Notiser

Nyheter från juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Disputaioner
I

Christoffer Wong disputerade den 17 maj 2004 på en avhandling i straffrätt med titeln Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Criminal Justice.
    Avhandlingen undersöker vissa allmänna och särskilda problem beträffande straffsystemens roll, funktioner och struktur. Efter en inledande presentation av de ideologiska och metodologiska frågorna diskuteras hur olika folkrättsliga och nationalrättsliga jurisdiktionsprinciper kan rättfärdigas. Rekvisiten i en brottsdefinition analyseras sedan, med tyngdpunkten på det territoriella elementet i definitionen. Eftersom gärningsorten ofta är avgörande för jurisdiktion undersöks mer utförligt frågan om brottet lokalisering. Avhandlingen argumenterar för tesen att lokaliseringen bör utgå från de kroppsrörelser, vilka är förenade med gärningsmannens handling. Särskilda problem beträffande underlåtenhet diskuteras. Detta innebär att tillämpningsområdet för den territoriella jurisdiktionen blir mindre än om lokaliseringen skulle ske med utgångspunkt från även andra aspekter, exempelvis orten där brottets effekter inträffar. Denna minskning kan emellertid kompenseras genom bruket av andra former av jurisdiktion. Avhandlingen förklarar sedan hur rättvisa kan skipas, internationellt sett, utan att en stat utövar sin egen jurisdiktion. Olika former av straffrättsligt samarbete, i stället för utövande av jurisdiktion, kan möjliggöra en rättvis fördelning av internationell rättskipning, vilket också är förenligt med synen att rättskipningen bör förklaras som en kommunikativ process av gemensamma värderingar, mellan den tilltalade i ett brottmål och domstolsstaten.
    Opponent på avhandlingen var professor Nils Jareborg.

IIden 17 maj 2004 disputerade Jonas Grimheden på en avhandling i mänskliga rättigheter med titeln Themis v. Xiezhi: Assessing Judicial Independence in the People’s Republic of China under International Human Rights Law. I avhandlingen görs en bedömning av domstolarnas oberoende i Folkrepubliken Kina ur ett människorättighetsperspektiv. Opponent på avhandlingen var professor Chen Jianfu, Melbourne.

III Ulrika Andersson disputerade den 19 maj 2004 på en avhandling i straffrätt med titeln Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp. Under de senaste åren har den rättsliga prövningen av våldtäkt och andra sexuella övergrepp utsatts för häftig kritik. Det hävdas att offret behandlats kränkande och att allt för stor vikt läggs vid hennes beteende. I denna avhandling analyseras lagstiftarens avvägningar i samband med de straffrättsliga definitionerna, samt domstolarnas prövningar i dessa mål. Gällande lagstiftning på området sätter förövarens våld eller motsvarande beteende i fokus. Författaren argumenterar för att det trots detta är offrets viljeuttryck som är det centrala, i rättstillämpningen så väl som i de straffrättsliga texter som definierar sexuella övergrepp. En fråga som i grunden gäller hans våld görs om till ett problem om hennes vilja. Om inte offret själv sätter gränsen för övergrepp genom motstånd eller andra protester blir det legitimt att angripa hennes kropp. Detta får till följd att offrets kropp framstår som öppen och gränslös samtidigt som sexualiteten framställs som tillgänglig och passiv. I ett straffrättsligt sammanhang förknippas alltså offret för sexuella

SvJT 2004 Notiser 663övergrepp tydligt med en patriarkal föreställning om det kvinnliga.
    Opponent på avhandlingen var professor Johanna Niemi-Kiesiläinen, Helsingfors.

 

Personalnotiser

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 10 juni 2004 utnämnt lagmannen Magnus Widebeck att vara justitieråd. Magnus Widebeck förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt år 1990, därefter var han rättssakkunnig i Justitiedepartementet fram till 1994 då han utnämndes till rättschef i Utbildningsdepartementet. Magnus Widebeck utnämndes år 1996 till chefsrådman i Stockholms tingsrätt. Han är sedan 1998 lagman i Nyköpings tingsrätt. Magnus Widebeck har även varit ordförande i Kommittén om tillsynen över polis och åklagare.

