Disputationer I. Den 12 maj 2000 disputerade vid Uppsala universitet jur.kand. Johan
Höök på en avhandling i förvaltningsrätt med titeln Intern kommunal kompetensfördelning. I avhandlingen diskuteras hur kompetensfördelningen inom kommunen rättsligt är fördelad mellan fullmäktige, nämnder och anställda. I avhandlingen görs en omfattande analys av i vilken omfattning olika organ kan delegera sina befogenheter. Avhandlingen innehåller även en analys av i vilken utsträckning kompetens kan delegeras till brukare och andra grupper utanför den traditionella partistrukturen. Opponent på avhandlingen var docent Lars-Göran Malmberg.


    II. Den 19 maj 2000 disputerade vid Uppsala universitet jur.kand. Karin
Åhman på en avhandling i folkrätt med titeln Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. I avhandlingen behandlas olika rättsfrågor som aktualiseras i samband med tillämpningen av artikel 1 till konventionen. Bland annat behandlas egendomsbegreppet samt rättighetens betydelse för statens rätt att ta ut skatter. Opponent på avhandlingen var professor emeritus Fredrik Sterzel.