Uppsatstävling i samerätt I syfte att öka intresset för och kunskapen om samernas rättsliga villkor i samhället utlyste den svenske Diskrimineringsombudsmannen (DO) för 1996 en uppsatstävling i samerätt för juris studerande i Finland, Norge och Sverige. Motsvarande tävling utlystes också för 1997.
    Efter några års uppehåll återupptas nu denna tävling, denna gång i gemensam regi av Nordiska Institutet för miljö- och minoritetsrätt i Rovaniemi, nordiskt Samiskt Institut i Kautokeino, Raoul Wallenberg institutet i Lund och den svenska Urbefolkningsdelegationen, som härmed utlyser tävlingen för år 2000 enligt följande.
    Uppsatsen skall skrivas inom ramen för juris kandidatexamen eller motsvarande i form av en pro gradu avhandling i Finland, en saeravhandling i Norge eller ett skriftligt examensarbete i Sverige. Ämnet för uppsatsen kan vara ett praktiskt eller teoretiskt juridiskt problem eller en rättspolitisk fråga med sameanknytning.
    Av praktiska skäl bör det ingivna tävlingsbidraget inte omfatta mer än 50 maskinskrivna sidor och vara avfattat på engelska, finska, norska, samiska eller svenska med en inledande sammanfattning på engelska på två sidor. Prisvärda bidrag kommer att belönas med ett första pris om 10 000 SEK, ett andra pris om 5 000 SEK och ett tredje pris om 3 000 SEK. Avsikten är att vinnande bidrag skall publiceras i någon nordisk juridisk tidskrift. Uppsatsen bedöms efter såväl innehåll som avgränsning, disposition och språk. Juryn består av f.d. justitierådet Bertil Bengtsson, jur.dr Kaisa Korpijaakko-Labba och höyesterettsdommer Jens Edvin Skoghöy. Uppsatsen skall vara färdigställd under år 2000 och vara Nordiskt Samiskt Institut till handa senast den 1 februari 2001 under adress N-9520 KAUTOKEINO. Frågor om tävlingen kan ställas till Urbefolkningsdelegationen, Göran Ternbo, S-103 33 STOCKHOLM, +46-8-405 36 23.