Ny Riksåklagare
Regeringen har den 6 maj 2004 utnämnt justitierådet Fredrik Wersäll till riksåklagare, med tillträde den 17 maj 2004. Se mer om Fredrik Wersäll i SvJT 2003 s.105.

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Magnus Corell som rättssakkunnig i Regeringskansliet med placering i departementet (2004-04-01), kansliråden Tomas Johansson, Thomas Johansson och rättsrådet Kristina
Holmgren som ämnesråd med placering i departementet (2004-07-01), rättssakkunniga Lotta Hardvik Cederstierna, rättssakkunnige Niklas Wågnert, ämnessakkunniga Anna Carin Svensson och ämnessakkunnige Ralf Hedin som kansliråd med placering i departementet (2004-0701).

Finansdepartementet
Regeringskansliet har anställt rättssakkunniga Magdalena Petersson som kansliråd med placering i departementet (2004-06-01).

Näringsdepartementet
Regeringen har anställt departementsrådet Lennart Renbjer som rättschef i Näringsdepartementet (2004-07-22).

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Martin Valfridsson, Helene Bergström, Thomas Hedstrand, Daniel Ström och Kajsa Nordström till hovrättsassessorer (2004-06-10).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rättssakkunniga Helen Svensson att vara rådman i Kalmar tingsrätt (2004-07-08), t.f. rådmannen Tomas Alvå att vara rådman i Uddevalla tingsrätt (200407-08), rådmannen Urban Nyström att vara rådman i Huddinge tingsrätt (200407-08). Regeringen har anställt hovrättsassessorn Ragnhild Lövrup på en tidsbegränsad anställning som rådman i Vänersborgs tingsrätt (2004-07-08).

664 Notiser SvJT 2004Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Eva Furberg till kammarrättsassessor (200406-01), Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Fredrik Löndahl till kammarrättsassessor (2004-08-01).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt skattehandläggaren Kristina Wirdemark att vara rådman i Länsrätten i Gotlands län (2004-07-08).

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Nedre Norrland Anders Domert att vara rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (200405-24).

Justitiekanslern
Justitiekanslern har förordnat hovrättsassessorn i Göta hovrätt Natalie Kramer att som extra handläggare biträda Justitiekanslern vid handläggning av ärenden (2004-0601).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Linalotta Petrelius som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (200406-01), assistentåklagaren Anna-Maria
Sandros som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg (2004-06-01), assistentåklagaren Sarah Hajslund Hansen som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås (2004-06-01), assistentåklagaren Helena Nilsson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping (2004-0601).

Polisväsendet
Regeringen har anställt biträdande länspolismästaren Mats Löfving att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Östergötlands län (2004-06-10).

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Carl-Johan Ask, Advokatfirman Glimstedt Helsingborg HB, Helsingborg, Monica Crusner, Göteborgs Juristhus AB, Göteborg, Hans Dahlberg, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Sven Johnard, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Stockholm, Mikael Kullberg, Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB, Stockholm, Jörgen Larsson, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Fredrik Lüning, Advokatfirman Glimstedt i Lund HB, Lund, Christina Marmolin, Christina Marmolin Juridik, Stockholm, Doris Murro, Advokatfirman Josef Osvath, Göteborg, Lars Göran Nilsson, Heidenstam & Nicander Advokatbyrå AB, Stockholm, Helena Sköldborg, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Håkan Unbeck, Advokatfirman Glimstedt Jönköping HB, Jönköping, Sverker Williamsson, Advokatfirman Ohlin & Partners AB, Helsingborg, Anna Frölander Öberg, Advokatfirman Björn Öberg AB, Stockholm (04-06-17).

I detta häfte (s. 561–664) har medverkat bl.a.
Tore Sigeman, professor emeritus i civilrätt, särskilt arbetsrätt
Dan Hanqvist, advokat i Stockholm

Hans Danelius, f.d. justitieråd

Lars Haglind, kanslichef i riksdagens lagutskott

Anders Norin, föredragande i riksdagens lagutskott

Viola Boström, jur.dr vid Umeå universitet

Ulf Israelsson, universitetsadjunkt vid Umeå universitet

Dag Mattsson, departementsråd i Justitiedepartementet

Jes Bjarup, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet

Johanna Niemi-Kiesiläinen, professor vid Helsingfors universitet

Carl Martin Roos, adjungerad professor vid Högskolan i Kristianstad