Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Reinhold Fahlbeck Lagen om skydd för företagshemligheter. En kommentar och rättsöversikter (2 uppl. Norstedts 2004, 395 s.). ”Gul” lagkommentar som förutom lagen och rättspraxis rörande denna behandlar rättsområden som ansluter till lagen, främst konkurrensklausuler och avvägningen i förhållande till yttrandefriheten. Även förhållandet till konkurrens- och immaterialrätten samt till straff-, process- och skadeståndsrätten tas upp.
    Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna. Slutbetänkande av Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (SOU 2004:112, 1489 s. i tre volymer). Jan Hellner, Richard Hager och Annina H. Persson Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. Häfte 1. Särskilda avtal (4 uppl. Norstedts 2005, 331 s.). Den nya utgåvan har ombesörjts av Hager och Annina Persson och utgör en uppdatering till följd av ny lagstiftning och praxis. Vissa avsnitt har förnyats mera än så, och ett kapitel om hyra av lokal har tillkommit. Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, patenträtt, mönsterätt, känneteckensrätt — i Sverige, EU och internationellt (8 uppl. Norstedts 2004, 540 s.). Den nya upplagan som ombesörjts av Marianne Levin behandlar den nationella immaterialrätten i belysning av den europeiska och internationella utvecklingen.
    Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer (Ds 2004:47, 66 s.).

Christian Nilsson och Richard Wessman Immateriella gränsfall. Redigerade rättsfall med inledande kommentarer (Norstedts 2004, 261 s.). En ”casebook” för undervisning i immaterial- och marknadsrätt. Boken innehåller 25 bearbetade avgöranden, ordnade systematiskt under olika rubriker. Jan Ramberg International commercial transactions (3 uppl. Norstedts 2004, 544 s.). Framställning om den viktigaste regleringen och praxisen angående internationella köp. Internationella konventioner samt regler och praxis utarbetade inom bl.a. UNIDROIT, UNCITRAL och Internationella handelskammaren är det främsta underlaget. Åke Saldeen Några skrifter. De lege. Juridiska fakulteteten i Uppsala årsbok 2004 (Iustus 2004, 272 s.). Tidigare publicerade uppsatser i främst föräldrarätt. Upplyst franchising (Ds 2004:55, 244 s.). Gösta Walin och Torkel Gregow Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar (5 uppl. Norstedts 2004, 214 s.). Den nya utgåvan av denna ”gula” kommentar har ombesörjts av Gregow. Väsentliga ändringar i förmånsrättslagen har skett fr.o.m. år 2004. Också beträffande lönegarantin är ändringar aktuella men har inte genomförts i alla delar. Detta återspeglas i kommentaren. Li Westerlund Life science inventions. The hurdles of law (Iustus 2004, 102 s.). Framställning i patenträtt. Den tar upp frågor om användning av mänskligt biologiskt material.

 

124 Litteratur SvJT 2005 Straffrätt
Ulrika Andersson Hans (ord) eller hennes?. En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mor sexuella övergrepp (Bokbox 2004, 290 s.). Akademisk avhandling med en analys av lagstiftarens avvägningar i samband med de straffrättsliga definitionerna och domstolarnas prövningar i mål om sexuella övergrepp. Enligt förf. har offrets viljeuttryck kommit att bli det centrala och inte, som i lagstiftningen, förövarens våld eller motsvarande beteende.
    Barn i brottets skugga (Ds 2004: 56, 93 s.). Sverker Jönsson Straffansvar och modern brottslighet. En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer (Iustus 2004, 248 s.). Akademisk avhandling med en undersökning av ideologiska, kriminalpolitiska och straffrättsliga föreställningar bakom idén om att straffa företag som juridisk person.
    Konkurrensbrott. En lagstiftningsmodell. Slutbetänkande av Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna (SOU 2004:131, 299 s.). Magnus Lindgren Brottsoffer i rättsprocessen. Om ideala brottsoffer och goda myndigheter (Jure 2004, 442 s.). Akademisk avhandling om brottsoffers möte med i första hand polisen. Där diskuteras olika hinder mot och möjligheter för att i praktiken omsätta statsmakternas intentioner på brottsofferområdet. Underlag är bl.a. empiriska undersökningar.

 

Processrätt
Internationell rättslig hjälp i brottmål. Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater m.m. (Ds 2004:50, 356 s.).

 

Offentlig rätt
Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting. Betänkande av Utredningen om den kommunala revisionen (SOU 2004:107, 274 s.). Beviljats men inte fått. Betänkande av Utredningen om verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut (SOU 2004:118, 345 s.). Gränskontrollag — effektivare gränskontroll. Betänkande av Gränskontrollutredningen (SOU 2004:110, 546 s.). Ny vallag. Betänkande av 2003 års vallagskommitté (SOU 2004: 111, 327 s.). Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn. Slutbetänkande av Tillsynsutredningen (SOU 2004:100, 297 s.). Vissa tryck- och yttrandefrihetsfrågor. Internationellt rättsligt bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor m.m. Delbetänkande av Tryck- och yttrandefrihetsberedningen (SOU 2004:114, 374 s.).

 

Skatterätt
Mats Tjernberg Periodiseringsfonder och andra obeskattade reserver (Iustus 2004, 122 s.). Genomgång och analys av skattereglerna för avsättning till periodiseringsfonder.

 

Utländsk och internationell rätt
Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52, 368 s., 375 s., 381 s., 123 s.). Joakim Nergelius Komparativ statsrätt (5 uppl. Juristförlaget i Lund 2004, 61 s.). Konstitutionella huvuddrag i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. Introduktionslitteratur för juris studerande.

 

Allmän och blandad juridik
Affärsjuridiska uppsatser 2003 (Iustus 2004, 386 s.). Årets fyra uppsatser handlar om skadestånd vid avtalsbrott, skatt och leasing, god re-

SvJT 2005 Ny juridisk litteratur 125 dovisningssed samt skadestånd inom ramen för EG:s konkurrensrätt. Bertil Bengtsson Samerätt. En översikt (Norstedts 2004, 123 s.). Tonvikten i boken ligger på fastighetsrätten. Förhållandet till grundlagens och Europakonventionens egendomsskydd och diskrimineringsförbud tas upp. Enar Folkesson Företaget i ekonomisk kris. En inblick i insolvensjuridiken (5 uppl. Thomson Fakta 2004, 312 s.). Boken är uppdaterad på grund av lagändringar, bl.a. en ny lag om företagsinteckningar samt ändringar i förmånsrättslagen, konkurslagen och jordabalken. Konsten att rättsvetenskapa. Den tysta kunskapen i juridisk forskning. Red. Petter Asp och Kimmo Nuotio (Iustus 2004, 309 s.). Antologi där 15 rättsvetenskapare från Danmark, Finland, Norge och Sverige beskriver, analyserar och reflekterar över hur de bedriver sitt rättsvetenskapliga forskningsarbete. Ett gemensamt

drag är att de berör den praktiska sidan av metodfrågan. Åsa Persson De politiska partiernas rättspolitik (Iustus 2004, 339 s.). Akademisk avhandling som syftar till att problematisera föreställningarna om hur juridik och politik kan avgränsas i förhållande till varandra genom en analys av den rättspolitiska dimensionen i svensk partipolitik. Tre frågekomplex behandlas särskilt: buggning o.d., rättshjälp och brottsofferskydd. Peter Seipel Juridik och IT. Introduktion till rättsinformatiken (8 uppl. Norstedts 2004, 304 s.). Huvuddelarna av denna bok ägnas maskiner och metoder vid informationsbehandling, IT och juridisk informationsbehandling samt informationsteknikens juridik, ITrätten. Vänbok till Per Anclow. Red. Leif Gäverth och Per Anders Lindgren (2004, 382 s.). Bidragen rör huvudsakligen skatterättsliga ämnen men också bl.a. förvaltningsrätt och IT-rätt.
Göran Regner