Aktuella frågor

 

 

 

En fråga om äganderätt — replik
Under rubriken Aktuella frågor (SvJT 2001 s. 89 ff.) anför Gösta Walin en del kritiska reflektioner över min artikel En fråga om äganderätt (SvJT 2000 s. 677 ff.). Det är alltid hedersamt att bli uppmärksammad av Gösta Walin, även när han har kritiska synpunkter att anföra. Men vari består då Walins kritik? Vi tycks huvudsakligen vara överens i sakfrågorna avseende pantsättning och vidareöverlåtelse av bostadsrätt och om betydelsen av 6:1 BRL. På några punkter gör Walin vissa tillägg och förtydliganden till vad jag har sagt och det är jag tacksam för. I några mindre frågor kvarstår oenighet, men det finns ingen anledning att ta upp dessa här. Den huvudsakliga punkt där vi verkar vara oense är om det är särskilt välbetänkt av en säljare att medverka till att en sakrättsligt verksam och definitiv pantsättning av bostadsrätten sker innan förvärvaren blivit medlem. Jag tycker inte det, medan Walin tycker att det hela är ”all right” — säljaren får se sig för. Jag har inte så mycket att tillägga i den frågan, och det har väl inte Walin heller.
    Men Walin är lite chockerad av mitt sätt att angripa problematiken. Jag skulle ha tillmätt ett konstaterande av äganderätt avgörande betydelse. Bostadsrätt är en ganska oklar företeelse, rättsligt sett. Den har aldrig blivit riktigt genomarbetad på det sätt som skett inom allmän fastighetsrätt, t.ex. med avseende på hyra av fast egendom. I min lilla artikel har jag använt antagandet att köparen blivit ägare för att få klarhet i en del frågor och använt jordabalkens reglering av panträtt som språngbräda — normalt är det väl ägaren och ingen annan som kan förfoga över egendomen. Obligationsrättslig har bostadsrättsköpet verkningar med avtalet och sakrättslig genom denuntiation till föreningen. Det är ett skäligen enkelt resonemang och det säger jag också. Jag talar vidare om en villkorad äganderätt (sägs redan i andra meningen i artikeln). Att också säljarens villkorade rätt måste respekteras kan vi emellertid lämna därhän, i varje fall för de syften jag hade med min artikel. Därför ser jag inget större fel i mitt sätt att angripa problematiken.
Anders Victorin