Fortbildningsstipendier för jurister i offentlig tjänstKnut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser ett program avseende fortbildning i utlandet för jurister i offentlig tjänst. Stipendieprogrammet är främst avsett för personer som sedan några år verkar i offentlig tjänst såsom yngre ordinarie eller icke ordinarie domare, åklagare, rättssakkunnig, jurister vid andra statliga myndigheter, med flera.
    Programmet omfattar studier av utländsk eller internationell rätt, företrädesvis särskilda främmande rättssystem och komparativ rätt, under ett år (två terminer) läsåret 2001/02 vid högre utbildningsanstalt/motsvarande i utlandet. Stipendierna kan också avse kortare vistelse för kurser, dock omfattande minst två månaders utlandsvistelse. Stipendierna utdelas på grundval av betyg och andra meriter.
    Behörig att söka stipendium är person, som vid ansökningstillfället har en jur.kand. eller högre examen, innehar offentlig tjänst och som är födda mellan 1955 och 1965.


    Till ansökan skall, förutom en meritförteckning och referenser, inges redogörelse för ändamålet med utlandsvistelsen och planerad vistelseort samt en kostnadsberäkning, vilken även kan innefatta kostnader för medföljande familjemedlemmar. Det bör anges när planerad kurs e.dyl. börjar, huruvida tillträde sökts och när svar kan förväntas. Innan utbetalning av stipendiebeloppet sker, skall det styrkas att kursplats/ motsvarande erhållits. Ansökningsformulär kan hämtas från Stiftelsens web-sida (http://wallenberg.org/kaw), rekvireras per fax 08-545 017 85 eller per e-post kaw@kaw.se. Fullständig ansökan med bilagor insändes per post i fem exemplar och skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 december 2000 under adress: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Box 16066, 103 22 STOCKHOLM Beslut kommer att publiceras på Stiftelsens web-sida i slutet av mars 2001.