Notiser

Departementspromemoria om föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella
Kommittén om barn i homosexuella familjer föreslog år 2001 att lesbiska par som registrerat sitt partnerskap eller är sambor skall få tillgång till assisterad befruktning inom den svenska sjukvården. Enligt förslaget skulle det rättsliga föräldraskapet till barnet bestämmas på motsvarande sätt som för barn till heterosexuella par. Om modern var registrerad partner skulle hennes partner alltså automatiskt anses som mor till de barn som föddes i partnerskapet. Var modern ogift, skulle hennes sambo ges möjlighet att bekräfta moderskapet. Moderskapet skulle också kunna fastställas genom dom (SOU 2001:10).
    Kommitténs förslag kritiserades under remissbehandlingen. I departementspromemorian Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella (Ds 2004:19) görs de överväganden om det rättsliga föräldraskapet som krävs för att komplettera beredningsunderlaget beträffande assisterad befruktning för lesbiska par. I promemorian tas inte ställning till frågan om lesbiska par skall få tillgång till assisterad befruktning inom den svenska sjukvården.
    Om registrerade partner och sambor av samma kön får tillgång till assisterad befruktning inom den svenska sjukvården skall, enligt promemorian, följande gälla. Har befruktningen utförts på en kvinna med samtycke av hennes registrerade partner eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom den assisterade befruktningen, skall den kvinna som har lämnat samtycket också anses som mor till barnet. Moderskapet skall fastställas genom bekräftelse eller genom dom. I promemorian föreslås vidare att reglerna om fastställande av faderskap genom dom anpassas till DNA-tekniken. Rätten skall enligt förslaget förklara en man vara far, om det är utrett att barnet är avlat av honom. Rätten föreslås vidare kunna förklara en man vara far, om det är utrett att han haft samlag med barnet mor eller att en befruktning på annat sätt har skett med hans sperma under den tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av honom. Faderskapet skall dock inte heller i framtiden kunna fastställas genom dom för en man som har donerat sperma inom den svenska sjukvården. Departementspromemorian har sänts ut på remiss. Remisstiden går ut den 16 augusti 2004. Promemorian finns tillgänglig på Regeringskansliets webbplats.
Anita Wickström


Uppsala studenter vinner Telders tävlingen i folkrätt
Sedan 15 år tillbaka deltar juridiska institutionen vid Uppsala universitet i en tävling i ämnet folkrätt, Telders International Law Moot Court Competition. Tävlingen är förlagd till Fredspalatset i Haag och såväl domare i Internationella domstolen som kända professorer i folkrätt fungerar som jurymedlemmar. Tävlingen är öppen för juris studerande från alla europeiska länder och det

är utan tvivel den viktigaste tävlingen i sitt slag i Europa. Det är ingen överdrift att säga att de studenter som deltar i Telders-tävlingen är bland de bästa folkrättsstudenterna i hela Europa. Tävlingen består av två moment, avsedda att efterlikna en riktig mellanstatlig rättegång inför Internationella domstolen. Först skriver laget två inlagor på engelska om ca 25

SvJT 2004 Notiser 559sidor för klagande- respektive svarandesidan. Inlagorna skickas senast i mitten av januari och kvaliteten bedöms av en panel bestående av folkrättsexperter. Sedan åker laget till Haag i början av april för att delta i fyra omgångar muntliga pläderingar. Den klagande- och svarandesida som har mest poäng från de skriftliga och muntliga momenten möts i finalen. Tjugotvå lag deltog i år. Årets problem handlade om internationella domstolens jurisdiktion, havsrätt och internationell miljörätt. Årets Uppsalalag (som företrädde Sverige i tävlingen) bestod av Samuel Rudvall, Maria Agius, Golnar Nabizadeh och Frida Masreliez. Coach var, som vanligt, professor Iain Cameron. Det svenska laget slog lag från Turkiet, Georgien, Portugal och Schweiz. I finalen pläderade Golnar Nabizadeh och Frida Masreliez mot ett starkt danskt lag från Köpenhamns universitet och vann. Det är första gången som Uppsala har vunnit finalen av denna mycket prestigefyllda tävling. Däremot har Uppsalalaget har haft många tidigare framgångar i tävlingen, bl.a. första plats i ”overall ranking” 2000, andra plats fyra gånger och tredje plats två gånger. Jag vill gratulera laget, och passa på att tacka f.d. Teldersmedlemmarna Mats Österholm, f.n. bitr. jurist på Advokatfirman Urban Olson som hjälpte till med coaching samt Fredrik Kämpfe (Luftfartsverket) och Johan Österlund (Advokatfirman Lindahl) som ställde upp som Board of Review medlemmar. Torbjörn Andersson


Personalnotiser

Statsrådsberedningen
Regeringen har anställt rättschefen Christina Weihe som rättschef i Statsrådsberedningen (04-05-19).

