspart — särskilt avseende kommunal komptens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar (Norstedts 1998, 669 s.). Akademisk avhandling som tar sikte främst på avtal som ingås inom det kommunala social-, skol- samt plan- och byggområdet. Den behandlar gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt och sammanflätningen mellan dessa två rättsområden. Sven Martinger Juridikordbok. Svensk-engelsk fackordbok (3 uppl. Norstedts 1998, 113 s.). Totalrevidering med anledning bl. a. av Sveriges medlemskap i EU. Olle Rimsten Arbetsdomstolen och lagstiftaren. Om värderingar i rättsligt beslutsfattande (Iustus 1998, 362 s.). I denna akademiska avhandling diskuteras rättsligt beslutsfattande i Arbetsdomstolen. Därvid undersöks rättstillämpningsvärderingars betydelse vid beslutsfattandet utifrån användningen av lagtext, förarbeten och rättspraxis. Laganalogi och nyskapande tas till utgångspunkt för en diskussion av arbetsfördelningen mellan lagstiftare och rättsliga beslutsfattare när det gäller att utveckla regelsystemet. Stefan Rubenson Miljöbalken. Den nya miljörätten (Norstedts 1998, 272 s.). De femton viktigaste miljölagarna har samordnats i den nya balken som inne-

SvJT 1999 Ny juridisk litteratur 93 håller också regler om en ny domstolsorganisation. Bland de lagar som ersatts finns bl. a. naturvårds-, miljöskydds-, renhållnings-, hälsoskydds-, vatten- och miljöskadelagarna.
    Spam!? Dokumentation från två samtal om en ny företeelse och dess rättsliga konsekvenser. Utg. av Det IT-rättsliga observatoriet, IT-kommissionen (rapport 5/98, 88 s.). Redovisning av diskussion av vad som kan kallas elektronisk skräppost.
Göran Regner