Nordiska juristmötet i Helsingfors 2002
Nordiska juristmöten hålls vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. Nästa juristmöte — det trettiosjätte — äger rum i Helsingfors den 15–17 augusti 2002.
    Mötet öppnas på förmiddagen torsdagen den 15 augusti. Under torsdagen, fredagen och lördagen hålls sektionsmöten i följande ämnen:

—En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten

—Nationell tillämpning av EG:s konkurrensrätt

—Professionsansvar för advokater och andra rådgivare

— omfattning, försäkringsmöjligheter och friskrivningsklausuler

—Socialskydd, försäkring och skadestånd — kollektiva eller enskilda lösningar?

—Barnets bästa — hur skall detta säkras i familjerättsliga och socialrättsliga procedurer?

—Förändrat familjemönster — finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?

—Genomförande av EG:s arbetsrätt — kollektivavtal eller lagstiftning?

—Integritetsskyddet i arbetslivet

—Ändamålsenliga privaträttsliga former för offentlig verksamhet
—Miljöskydd och ekonomiskt utnyttjande
— principen om hållbar
utveckling

—Rättsligt skydd för affärskoncept och metoder

—Tjänster och portaler på Internet — konvergensproblem och normkonflikter

—Konsumentens ställning inom e-handeln — särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion

—Handel med egna aktier — börs- och aktierättsliga problem

—Sanktioner mot insideraffärer och kursmanipulation

—Användningen av optioner för belöning av anställda — privat och skatterättsliga frågor

—Editionsplikt, discovery och andra metoder för att skaffa fram bevis

—Aktivt försvar —Processens offentlighet — värn eller hinder?

—Yttrandefriheten på Internet

—Brottsbekämpning och grundrättigheterna

—Utlänningslagstiftning och de mänskliga rättigheterna

—Tillsammans och i samförstånd — ett nytt begrepp för gärningsmannaskap

—Åklagare och polis som domare

—Straffrättsligt samarbete i EU:s tredje pelare — något att sträva efter?

—Aktuellt tema inom nordisk familjerätt (rubriken inte fastställd)

—De nordiska ländernas bidrag till utveckling av förvaltnings- och rättssystem i tredje land

—Kvinnorättens betydelse för den nordiska rättsutvecklingen Lördagen den 17 augusti hålls en avslutningsbankett för alla mötesdeltagare och deras ledsagare. Närmare information samt anmälningsblanketter m.m. finns tillgängligt på mötets webbsida www. congrex.fi/njm2002.

En särskild inbjudan sänds ut till medlemmar. Övriga kan erhålla motsvarande material från kanslisekreteraren Birgit Johansson, Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM (tel. 08–405 43 46, e-post: birgit. johansson@justice.ministry.se).

Övriga upplysningar om mötet kan lämnas av den svenska lokalstyrelsens sekreterare departementsrådet Henrik Jermsten, Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM (tel. 08–405 47 48, e-post: henrik. jermsten@justice.ministry.se).