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt departementsrådet Sten Andersson som rättschef i Regeringskansliet (04-06-03). Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Peter Grym som rättssakkunnig i Regeringskansliet med placering i departementet (04-03-15), rättssakkunniga Katrin Hollunger Wågner och departementsekreteraren Jessica Lundahl som kansliråd med placering i departementet (0403-15), kanslirådet Ulf Wallentheim som ämnesråd med placering i departementet (04-03-15), kansliråden Eva Cars Cederholm och Henrik Kjellin som ämnesråd med placering i departementet (0404-01), rättssakkunniga Susanne Kjaersgård Olsson, Hedvig Trost, Patrik Örnsved och Johan Sangborn som kansliråd med placering i departementet (0404-15).

Finansdepartementet
Regeringskansliet har anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Linda Nilsson en tidsbegränsad anställning som rättssakkunnig i Regeringskansliet med placering i departementet (0402-23).

Försvarsdepartementet
Regeringskansliet har anställt rättssakkunniga Michaela Dràb som kansliråd med placering i departementet (04-03-01).

Hovrätterna
Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Ulrika Lindmark till hovrättsassessor (03-1118), Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen

560 Notiser SvJT 2004Heléne Wahlgren till hovrättsassessor (04-02-01), Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalerna Emma Mesán och Helena Forsaeus till hovrättsassessorer (04-04-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt regeringsrättssekreteraren Sari
Halme att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (04-05-27), rådmannen Nils Bramstång att vara rådman i Blekinge tingsrätt (04-0527). Regeringen har anställt hovrättsassessorn Carl Olof Öhrnell på en tidsbegränsad anställning som rådman i Skövde tingsrätt (04-0527).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt rättschefen i Post- och telestyrelsen Lars Trägård att vara chefsrådman i Länsrätten i Stockholms län (04-06-03).

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Helena Arcombe, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Rickard Bergh, Advokatfirman Lorenius & Partners AB, Stockholm, Mattias Björk, Advokatkompaniet Thorén & Partners AB, Stockholm, Fredrik Bogren, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Torbjörn Borg, Advokatgruppen i Eskilstuna HB, Eskilstuna, Carl-Johan Deuschl, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Jessika Valmin Eckert, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Sten Ekstrand, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Pontus Ewerlöf, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stockholm, Jonas Forzelius, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Nicklas Hansen, Coudert Brothers Advokatbyrå AB, Stockholm, Kjell Henrysson, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Skövde, Marcus Holmberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Marika Isberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Lars Johnsson, Snapphanebygdens Juristbyrå, Osby, Wilhelm Lewerth, Advokat Lars A Lewerth, Göteborg, Anna Lundgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Mikael Nelson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Nordenfalk, Hamilton & Co Advokatbyrå Stockholm HB, Stockholm, Emil Nordh, Advokatfirman Nordh AB, Vallentuna, Teresia Nygårds, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Svante Olofsson, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Sara Olsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Ulrika Pålsson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Katarina Rogeman, Gotthards Advokatbyrå, Stockholm, Johan Sahlstrand, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Camilla Sjödahl, Advokatfirman Glimstedt Norrköping KB, Norrköping, Christel Steffner, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Karolina Ullman, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Stockholm, Charlotte Waerner, Advokatfirman Glimstedt Stockholm HB, Stockholm, Andreas Welin, Advokatbolaget Norman Söderberg & Co HB, Uppsala, Erik Wernberg, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Joakim Wessman, Advokatfirman Glimstedt i Örebro län KB, Karlskoga, Liza Åberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (04-0527).

I detta häfte (s. 437–560) har medverkat bl.a.


Lennart Pålsson, professor emeritus
Christina Ramberg, professor vid Göteborgs universitet

Eva Stenborre, jur.dr och socionom vid Juridiska Akademin i Göteborg

Ludvig Beckman, fil.dr

Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet

Eskil Persson, f.d. patenträttsråd

Jan Andersson, professor i privaträtt vid Universitetet i Bergen

Mikael Mellqvist, hovrättsråd i Svea hovrätt