Lagstiftaren i en internationaliseradLagstiftaren i en internationaliserad värld

 

Artiklarna i detta nummer av SvJT återspeglar de inlägg som gjordes vid ett rättssymposium den 18 och 19 november 1999 på Häringe slott.
    Symposiet var det första i förhoppningsvis en rad tvärdisciplinära rättsliga symposier som är avsedda att arrangeras i samarbete mellan Justitiedepartementet, de juridiska fakulteterna och institutionerna samt Svensk Juristtidning. En tanke bakom arbetet är att för symposierna välja ämnen som går tvärs över de juridiska disciplinerna och därigenom skapa ett forum för diskussion på ett bredare plan än vad som är brukligt i den juridiska miljön.
    Samarbetet inleddes 1998 med ett initiativ av SvJT, som förklarade sig beredd att finansiera ett antal rättssymposier, bl.a. för att skapa en dialog om utvecklingen av rätten mellan rättsvetenskapen, det praktiska rättslivet och Regeringskansliet. En arbetsgrupp bildades också för att ordna det första symposiet.
    Det första symposiet hade cirka 40 deltagare. Diskussionen var mycket livlig. I detta nummer har bara kunnat ges plats åt de i förväg aviserade inläggen. Det är dock redaktionens och symposiearrangörernas förhoppning att artiklarna skall kunna stimulera till en fortsatt rättsvetenskaplig diskussion om de centrala frågor som symposiet behandlade.

I häftet medverkar


Torbjörn Andersson, docent vid Uppsala universitet
Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
Göran Schäder, regeringsråd
Göran Lambertz, rättschef i Justitiedepartementet
Fredrik Wersäll, rättschef i Justitiedepartementet
Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd, professor
Ronnie Eklund, professor vid Stockholms universitet
Peter Seipel, professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet
Henrik Jermsten, departementsråd i Justitiedepartementet
Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Johnny Herre, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm
Claes Beyer, advokat vid Mannheimer Swartling Adv. byrå i Göteborg
Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet